Wykaz zarządzeń prezydenta

1 - 500   |    501 - 1000   |    1001 - 1500   |    1501 - 2000

Lp. Znak sprawy Data podjęcia Tytuł Realizacja  Zmiany lub uchylenia
1001/2008 OR.OR-01510/1001/08 2008.12.01 w sprawie : przyjęcia harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2009. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1002/2008 OR.OR-01510/1002/08 2008.12.01 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert podmiotów występujących o dotacje z budżetu miasta na 2009 rok na wspieranie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia częściowo zmienione zarządzeniem nr 1065/2009 z 12.01.2009, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1184/2009 z dn.06.04.2009
1003/2008 OR.OR-01510/1003/08 2008.12.01 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzupełniającego, w trybie z wolnej ręki na "Wykonanie remontu części budynku przy ul. 27-go Stycznia 1" Wydział Organizacyjny  
1004/2008 OR.OR-01510/1004/08 2008.12.03 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 510/2007 z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie: wprowadzenia limitów na rozmowy wykonywane z numerów telefonów komórkowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Wydział Organizacyjny  
1005/2008 OR.OR-01510/1005/08 2008.12.03 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II i ul. Świerczewskiego Wydział Gospodarki Mieniem  
1006/2008 OR.OR-01510/1006/08 2008.12.03 w sprawie : powołania Pana Jerzego Kudełko na likwidatora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chopina 2 Referat Edukacji  
1007/2008 OR.OR-01510/1007/08 2008.12.03 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Fabrycznej, zabudowanego garażem nr 1, na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1008/2008 OR.OR-01510/1008/08 2008.12.08 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
1009/2008 OR.OR-01510/1009/08 2008.12.08 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia procedury Konkursu Ofert na świadczenia medyczne Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1010/2008 OR.OR-01510/1010/08 2008.12.08 w sprawie : przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Referat Kultury  
1011/2008 OR.OR-01510/1011/08 2008.12.08 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-zapytania o cenę-na druk dwutygodnika "Nowe Siemianowice" Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta  
1012/2008 OR.OR-01510/1012/08 2008.12.09 w sprawie : uchylenie Zarządzenia powołującego Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Naprawę dachu w budynku Dyrekcji dawnej Huty "Jedność" przy ul. 27 Stycznia 1 Wydział Gospodarki Mieniem  
1013/2008 OR.OR-01510/1013/08 2008.12.10 w sprawie : zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji  
1014/2008 OR.OR-01510/1014/08 2008.12.10 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor, Podinspektor w Referacie UtrzymaniaBudynków Komunalnych i Podinspektor w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1015/2008 OR.OR-01510/1015/08 2008.12.10 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor w Referacie Zieleni Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1016/2008 OR.OR-01510/1016/08 2008.12.10 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 3253/51 o pow. 601 m2, położonej przy ul. Mickiewicza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1017/2008 OR.OR-01510/1017/08 2008.12.10 w sprawie : określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji  
1018/2008 OR.OR-01510/1018/08 2008.12.15 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na demontaż elementów ozdobnych oświetlenia świątecznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Komunalnej  
1019/2008 OR.OR-01510/1019/08 2008.12.15 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Konopnickiej, Fabrycznej i Stalmacha Wydział Gospodarki Mieniem  
1020/2008 OR.OR-01510/1020/08 2008.12.15 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Konopnickiej Wydział Gospodarki Mieniem  
1021/2008 OR.OR-01510/1021/08 2008.12.15 w sprawie : w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 821/2008 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 czerwca 2008 r. Wydział Gospodarki Mieniem  
1022/2008 OR.OR-01510/1022/08 2008.12.18 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
1023/2008 OR.OR-01510/1023/08 2008.12.19 w sprawie : zatrudnienia Dyrektora Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1024/2008 OR.OR-01510/1024/08 2008.12.19 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 995/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich, powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich oraz ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowej w formie Regulaminu Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1025/2008 OR.OR-01510/1025/08 2008.12.22 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia nr 33/2006 Prezydneta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie : wprowadzenia Rozszerzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny uchylone zarządzeniem nr 1032/2008 z 30.12.2008
1026/2008 OR.OR-01510/1026/08 2008.12.23 w sprawie : przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji kas według stanu na 31.12.2008 Skarbnik Miasta  
1027/2008 OR.OR-01510/1027/08 2008.12.23 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 695/2008 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie : planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008 Referat Edukacji  
1028/2008 OR.OR-01510/1028/08 2008.12.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
1029/2008 OR.OR-01510/1029/08 2008.12.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
1030/2008 OR.OR-01510/1030/08 2008.12.30 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 940/2008 Prezydenta Miasta z dnia 29.06.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2008 roku Skarbnik Miasta  
1031/2008 OR.OR-01510/1031/08 2008.12.30 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2009 roku. Skarbnik Miasta zmienione zarządzeniem nr 1123/2009 z dn. 20.02.2009, zarządzeniem Nr 1136/2009 z dn. 27.02.2009, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1176/2009 z dn.31.03.2009
1032/2008 OR.OR-01510/1032/08 2008.12.30 w sprawie : wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny częściowo zmienione zarządzeniem nr 1494/2010 z dn.18.01.2010
1033/2008 OR.OR-01510/1033/08 2008.12.31 w sprawie : dokonania korekty założeń osobowych planu dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2008 w zakresie odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wprowadzenia zmiany w planie dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2008 - stanowiącego załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego zarządzeniem Nr 805/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna  
1034/2008 OR.OR-01510/1034/08 2008.12.31 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Obsługi Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1035/2009 OR.OR-0151/1035/09 2009.01.05 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Niepodległości nr 29 w Siemianowicach Śląskich (NZOZ Poradnia Ginekologiczna) Wydział Gospodarki Mieniem  
1036/2009 OR.OR-0151/1036/09 2009.01.05 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich (NZOZ "SZKOL-MED") Wydział Gospodarki Mieniem  
1037/2009 OR.OR-0151/1037/09 2009.01.05 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich (NZOZ Specjalistyczna Poradnia dla Kobiet "MULTI-MED") Wydział Gospodarki Mieniem  
1038/2009 OR.OR-0151/1038/09 2009.01.05 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich ( NZOZ Poradnia Dermatologiczna "Lis-Lipka") Wydział Gospodarki Mieniem  
1039/2009 OR.OR-0151/1039/09 2009.01.05 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich ( NZOZ "Poradnia Rehabilitacji") Wydział Gospodarki Mieniem  
1040/2009 OR.OR-0151/1040/09 2009.01.05 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich ( NZOZ - Poradnia Okulistyczna) Wydzial Gospodarki Mieniem  
1041/2009 OR.OR-0151/1041/09 2009.01.05 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich ( NZOZ "DERMED" Poradnia Wielospecjalistyczna) Wydział Gospodarki Mieniem  
1042/2009 OR.OR-0151/1042/09 2009.01.05 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich ( NZOZ Medycyna Pracy) Wydział Gospodarki Mieniem  
1043/2009 OR.OR-0151/1043/09 2009.01.05 w sprawie : częściowej zmiany zarządzenia Nr 443/2007 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2007 r. w sprawie : oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Wróblewskiego Wydział Gospodarki Mieniem  
1044/2009 OR.OR-0151/1044/09 2009.01.05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie Al. Młodych Wydział Gospodarki Mieniem  
1045/2009 OR.OR-0151/1045/09 2009.01.05 w sprawie : przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Komuny Paryskiej 27 zabudowanego dwoma boksami garażowymi, na rzecz ich najemców. Wydział Gospodarki Mieniem  
1046/2009 OR.OR-0151/1046/09 2009.01.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi w zakresie "Prace pielęgnacyjne wraz z akcją zima na terenach zieleni w 5 rejonach miasta Siemianowice Śląskie w okresie od 1.04.2009 r. do 31.03.2011 r." Wydział Ochrony Środowiska częściowo zmienione zarządzeniem nr 1083/2009 z 21.01.2009
1047/2009 OR.OR-0151/1047/09 2009.01.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi w zakresie "Wykaszanie traw i chwastów, odmładzanie żywopłotów na terenach zieleni nieurządzonej i z pasów przydrożnych będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie." Wydział Ochrony Środowiska  
1048/2009 OR.OR-0151/1048/09 2009.01.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą " Realizacja projektu rewaloryzacji wskazanych placów zabaw - dostawa urządzeń zabawowych." Wydział Ochrony Środowiska  
1049/2009 OR.OR-0151/1049/09 2009.01.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi na "Naprawę, remont i konserwację urządzeń zabawowych oraz utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Gminy Siemianowice Śląskie." Wydział Ochrony Środowiska  
1050/2009 OR.OR-0151/1050/09 2009.01.05 w sprawie : ustalenia wysokości środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie Referat Edukacji  
1051/2009 OR.OR-0151/1051/09 2009.01.05 w sprawie : powołania Komisji Opiniującej do rozpatrywania ofert w zakresie wspierania zadań publicznych w obszarze Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Referat Kultury  
1052/2009 OR.OR-0151/1052/09 2009.01.05 w sprawie : ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Siemianowice Śląskie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1053/2009 OR.OR-0151/1053/09 2009.01.08 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko-Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1054/2009 OR.OR-0151/1054/09 2009.01.08 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor w Referacie Inspektorów Nadzoru w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1055/2009 OR.OR-0151/1055/09 2009.01.09 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich nr 975/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie : podania do publicznej wiadomości Wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 30 lat w trybie przetargu nieograniczonego, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 9 oraz Jana Pawła II 1b Wydział Gospodarki Mieniem  
1056/2009 OR.OR-0151/1056/09 2009.01.12 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 1067/125 o powierzchni 5235 m² położonej w rejonie ul. Krupanka do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1057/2009 OR.OR-0151/1057/09 2009.01.12 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "fizyczną ochronę mienia zlokalizowanego na terenie Siemianowic Śląskich" Wydział Gospodarki Mieniem  
1058/2009 OR.OR-0151/1058/09 2009.01.12 w sprawie: przeznaczenia działki nr 32-1362/285 o pow. 135 m2, zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Hadamika, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem  
1059/2009 OR.OR-0151/1059/09 2009.01.12 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac z zakresu obsługi geodezyjnej zasobów gruntowych Gminy Miasta Siemianowice Śląskie i Skarbu Państwa na lata 2009 - 2010. Wydział Gospodarki Mieniem  
1060/2009 OR.OR-0151/1060/09 2009.01.12 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spódziełni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1061/2009 OR.OR-0151/1061/09 2009.01.12 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wyłapywanie i przewożenie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Siemianowic Śl. w okresie 2009 - 2012". Wydział Gospodarki Komunalnej  
1062/2009 OR.OR-0151/1062/09 2009.01.12 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Eksploatację dwóch szaletów miejskich w Siemianowicach Śl. w okresie 2009 - 2012". Wydział Gospodarki Komunalnej  
1063/2009 OR.OR-0151/1063/09 2009.01.12 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Informatyki  
1064/2009 OR.OR-0151/1064/09 2009.01.12 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Śląskich na okres ferii zimowych tj. od 26 stycznia 2009 do 6 lutego 2009 w ramach "Akcji Zima 2009". Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1065/2009 OR.OR-0151/1065/09 2009.01.12 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1002/2008 Prezydenta Miasta z 1 grudnia 2008 r. powołującego Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert podmiotów występujących o dotacje z budżetu miasta na 2009 rok na wspieranie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  
1066/2009 OR.OR-0151/1066/09 2009.01.12 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1616/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 14 marca 2006 roku, w sprawie wprowadzenia procedury "Realizacji przez Referat Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Organizacyjnego zapotrzebowań składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich". Wydział Organizacyjny  
1067/2009 OR.OR-0151/1067/09 2009.01.14 w sprawie: układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta sprostowano błędy w zarządzeniu nr 1478/2009 z dn. 30.12.2009
1068/2009 OR.OR-0151/1068/09 2009.01.14 w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych zadań realizowanych w ramach dotacji celowych na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1069/2009 OR.OR-0151/1069/09 2009.01.14 w sprawie: wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1070/2009 OR.OR-0151/1070/09 2009.01.14 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przenisień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2009 roku Skarbnik Miasta  
1071/2009 OR.OR-0151/1071/09 2009.01.21 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Remont konserwatorski elewacji Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 Wydział Organizacyjny  
1072/2009 OR.OR-0151/1072/09 2009.01.21 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych urzędu Miasta Wydział Organizacyjny  
1073/2009 OR.OR-0151/1073/09 2009.01.21 w sprawie: wyboru organizacji w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego otrzymujących datacje na rok 2009 na realizację zadania "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury" Referat Kultury  
1074/2009 OR.OR-0151/1074/09 2009.01.21 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 51 Wydział Gospodarki Mieniem  
1075/2009 OR.OR-0151/1075/09 2009.01.21 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie położonej w rejonie ul. Chemicznej, obejmującej działkę nr 782/20 o pow. 2740 m² Wydział Gospodarki Mieniem  
1076/2009 OR.OR-0151/1076/09 2009.01.21 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie położonej w rejonie ul. Chemicznej, obejmującej działkę nr 781/20 o pow. 446 m² Wydział Gospodarki Mieniem  
1077/2009 OR.OR-0151/1077/09 2009.01.21 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Komunikacji  
1078/2009 OR.OR-0151/1078/09 2009.01.21 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursów nw wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2009 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1079/2009 OR.OR-0151/1079/09 2009.01.21 w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. przy ul. Maciejkowickiej 8 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1080/2009 OR.OR-0151/1080/09 2009.01.21 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych - I etap" Wydział Inwestycji Miejskich uchylone zarządzeniem nr 1446/2009 z dn.07.12.2009
1081/2009 OR.OR-0151/1081/09 2009.01.21 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie i instalacja małej architektury na obszarze wyspy środkowej Ronda "Siemion" Wydział Inwestycji Miejskich  
1082/2009 OR.OR-0151/1082/09 2009.01.21 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynków LO Nr 1 i LO Nr 2 w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej" Wydział Inwestycji Miejskich  
1083/2009 OR.OR-0151/1083/09 2009.01.21 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1046/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dn. 5 stycznia 2009 r. w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi w zakresie "Prace pielęgnacyjne wraz z akcją zima na terenach zieleni w 5 rejonach miasta Siemianowice Śląskie w okresie od 1.04.2009 r. do 31.03.2011 r." Wydział Ochrony Środowiska  
1084/2009 OR.OR-0151/1084/09 2009.01.26 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 13.02.2009 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
1085/2009 OR.OR-0151/1085/09 2009.01.26 w sprawie : przyznania "SPOŁEM" Siemianowickiej Spółdzielni Spożywców ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Fojkisa 6 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1086/2009 OR.OR-0151/1086/09 2009.01.26 w sprawie : przyznania "SPOŁEM" Siemianowickiej Spółdzielni Spożywców ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Świerczewskiego 33 ( sklep) w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1087/2009 OR.OR-0151/1087/09 2009.01.26 w sprawie : przyznania p. Mirosławowi Wieczorek Kwieciarnia "Secret Garden"ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Powstańców 20 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1088/2009 OR.OR-0151/1088/09 2009.01.26 w sprawie : przyznania p. Sonii Wieczorek ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Powstańców 20 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1089/2009 OR.OR-0151/1089/09 2009.01.26 w sprawie : przyznawania dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki na rok 2009 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1090/2009 OR.OR-0151/1090/09 2009.01.26 w sprawie : powołania Komisji opiniującej oferty w zakresie wspierania zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i turystyki na rok 2009 złożone w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1091/2009 OR.OR-0151/1091/09 2009.01.26 w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko : Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicah Śląskich Referat Edukacji częściowo zmienione zarządzeniem nr 1111/2009 z 05.02.2009
1092/2009 OR.OR-0151/1092/09 2009.01.29 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez MOSiR "Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekracji "Pszczelnik"  
1093/2009 OR.OR-0151/1093/09 2009.01.29 w sprawie : planowanych dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2009 - stanowiących załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego zarządzeniem Nr 805/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna  
1094/2009 OR.OR-0151/1094/09 2009.01.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1095/2009 OR.OR-0151/1095/09 2009.01.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1096/2009 OR.OR-0151/1096/09 2009.01.30 w sprawie : wprowadzenia Instrukcji określającej terminy dla prowadzonych postępowań egzekucyjnych w Wydziale Finansowym - Referacie Egzekucji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Finansowy  
1097/2009 OR.OR-0151/1097/09 2009.01.30 w sprawie : wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Referacie Wymiaru i Poboru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Finansowy  
1098/2009 OR.OR-0151/1098/09 2009.02.02 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
1099/2009 OR.OR-0151/1099/09 2009.02.02 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na "Remont WC na I piętrze budynku Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 10" Wydział Organizacyjny  
1100/2009 OR.OR-0151/1100/09 2009.02.02 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Górniczej zabudowanego garażem nr 17 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1101/2009 OR.OR-0151/1101/09 2009.02.02 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia zabudowanego garażem nr 27 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1102/2009 OR.OR-0151/1102/09 2009.02.02 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kilińskiego zabudowanego garażem nr 35 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1103/2009 OR.OR-0151/1103/09 2009.02.02 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 198 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1104/2009 OR.OR-0151/1104/09 2009.02.02 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Lipowej zabudowanego garażem nr 29 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1105/2009 OR.OR-0151/1105/09 2009.02.02 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 732/107 o pow. 897 m2 położonej w rejonie ul. Śmiłowskiego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1106/2009 OR.OR-0151/1106/09 2009.02.02 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Konopnickiej Wydział Gospodarki Mieniem  
1107/2009 OR.OR-0151/1107/09 2009.02.02 w sprawie : wysokości nagród pieniężnych za działania w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, promującej miasto Siemianowice Śląskie oraz wspierającej rozwój sportu i wszelkich form aktywności fizycznej w roku 2008 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1108/2009 OR.OR-0151/1108/09 2009.02.02 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - zamówienie uzupełniające." Referat Edukacji  
1109/2009 OR.OR-0151/1109/09 2009.02.03 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2009 r. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1110/2009 OR.OR-0151/1110/09 2009.02.03 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 990/2008 Prezydenta Miasta z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do zaopiniowania ofert podmiotów występujących w pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1111/2009 OR.OR-0151/1111/09 2009.02.05 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1091/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko - Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1112/2009 OR.OR-0151/1112/09 2009.02.09 w sprawie: powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Siemianowic Śląskich w 2009 r. Wydział Gospodarki Komunalnej  
1113/2009 OR.OR-0151/1113/09 2009.02.09 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 201/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16.04.2007 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką Referat Działalności Gospodarczej  
1114/2009 OR.OR-0151/1114/09 2009.02.09 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Śląskich Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1115/2009 OR.OR-0151/1115/09 2009.02.09 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Skarbnik Miasta  
1116/2009 OR.OR-0151/1116/09 2009.02.10 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 1120/2009 z dn.12.02.2009
1117/2009 OR.OR-0151/1117/09 2009.02.12 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dzierżawę Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1118/2009 OR.OR-0151/1118/09 2009.02.12 w sprawie : podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009 Referat Edukacji  
1119/2009 OR.OR-0151/1119/09 2009.02.12 w sprawie : planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009 Referat Edukacji częściowo zmienione zarządzeniem nr 1467/2009 z dn. 22.12.2009
1120/2009 OR.OR-0151/1120/09 2009.02.12 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1116/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1121/2009 OR.OR-0151/1121/09 2009.02.12 w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowań z budżetu miasta do wypoczynku śródrocznego "zielonej szkoły" dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz dzieci specjalnej troski z klas integracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych, będących mieszkańcami Siemianowic Śląskich, realizowane w 2009 r. Referat Edukacji  
1122/2009 OR.OR-0151/1122/09 2009.02.13 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1123/2009 OR.OR-0151/1123/09 2009.02.20 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 1031/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dn. 30.12.2008 r. w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2009 roku. Skarbnik Miasta  
1124/2009 OR.OR-0151/1124/09 2009.02.24 w sprawie : powołania zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie 2009-2015 Referat Obsługi Programów Pomocowych  
1125/2009 OR.OR-0151/1125/09 2009.02.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację sieci kanalizacji deszczowej miasta Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Komunalnej  
1126/2009 OR.OR-0151/1126/09 2009.02.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Stalmacha i Rydla. Wydział Gospodarki Mieniem  
1127/2009 OR.OR-0151/1127/09 2009.02.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy Al. Sportowców Wydział Gospodarki Mieniem  
1128/2009 OR.OR-0151/1128/09 2009.02.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego uzupełniającego do zamówienia podstawowego na wykonanie prac z zakresu wyceny nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Miasta Siemianowice Śląskie oraz Skarbu Państwa w okresie do 31 grudnia 2009 r. udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13 października 2008 r. Wydział Gospodarki Mieniem  
1129/2009 OR.OR-0151/1129/09 2009.02.24 w sprawie: wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa narodowego na rok 2009 Referat Kultury  
1130/2009 OR.OR-0151/1130/09 2009.02.24 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Śląskich Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1131/2009 OR.OR-0151/1131/09 2009.02.24 w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie domów pomocy społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1132/2009 OR.OR-0151/1132/09 2009.02.24 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za garaż murowany przy ul. Kapicy w Siemianowicach Śl. którego najemcą jest Pani Jadwiga Gomułka Wydział Gospodarki Lokalowej  
1133/2009 OR.OR-0151/1133/09 2009.02.25 w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania organizacyjno - technicznych warunków przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego Sekretarz Miasta  
1134/2009 OR.OR-0151/1134/09 2009.02.27 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1135/2009 OR.OR-0151/1135/09 2009.02.27 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1136/2009 OR.OR-0151/1136/09 2009.02.27 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 1031/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2009 r. Skarbnik Miasta  
1137/2009 OR.OR-0151/1137/09 2009.03.02 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. przy ul. Św. Barbary 5 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1138/2009 OR.OR-0151/1138/09 2009.03.02 w sprawie : powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śląskich Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1139/2009 OR.OR-0151/1139/09 2009.03.02 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 180/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie : przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz utworzenia systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa w Siemianowicach Śląskich. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności uchylone zarządzeniem nr 719/2015 z dn. 31.08.2015 r.
1140/2009 OR.OR-0151/1140/09 2009.03.02 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w rejonie ul. Świerczewskiego i Śniadeckiego, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie oznaczonego numerami geodezyjnymi 527/208, 3832/208 i 3834/209 o łącznej pow. 575 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział  
1141/2009 OR.OR-0151/1141/09 2009.03.02 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 527/208, 3832/208 i 3834/209 o łącznej pow. 575 m2 położonych w rejonie ul. Świerczewskiego i Śniadeckiego Wydział Gospodarki Mieniem  
1142/2009 OR.OR-0151/1142/09 2009.03.02 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 20.03.2009 r. przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
1143/2009 OR.OR-0151/1143/09 2009.03.02 w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego wraz ze schematem organizacyjnym Siemianowickiego Centrum Kultury Referat Kultury  
1144/2009 OR.OR-0151/1144/09 2009.03.02 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 849/2008 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta  
1145/2009 OR.OR-0151/1145/09 2009.03.03 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent w Referacie Administracyjno - Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1146/2009 OR.OR-0151/1146/09 2009.03.04 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie "Upiększenie kwiatami miasta Siemianowice Śląskie: Zadanie I - Upiększenie miasta kwiatami w donicach na słupach oświetleniowych oraz konstrukcjach kwietnikowych, Zadanie II - Upiększenie miasta kwiatami w pasach przydrożnych oraz na terenach zieleni nieurządzonej będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie" Wydział Ochrony Środowiska  
1147/2009 OR.OR-0151/1147/09 2009.03.09 w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Wydział Organizacyjny  
1148/2009 OR.OR.-0151/1148/09 2009.03.09 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do przeprowadzenia rekrutacji i weryfikacji stypendystów do projektu systemowego pt. "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach Działania 2.2."Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Referat Obsługi Programów Pomocowych  
1149/2009 OR.OR.-0151/1149/09 2009.03.10 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie domów pomocy społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1150/2009 OR.OR.-0151/1150/09 2009.03.12 w sprawie: przyznania Panu Jarosławowi Ptaszek firma "DREWNO" ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Głowackiego 22 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1151/2009 OR.OR.-0151/1151/09 2009.03.13 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Inspektor Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1152/2009 OR.OR.-0151/1152/09 2009.03.16 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok. Skarbnik Miasta  
1153/2009 OR.OR-0151/1153/09 2009.03.16 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu - zamówienie uzupełniające". Referat Edukacji  
1154/2009 OR.OR-0151/1154/09 2009.03.16 w sprawie : zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1155/2009 OR.OR-0151/1155/09 2009.03.16 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rewitalizacja stawu Remiza w Siemianowicach Śląskich - budowa rurociągu doprowadzającego wodę do stawu Remiza ze studni przy Al. Spacerowej". Wydział Ochrony Środowiska  
1156/2009 OR.OR-0151/1156/09 2009.03.16 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rewitalizacja stawu Remiza w Siemianowicach Śląskich - przebudowa istniejącej niecki stawu Remiza". Wydział Ochrony Środowiska częściowo zmienione zarządzeniem nr 1270/2009 z dn.15.06.2009
1157/2009 OR.OR-0151/1157/09 2009.03.16 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 2948/260 o pow. 457 m2 położonej przy ul. Sobieskiego 3 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1158/2009 OR.OR-0151/1158/09 2009.03.16 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego : Wycena nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Miasta Siemianowice Śląskie oraz Skarbu Państwa w okresie do 31 grudnia 2009 Wydział Gospodarki Mieniem  
1159/2009 OR.OR-0151/1159/09 2009.03.16 w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r. oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2008 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorzadowych instytucji kultury Skarbnik Miasta  
1160/2009 OR.OR-0151/1160/09 2009.03.24 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont klatki schodowej i korytarza na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10." Wydział Organizacyjny  
1161/2009 OR.OR-0151/1161/09 2009.03.24 w sprawie: wyboru ofert i przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i turystyki, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2009 r. Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1162/2009 OR.OR-0151/1162/09 2009.03.24 w sprawie: wprowadzenia regulaminów użytkowania telefonów komórkowych i limitów na rozmowy wykonywane z tych telefonów Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1163/2009 OR.OR-0151/1163/09 2009.03.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Rzepusa. Wydział Gospodarki Mieniem  
1164/2009 OR.OR-0151/1164/09 2009.03.24 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia prowizyjnego pracowników Referatu Egzekucji Wydziału Finansowego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Wydział Finansowy  
1165/2009 OR.OR-0151/1165/09 2009.03.24 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji prowadzenia egzekucji w terenie przez instruktora - poborcę w Referacie Egzekucji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Wydział Finansowy uchylone zarządzeniami nr: 423/2015 z dnia 4.05.2015 r.; 3117/2022 z dnia 19.08.2022 r.
1166/2009 OR.OR-0151/1166/09 2009.03.24 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 1587/2010 z dn.25.03.2010
uchylone zarządzeniem nr 2288/2017 z dn. 29.05.2017 r.
1167/2009 OR.OR-0151/1167/09 2009.03.24 w sprawie: powołania zespołu ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w dziedzinie Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Referat Kultury  
1168/2009 OR.OR-0151/1168/09 2009.03.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta" Wydział Gospodarki Mieniem  
1169/2009 OR.OR-0151/1169/09 2009.03.26 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej zlikwidowanego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą przy ul. Chopina 2 w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny; Referat Edukacji  
1170/2009 OR.OR-0151/1170/09 2009.03.26 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rekonstrukcję szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej II i III klasy dla miasta Siemianowic Śląskich Wydział Geodezji  
1171/2009 OR.OR-0151/1171/09 2009.03.27 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektor w Referacie Utrzymania Budynków Komunalnych Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1172/2009 OR.OR-0151/1172/09 2009.03.27 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1173/2009 OR.OR-0151/1173/09 2009.03.27 w sprawie: wskazania Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Hanki Sawickiej z siedzibą przy ul. 1 Maja 16 w Siemianowicach Śląskich jako szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami zlikwidowanego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą przy ul. Chopina 2 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1174/2009 OR.OR-0151/1174/09 2009.03.31 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1175/2009 OR.OR-0151/1175/09 2009.03.31 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1176/2009 OR.OR-0151/1176/09 2009.03.31 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 1031/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2009 r. Skarbnik Miasta  
1177/2009 OR.OR-0151/1177/09 2009.03.31 w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2009 r. Skarbnik Miasta zmienione zarządzeniem nr 1233/2009 z dn.29.05.2009
1178/2009 OR.OR-0151/1178/09 2009.03.31 w sprawie : przyznania Centrum Turystyki Krajowej TRIO Sp.z.o.o ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. 27 stycznia 1/7 w Siemianowicach Śl. Wydział Gospodarki Lokalowej  
1179/2009 OR.OR-0151/1179/09 2009.04.01 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Podinspektor w Referacie Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1180/2009 OR.OR-0151/1180/09 2009.04.01 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Inspektor w Referacie Nadzoru Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1181/2009 OR.OR-0151/1181/09 2009.04.01 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 849/2008 Prezydenta Miasta Siemanowic Śląskich z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Sekretarz Miasta  
1182/2009 OR.OR-0151/1182/09 2009.04.02 w sprawie : zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w wysokości 7.000.000 zł w rachunku bieżącym budżetu gminy w ING Bank Śląski S.A. w Katowicah, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Katowicach Skarbnik Miasta  
1183/2009 OR.OR-0151/1183/09 2009.04.06 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ochronę osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie". Wydział Organizacyjny  
1184/2009 OR.OR-0151/1184/09 2009.04.06 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1002/2008 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 1 grudnia 2008 roku powołującego Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert podmiotów występujących o dotacje z budżetu miasta na 2009 rok na wspieranie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1185/2009 OR.OR-0151/1185/09 2009.04.06 w sprawie : przyjęcia informacji na temat planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2009 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1186/2009 OR.OR-0151/1186/09 2009.04.06 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Inspektor Nadzoru Budowlanego w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1187/2009 OR.OR-0151/1187/09 2009.04.09 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Inspektor w Referacie Świadczeń Rodzinnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1188/2009 OR.OR-0151/1188/09 2009.04.14 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko- Młodszy Referent w Referacie Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1189/2009 OR.OR-0151/1189/09 2009.04.14 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna częściowo zmienione zarządzeniem nr 1481/2009 z dn.31.12.2009
1190/2009 OR.OR-0151/1190/09 2009.04.14 w sprawie : wprowadzenia regulaminu działania Komisji Socjalnej ds. Administrowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komisja Socjalna  
1191/2009 OR.OR-0151/1191/09 2009.04.14 w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1192/2009 OR.OR-0151/1192/09 2009.04.14 w sprawie : ustalenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Sekretarz Miasta  
1193/2009 OR.OR-0151/1193/09 2009.04.14 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w 2009 r. Wydział Organizacjny  
1194/2009 OR.OR-0151/1194/09 2009.04.14 w sprawie : sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej,zabudowanej budynkiem niemieszkalnym stanowiącym lokal użytkowy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 21-4119 /282 o pow. 69 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
1195/2009 OR.OR-0151/1195/09 2009.04.14 w sprawie : sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej,zabudowanej budynkiem niemieszkalnym stanowiącym lokal użytkowy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 21-4120 /282 o pow. 139 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
1196/2009 OR.OR-0151/1196/09 2009.04.14 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 474 na rzecz jego najemcy Wydział mGospodarki Mieniem  
1197/2009 OR.OR-0151/1197/09 2009.04.14 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Bytomskiej 40 zabudowanego garażem nr 74 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1198/2009 OR.OR-0151/1198/09 2009.04.14 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą " Modernizacja - przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim cz. I przy ul. Parkowej" Wydział Ochrony Środowiska  
1199/2009 OR.OR-0151/1199/09 2009.04.16 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Aktualizację operatu ewidencji gruntów oraz weryfikację atrybutów i cech punktów granicznych nieruchomości miasta Siemianowice Śląskie. Wydział Geodezji  
1200/2009 OR.OR-0151/1200/09 2009.04.16 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji. Wydział Geodezji  
1201/2009 OR.OR-0151/1201/09 2009.04.16 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa wejścia głównego Parku Miejskiego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Parkowej" Wydział Ochrony Środowiska  
1202/2009 OR.OR-0151/1202/09 2009.04.20 w sprawie : przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia organów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1203/2009 OR.OR-0151/1203/09 2009.04.20 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie "Prace pielęgnacyjne wraz z akcją zima na terenach zieleni w 5 rejonach miasta Siemianowic Śląskich" Wydział Ochrony Środowiska  
1204/2009 OR.OR-0151/1204/09 2009.04.21 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: "Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Sosnowej". Wydział Inwestycji Miejskich  
1205/2009 OR.OR-0151/1205/09 2009.04.27 w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od Spółdzielni Mieszkaniowej "Siemion" w Siemianowicach Śląskich na rzecz Gminy Miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości położonej przy ul. Dreyzy, oznaczonej jako działki 2611/321, 2612/321 o pow. 2930 m 2 Wydział Gospodarki Mieniem  
1206/2009 OR.OR-0151/1206/09 2009.04.27 w sprawie : przyznania p. Edycie Kazibudzkiej NZOZ "DENTAL" ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy Pl. Wolności 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1207/2009 OR.OR-0151/1207/09 2009.04.27 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 40.000.000 zł na sfinansowanie planowanego w budżecie miasta 2009 roku deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Skarbnik Miasta  
1208/2009 OR.OR-0151/1208/09 2009.04.27 w sprawie : wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności pieniężnych Miasta Siemianowice Śląskie oraz jego jednostek organizacyjnych, wobec których toczy się administracyjne postępowanie egzekucyjne Skarbnik Miasta  
1209/2009 OR.OR-0151/1209/09 2009.04.28 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1210/2009 OR.OR-0151/1210/09 2009.04.28 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1211/2009 OR.OR-0151/1211/09 2009.04.28 w sprawie : prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich oraz jednostki organizacyjne Miasta Siemianowice Śląskie Skarbnik Miasta uchylone zarządzeniem nr 2643/2017 z dn. 09.10.2017
1212/2009 OR.OR-0151/1212/09 2009.05.04 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1213/2009 OR.OR-0151/1213/09 2009.05.07 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1214/2009 OR.OR-0151/1214/09 2009.05.11 w sprawie : nieodpłatnego oddania w użyczenie części o pow. 230 m2 działek nr 398/6 i 653/6 przy ul. Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich w celu wybudowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych Wydział Gospodarki Mieniem  
1215/2009 OR.OR-0151/1215/09 2009.05.11 w sprawie : uchylenia Zarządzenia Nr 797/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 9.06.2008 r. Wydział Gospodarki Mieniem  
1216/2009 OR.OR-0151/1216/09 2009.05.11 w sprawie : przyjęcia sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2008 Dyrektor Szpitala Miejskiego  
1217/2009 OR.OR-0151/1217/09 2009.05.11 w sprawie : przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2008 Dyrektor Szpitala Miejskiego  
1218/2009 OR.OR-0151/1218/09 2009.05.14 w sprawie : powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Sekretarz Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 1247/2009 z dn.04.06.2009, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1255/2009 z dn.06.06.2009
1219/2009 OR.OR-0151/1219/09 2009.05.18 w sprawie : przeznaczenia działki nr 57-625/4 o pow. 552 m2, zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem  
1220/2009 OR.OR-0151/1220/09 2009.05.22 w sprawie : rozstrzygnięcia II edycji konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2009 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1221/2009 OR.OR-0151/1221/09 2009.05.25 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 59/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Rady Sportu Siemianowic Śląskich oraz określenia zasad powoływania członków Rady Sportu Siemianowic Śląskich i ustalenia regulaminu jej działania Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1222/2009 OR.OR-0151/1222/09 2009.05.25 w sprawie: aktualnego składu osobowego Rady Sportu Siemianowic Śląskich Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1223/2009 OR.OR-0151/1223/09 2009.05.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - podinspektor w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1224/2009 OR.OR-0151/1224/09 2009.05.25 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Referat Edukacji  
1225/2009 OR.OR-0151/1225/09 2009.05.25 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor Gimnazjum nr 2 Referat Edukacji  
1226/2009 OR.OR-0151/1226/09 2009.05.25 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 Referat Edukacji  
1227/2009 OR.OR-0151/1227/09 2009.05.25 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Referat Edukacji  
1228/2009 OR.OR-0151/1228/09 2009.05.25 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Referat Edukacji  
1229/2009 OR.OR-0151/1229/09 2009.05.25 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor Przedszkola nr 20 Referat Edukacji  
1230/2009 OR.OR-0151/1230/09 2009.05.25 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor Przedszkola nr 15 Referat Edukacji  
1231/2009 OR.OR-0151/1231/09 2009.05.25 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor Przedszkola nr 2 Referat Edukacji  
1232/2009 OR.OR-0151/1232/09 2009.05.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - młodszy referent w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1233/2009 OR.OR-0151/1233/09 2009.05.29 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 1177/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2009 roku Skarbnik Miasta  
1234/2009 OR.OR-0151/1234/09 2009.05.29 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1235/2009 OR.OR-0151/1235/09 2009.05.29 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1236/2009 OR.OR-0151/1236/09 2009.05.29 w sprawie : powołania Zespołu Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektu :"XXVII Dni Siemianowic Śląskich" Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1237/2009 OR.OR-0151/1237/09 2009.06.01 w sprawie : wprowadzenia regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej  
1238/2009 OR.OR-0151/1238/09 2009.06.01 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul.Okrężnej 19 w Siemianowicach Śl., którego najemcą była Pani Beata Machura Firma Handlowa "Serdelek" Siemianowice ŚI.ul. Leśna 6 Wydział Gospodarki Lokalowej  
1239/2009 OR.OR-0151/1239/09 2009.06.01 w sprawie : przyznania Pani Barbarze Rajskiej Pizzeria "DOMENA" ulgi opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Okrężnej 19 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1240/2009 OR.OR-0151/1240/09 2009.06.01 w sprawie : przyznania Panu Sławomirowi Bachowskiemu F.H.U "AUTO-PARTS" ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Oświęcimskiej 16 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1241/2009 OR.OR-0151/1241/09 2009.06.01 w sprawie: wyboru organizacji w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego otrzymujących dotacje na rok 2009 na realizację zadania "Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury" Referat Kultury  
1242/2009 OR.OR-0151/1242/09 2009.06.01 w sprawie : przyznania F.H.U. "Sławomir" S.C. ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 1 w Siemianowicach Śl. Wydział Gospodarki Lokalowej  
1243/2009 OR.OR-0151/1243/09 2009.06.01 w sprawie : wprowadzenia w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie regulaminu okresowej oceny pracowników Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 2547/2017 z dn. 1.09.2017
1244/2009 OR.OR-0151/1244/09 2009.06.01 w sprawie : Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1245/2009 OR.OR-0151/1245/09 2009.06.04 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1246/2009 OR.OR-0151/1246/09 2009.06.04 w sprawie: ustalenia wysokości środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Siemianowice Śląskie Referat Edukacji  
1247/2009 OR.OR-0151/1247/09 2009.06.04 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1218/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie : powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Sekretarz Miasta  
1248/2009 OR.OR-0151/1248/09 2009.06.08 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie z późniejszymi zmianami oraz częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1642/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Miasta, Urzędu Miasta oraz dla prowadzenia ewidencji Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie z późniejszymi zmianami. Skarbnik Miasta  
1249/2009 OR.OR-0151/1249/09 2009.06.08 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury "Pod Jarzębiną" w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury  
1250/2009 OR.OR-0151/1250/09 2009.06.08 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury  
1251/2009 OR.OR-0151/1251/09 2009.06.08 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
1252/2009 OR.OR-0151/1252/09 2009.06.08 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Muzeum Miejskiego  
1253/2009 OR.OR-0151/1253/09 2009.06.08 w sprawie : przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2009 r. Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1254/2009 OR.OR-0151/1254/09 2009.06.08 w sprawie : nieodpłatnego oddania w użyczenie gruntu o pow. 490 m2 stanowiącego działkę nr 3813/196 i części działek nr 3152/196 i 3815/196 przy ul. Krasińskiego w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1255/2009 OR.OR-0151/1255/09 2009.06.06 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1218/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie : powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Sekretarz Miasta  
1256/2009 OR.OR-0151/1256/09 2009.06.09 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor, Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1257/2009 OR.OR-0151/1257/09 2009.06.09 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Informatyki Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1258/2009 OR.OR-0151/1258/09 2009.06.09 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1259/2009 OR.OR-0151/1259/09 2009.06.12 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" Wykonanie oświetlenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10" Wydział Organizacyjny  
1260/2009 OR.OR-0151/1260/09 2009.06.15 w sprawie: przydziału wody mineralnej dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Wydział Organizacyjny  
1261/2009 OR.OR-0151/1261/09 2009.06.15 w sprawie: wysokości nagród za współzawodnictwo sportowe siemianowickich szkół w roku szkolnym 2008/2009 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1262/2009 OR.OR-0151/1262/09 2009.06.15 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie skrzyżowania ulic Krupanka i Bańgowskiej. Wydział Gospodarki Mieniem  
1263/2009 OR.OR-0151/1263/09 2009.06.15 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 35-714/4 o pow. 790 m², położonej przy ul. Kołodzieja, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1264/2009 OR.OR-0151/1264/09 2009.06.15 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 35-715/4 o pow. 772 m², położonej przy ul. Kołodzieja, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1265/2009 OR.OR-0151/1265/09 2009.06.15 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 35-716/4 o pow. 723 m², położonej przy ul. Kołodzieja, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1266/2009 OR.OR-0151/1266/09 2009.06.15 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 35-717/4 o pow. 712 m², położonej przy ul. Kołodzieja, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1267/2009 OR.OR-0151/1267/09 2009.06.15 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 35-718/4 o pow. 713 m², położonej przy ul. Kołodzieja, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1268/2009 OR.OR-0151/1268/09 2009.06.15 w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Brynickiej, oznaczonych jako działki geodez. 1329/382 o pow. 4,3762 ha i 1370/382 o pow. 1,5266 ha Wydział Gospodarki Mieniem  
1269/2009 OR.OR-0151/1269/09 2009.06.15 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śl. Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury  
1270/2009 OR.OR-0151/1270/09 2009.06.15 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1156/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16.03.2009 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego roboty budowlanej w zakresie "Rewitalizacja stawu Remiza w Siemianowicach Śląskich - przebudowa istniejącej niecki stawu Remiza" Wydział Ochrony Środowiska  
1271/2009 OR.OR-0151/1271/09 2009.06.17 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Zgrzebnioka 36 Wydział Gospodarki Mieniem  
1272/2009 OR.OR-0151/1272/09 2009.06.22 w sprawie: wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2009 Referat Kultury  
1273/2009 OR.OR-0151/1273/09 2009.06.22 w sprawie: przyznania Pani Halinie Szulakowskiej ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Fojkisa 2 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1274/2009 OR.OR-0151/1274/09 2009.06.22 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz Siemianowickiego Centrum Kultury nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w Parku Miejskim, w Parku Górnik, w rejonie Stawu Rysiowego i przy ul. Kapicy Wydział Gospodarki Mieniem  
1275/2009 OR.OR-0151/1275/09 2009.06.29 w sprawie: zatwierdzenia protokołu nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r. z przeprowadzonej w dniu 18.02.2009 r. kasacji środków trwałych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Szpitala Miejskiego  
1276/2009 OR.OR-0151/1276/09 2009.06.29 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Stalmacha i Rydla. Wydział Gospodarki Mieniem  
1277/2009 OR.OR-0151/1277/09 2009.06.29 w sprawie: wprowadzenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia uchylone zarządzeniem nr 2610/2017 z dn. 21.09.2017
1278/2009 OR.OR-0151/1278/09 2009.06.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1279/2009 OR.OR-0151/1279/09 2009.06.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1280/2009 OR.OR-0151/1280/09 2009.06.30 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1177/2009 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2009 roku Skarbnik Miasta  
1281/2009 OR.OR-0151/1281/09 2009.06.30 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2009 roku Skarbnik Miasta zmienione zarządzeniem nr 1329/2009 z dn.31.07.2009, zmienione zarządzeniem nr 1358/2009 z dn.31.08.2009
1282/2009 OR.OR-0151/1282/09 2009.06.30 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1155/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16.03.2009 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego roboty budowlanej w zakresie "Rewitalizacja stawu Remiza w Siemianowicach Śląskich - budowa rurociągu doprowadzającego wodę do stawu Remiza ze studni przy Al. Spacerowej" Wydział Ochrony Środowiska  
1283/2009 OR.OR-0151/1283/09 2009.06.30 w sprawie: ustalenia maksymalnych kwot miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia uchylone zarządzeniem nr 1540/2010 z dn. 11.02.2010 r.
1284/2009 OR.OR-0151/1284/09 2009.07.06 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum z siedzibą w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1285/2009 OR.OR-0151/1285/09 2009.07.06 w sprawie: ustalenia procedury przydzielania i rozliczania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla siemianowickich szkół na realizację zadania pod nazwą "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009" Referat Edukacji  
1286/2009 OR.OR-0151/1286/09 2009.07.07 w sprawie: zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siemianowicach Śląskich Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
1287/2009 OR.OR-0151/1287/09 2009.07.08 w sprawie: powołania Zespołu Prezydenta Miasta do realizacji projektu "Mecze międzypaństwowe w hokeju na trawie Polska - Niemcy" Referat ds. Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  
1288/2009 OR.OR-0151/1288/09 2009.07.13 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w rejonie ulic Świerczewskiego i Śniadeckiego, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerami geodez. 527/208, 3832/208 i 3834/209 o łącznej pow. 553 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1289/2009 OR.OR-0151/1289/09 2009.07.14 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Duracza Wydział Gospodarki Mieniem  
1290/2009 OR.OR-0151/1290/09 2009.07.15 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1291/2009 OR.OR-0151/1291/09 2009.07.15 w sprawie: przyznania Pani Aleksandrze Delikat ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokali użytkowego przy ul. Bytkowskiej 28 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1292/2009 OR.OR-0151/1292/09 2009.07.15 w sprawie: zatwierdzenia procedury postępowania egzekucyjnego obowiązków edukacyjnych Referat Edukacji  
1293/2009 OR.OR-0151/1293/09 2009.07.15 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektor Przedszkola Nr 2 "Tęczowa Dwójeczka" w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji zmienione zarządzeniem nr 1343/2009 z dn.19.08.2009
1294/2009 OR.OR-0151/1294/09 2009.07.15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Wieszołek nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1295/2009 OR.OR-0151/1295/09 2009.07.15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Brożyna nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1296/2009 OR.OR-0151/1296/09 2009.07.15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Eweliny Kuzińskiej nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1297/2009 OR.OR-0151/1297/09 2009.07.15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Śmietanko nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Nr 12 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1298/2009 OR.OR-0151/1298/09 2009.07.15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Sulowskiej-Strzelczyk nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1299/2009 OR.OR-0151/1299/09 2009.07.15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Artura Sala nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1300/2009 OR.OR-0151/1300/09 2009.07.15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Bartłomieja Wojtacha nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1301/2009 OR.OR-0151/1301/09 2009.07.15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa Ślęzak nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1302/2009 OR.OR-0151/1302/09 2009.07.15 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Mościńskiej nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1303/2009 OR.OR-0151/1303/09 2009.07.15 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu Referat Edukacji  
1304/2009 OR.OR-0151/1304/09 2009.07.21 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1305/2009 OR.OR-0151/1305/09 2009.07.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Jędroszczyk nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1306/2009 OR.OR-0151/1306/09 2009.07.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Olgi Bochenek nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1307/2009 OR.OR-0151/1307/09 2009.07.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Siarkowskiej nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 13 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1308/2009 OR.OR-0151/1308/09 2009.07.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Patrycji Wolak nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1309/2009 OR.OR-0151/1309/09 2009.07.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Matysik nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1310/2009 OR.OR-0151/1310/09 2009.07.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aleksandry Iwaniuk nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1311/2009 OR.OR-0151/1311/09 2009.07.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Babij nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1312/2009 OR.OR-0151/1312/09 2009.07.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Dera-Nieć nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1313/2009 OR.OR-0151/1313/09 2009.07.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Kunickiej-Maniura nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Nr 4 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1314/2009 OR.OR-0151/1314/09 2009.07.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sabiny Królikowskiej nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1315/2009 OR.OR-0151/1315/09 2009.07.22 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Bratniej. Wydział Gospodarki Mieniem  
1316/2009 OR.OR-0151/1316/09 2009.07.24 w sprawie : wprowadzenia polityki antymobbingowej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1317/2009 OR.OR-0151/1317/09 2009.07.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej 10 A Wydział Gospodarki Mieniem  
1318/2009 OR.OR-0151/1318/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Rafała Mientusa nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji zmienione zarządzeniem nr 1337/2009 z dn.12.08.2009
1319/2009 OR.OR-0151/1319/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Paul nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji zmienione zarządzeniem nr 1338/2009 z dn.12.08.2009
1320/2009 OR.OR-0151/1320/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Kawy nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum Nr 2 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji zmienione zarządzeniem nr 1339/2009 z dn.12.08.2009
1321/2009 OR.OR-0151/1321/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Jarosławo Błotko nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1322/2009 OR.OR-0151/1322/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Majdzik nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1323/2009 OR.OR-0151/1323/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Paź nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Techniczno- Usługowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1324/2009 OR.OR-0151/1324/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aleksandry Świerczek nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1325/2009 OR.OR-0151/1325/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Wrazidło nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1326/2009 OR.OR-0151/1326/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Wilk-Koniecznej nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Sportowychw Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1327/2009 OR.OR-0151/1327/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aureli Tomaszewskiej nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1328/2009 OR.OR-0151/1328/09 2009.07.30 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Obróbki nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 13 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1329/2009 OR.OR-0151/1329/09 2009.07.31 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 1281/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2009 roku. Skarbnik Miasta  
1330/2009 OR.OR-0151/1330/09 2009.07.31 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1331/2009 OR.OR-0151/1331/09 2009.08.03 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Starej Katowickiej 17 Wydział Gospodarki Mieniem  
1332/2009 OR.OR-0151/1332/09 2009.08.03 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko-Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia zmienione zarządzeniem nr 1340/2009 z dn.14.08.2009
1333/2009 OR.OR-0151/1333/09 2009.08.04 w sprawie : rozłożenia zaległości czynszowych za lokale użytkowe przy ul. Zielonej 5 w Siemianowicach Śląskich, wynajmowane przez Pana Adama Pol "AUTO-POL" Wydział Gospodarki Lokalowej  
1334/2009 OR.OR-0151/1334/09 2009.08.05 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej wiaty, zlokalizowanej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, na obiekt pełniący funkcję Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Wydział Ochrony Środowiska  
1335/2009 OR.OR-0151/1335/09 2009.08.05 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznęgo dla przedsięwzięcia polegającego na dostawie wyposażenia na potrzeby Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Wydział Ochrony Środowiska  
1336/2009 OR.OR-0151/1336/09 2009.08.10 w sprawie : rozłożenia zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Powstańców 20 w Siemianowicach Śląskich, którego najemcą był p. Tomasz Grab Wydział Gospodarki Lokalowej  
1337/2009 OR.OR-0151/1337/09 2009.08.12 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1318/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Rafała Mientusa, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1338/2009 OR.OR-0151/1338/09 2009.08.12 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1319/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Paul, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1339/2009 OR.OR-0151/1339/09 2009.08.12 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1320/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30.07.2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Kawy, nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum Nr 2 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1340/2009 OR.OR-0151/1340/09 2009.08.14 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1332/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1341/2009 OR.OR-0151/1341/09 2009.08.17 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 04.09.2009 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
1342/2009 OR.OR-0151/1342/09 2009.08.17 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej  
1343/2009 OR.OR-0151/1343/09 2009.08.19 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1293/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 15.07.2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor Przedszkola Nr 2 "Tęczowa Dwójeczka" w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1344/2009 OR.OR-0151/1344/09 2009.08.20 w sprawie : rozłożenia zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Powstańców 19 w Siemianowicach Śląskich, którego najemcą była AR-2000 Sp.z.o.o Siemianowicach Śl. Wydział Gospodarki Lokalowej  
1345/2009 OR.OR-0151/1345/09 2009.08.24 w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2009 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury. Skarbnik Miasta  
1346/2009 OR.OR-0151/1346/09 2009.08.24 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nieruchomość gruntową położoną przy ul. Kapicy w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1347/2009 OR.OR-0151/1347/09 2009.08.24 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nieruchomość gruntową położoną przy ul. W. Jagiełły w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1348/2009 OR.OR-0151/1348/09 2009.08.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup materiałów i budowa prototypu samochodu MICRO BUS CAL 5200-2,5 wraz z badaniem technicznym w celu wdrożenia MICRO SIECI komunikacji dla osób niepełnosprawnych". Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1349/2009 OR.OR-0151/1349/09 2009.08.24 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia zabudowanego garażem nr 71 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1350/2009 OR.OR-0151/1350/09 2009.08.24 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Fabrycznej, zabudowanego garażem nr 52, na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniemj  
1351/2009 OR.OR-0151/1351/09 2009.08.24 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kołłątaja, zabudowanego garażem nr 12, na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniemjj  
1352/2009 OR.OR-0151/1352/09 2009.08.24 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy-Kopalnianej, zabudowanego garażem nr 277, na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1353/2009 OR.OR-0151/1353/09 2009.08.24 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy-Kopalnianej, zabudowanego garażem nr 174, na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniemj  
1354/2009 OR.OR-0151/1354/09 2009.08.28 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa wejścia głównego Parku Miejskiego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Parkowej". Wydział Ochrony Środowiska  
1355/2009 OR.OR-0151/1355/09 2009.08.31 w sprawie : powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej mającej na celu weryfikację kwalifikowalności uczniów ubiegających się o stypendium, weryfikację wniosków uczniów oraz sporządzenie listy rankingowej w ramach projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Działanie 9.1; Poddziałanie 9.1.3-"Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" w województwie śląskim w roku szkolnym 2009/2010. Referat Obsługi Programów Pomocowych  
1356/2009 OR.OR-0151/1356/09 2009.08.31 w sprawie : wprowadzenia procedury zarządzania projektem systemowym "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" na rok szkolny 2009/2010 w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Obsługi Programów Pomocowych  
1357/2009 OR.OR-0151/1357/09 2009.08.31 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie usytuowanych w budynku przy ul. Okrężnej 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na zasadzie pierwszeństwa w nabyciu tych lokali przez ich najemców lub dzierżawców. Wydział Gospodarki Mieniem zmienione zarządzeniem nr 1759/2010 z 02.08.2010
1358/2009 OR.OR-0151/1358/09 2009.08.31 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 1281/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2009 r. Skarbnik Miasta  
1359/2009 OR.OR-0151/1359/09 2009.08.31 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok. Skarbnik Miasta  
1360/2009 OR.OR-0151/1360/09 2009.08.31 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok. Skarbnik Miasta  
1361/2009 OR.OR-0151/1361/09 2009.09.02 w sprawie: zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich. Wydział Finansowy  
1362/2009 OR.OR-0151/1362/09 2009.09.04 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 53-3889/220 o pow. 4792 m2 położonej przy ul. Kapicy, do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem zmienione zarządzeniem nr 1381/2009 z dn.12.10.2009
1363/2009 OR.OR-0151/1363/09 2009.09.07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Informatyki  
1364/2009 OR.OR-0151/1364/09 2009.09.07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - "Przygotowanie i opracowanie: część 1: projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich, część 2: projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Watoły w Siemianowicach Śląskich, oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tych dokumentów". Wydział Urbanistyki i Architektury  
1365/2009 OR.OR-0151/1365/09 2009.09.07 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. M. Dąbrowskiej, obejmującej działki nr 588/4 o pow. 74546 m², nr 47/5 o pow. 3005 m² i nr 45/3 o pow. 444 m² Wydział Gospodarki Mieniem  
1366/2009 OR.OR-0151/1366/09 2009.09.07 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich na rzecz gminy miasta Siemianowice Śląskie 15/720 części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Niepodległości nr 64-66 oznaczonej jako działki 1116/254, 1117/254 Wydział Gospodarki Mieniem  
1367/2009 OR.OR-0151/1367/09 2009.09.09 w sprawie : wprowadzenia procedury promocji projektów w ramach podpisanych umów o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych programów pomocowych Referat Obsługi Programów Pomocowych  
1368/2009 OR.OR-0151/1368/09 2009.09.14 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 02.10.2009 r. przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
1369/2009 OR.OR-0151/1369/09 2009.09.15 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Biurze Rady Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 1426/2009 z dn.13.11.2009
1370/2009 OR.OR-0151/1370/09 2009.09.17 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na dzierżawę Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1371/2009 OR.OR-0151/1371/09 2009.09.21 w sprawie : powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania modernizacji ogrzewania mieszkań na rok 2009 Wydział Ochrony Środowiska  
1372/2009 OR.OR-0151/1372/09 2009.09.21 w sprawie : wprowadzenia regulaminu dofinansowania modernizacji ogrzewania mieszkań na obszarze miasta Siemianowice Śląskie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009. Wydział Ochrony Środowiska  
1373/2009 OR.OR-0151/1373/09 2009.09.21 w sprawie : przeznaczenia działki nr 21-4174/293 o pow. 965 m2, zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy Alei Młodych, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem  
1374/2009 OR.OR-0151/1374/09 2009.09.23 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko-Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1375/2009 OR.OR-0151/1375/09 2009.09.23 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko- Podinspektor Referatu Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1376/2009 OR.OR-0151/1376/09 2009.09.23 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko -Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1377/2009 OR.OR-0151/1377/09 2009.09.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Wydział Finansowy  
1378/2009 OR.OR-0151/1378/09 2009.09.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Wydział Finansowy sprostowano błędy w zarządzeniu nr 1478/2009 z dn. 30.12.2009
1379/2009 OR.OR-0151/1379/09 2009.09.30 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2009 roku Wydział Finansowy zmienione zarządzeniem nr 1405/2009 z dn.30.10.2009, zmienione zarządzeniem nr 1442/2009 z dn.30.11.2009, zmienione zarządzeniem nr 1479/2009 z dn. 30.12.2009
1380/2009 OR.OR-0151/1380/09 2009.10.05 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich" Wydział Organizacyjny  
1381/2009 OR.OR-0151/1381/09 2009.10.12 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1362/2009 z dnia 04.09.2009 w sprawie przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 53-3889/220 o pow. 4792 m2 położonej przy ul. Kapicy, do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1382/2009 OR.OR-0151/1382/09 2009.10.12 w sprawie: przeznaczenia działki nr 51-444/18 o powierzchni 483 m2 zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 85 do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem  
1383/2009 OR.OR-0151/1383/09 2009.10.12 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie położonej w rejonie ul. Chemicznej, obejmującej działkę nr 1140/57 o pow. 294 m2. Wydział Gospodarki Mieniem  
1384/2009 OR.OR-0151/1384/09 2009.10.12 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 531/4 o powierzchni 933 m2 położonej przy ul. Dąbrowskiej 4 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1384A/2009 OR.OR-0151/1384A/09 2009.10.12 w sprawie: rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Niepodległości nr 29 Wydział Gospodarki Mieniem  
1385/2009 OR.OR-0151/1385/09 2009.10.12 w sprawie: wydatkowania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie modernizacji ogrzewania mieszkań na obszarze miasta Siemianowice Śląskie na 2009 rok Wydział Ochrony Środowiska  
1386/2009 OR.OR-0151/1386/09 2009.10.12 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 366/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30.07.2007 r. w sprawie: nadania regulaminów wewnętrznych komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Kultury  
1387/2009 OR.OR-0151/1387/09 2009.10.12 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk dwutygodnika "Nowe Siemianowice" Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta  
1388/2009 OR.OR-0151/1388/09 2009.10.12 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Klonowej zabudowanego garażem nr 62 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
1389/2009 OR.OR-0151/1389/09 2009.10.12 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Świerczewskiego 18 zabudowanego garażem nr 3 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1390/2009 OR.OR-0151/1390/09 2009.10.12 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia zabudowanego garażem nr 73 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1391/2009 OR.OR-0151/1391/09 2009.10.12 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 443 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1392/2009 OR.OR-0151/1392/09 2009.10.13 w sprawie: ustalenia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1393/2009 OR.OR-0151/1393/09 2009.10.13 w sprawie: wprowadzenia regulaminu "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich" Wydział Ochrony Środowiska zmienione zarządzeniem nr 1753/2010 z 29.07.2010
1394/2009 OR.OR-0151/1394/09 2009.10.19 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę, montaż i demontaż elementów ozdobnych oświetlenia świątecznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Komunalnej  
1395/2009 OR.OR-0151/1395/09 2009.10.19 w sprawie: zamiany prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 49-49/4 o pow. 1332 m2, położonej przy ul.Wiosennej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, na prawo własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 49-50/3 o pow. 1366 m2 - będącej własnością Jana Bauera Wydział Gospodarki Mieniem  
1396/2009 OR.OR-0151/1396/09 2009.10.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń kopiujących Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich w roku 2010" Wydział Organizacyjny  
1397/2009 OR.OR-0151/1397/09 2009.10.26 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny; Wydział Spraw Obywatelskich  
1398/2009 OR.OR-0151/1398/09 2009.10.26 w sprawie: rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Siemion" użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Budryka. Wydział Gospodarki Mieniem  
1399/2009 OR.OR-0151/1399/09 2009.10.26 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich, nieruchomość gruntową położoną przy ul. Niepodległości Wydział Gospodarki Mieniem  
1400/2009 OR.OR-0151/1400/09 2009.10.26 w sprawie: wprowadzenia regulaminu procedur wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i lokali do remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 1765/2010 z 10.08.2010
1401/2009 OR.OR-0151/1401/09 2009.10.26 w sprawie: wprowadzenia regulaminu stosowania zwrotu kosztów w postaci gotówki z tyt. wykonania wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie przez najemców w lokalach mieszkalnych będących własnością lub w tak zwanym przymusowym zarządzie gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej  
1402/2009 OR.OR-0151/1402/09 2009.10.26 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne starodrzewu w parkach, na zieleńcach oraz pasach przydrożnych" Wydział Ochrony Środowiska  
1403/2009 OR.OR-0151/1403/09 2009.10.27 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1404/2009 OR.OR-0151/1404/09 2009.10.27 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1405/2009 OR.OR-0151/1405/09 2009.10.30 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 1379/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2009 roku Skarbnik Miasta  
1406/2009 OR.OR-0151/1406/09 2009.10.30 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1407/2009 OR.OR-0151/1407/09 2009.10.30 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko- Kierownik Referatu Budżetu Urzędu Miasta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1408/2009 OR.OR-0151/1408/09 2009.10.30 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko- Podinspektor w Referacie Kultury Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1409/2009 OR.OR-0151/1409/09 2009.10.30 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko- Kierownika Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1410/2009 OR.OR-0151/1410/09 2009.10.30 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne ,stanowisko- Podinspektor w Referacie Utrzymania Budynków Komunalnych w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1411/2009 OR.OR-0151/1411/09 2009.10.30 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko- Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1412/2009 OR.OR-0151/1412/09 2009.10.30 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko- Inspektor w Referacie Rekreacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1413/2009 OR.OR-0151/1413/09 2009.10.30 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Komisji powołanej do przeprowadzenia rokowań na dzierżawę Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1414/2009 OR.OR-0151/1414/09 2009.11.02 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Informatyki  
1415/2009 OR.OR-0151/1415/09 2009.11.02 w sprawie : przyznania p. Markowi Bilskiemu ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Komuny Paryskiej 6 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1416/2009 OR.OR-0151/1416/09 2009.11.09 w sprawie : przyznania p. Dariuszowi Krenczyk ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 1 w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Lokalowej  
1417/2009 OR.OR-0151/1417/09 2009.11.09 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27.11.2009r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
1418/2009 OR.OR-0151/1418/09 2009.11.09 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Skarbnik Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 1473/2009 z dn. 28.12.2009
1419/2009 OR.OR-0151/1419/09 2009.11.09 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. Plebiscytowej, obejmującej działki nr 780/38 i nr 779/38 Wydział Gospodarki Mieniem  
1420/2009 OR.OR-0151/1420/09 2009.11.09 w sprawie: opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) miasta Siemianowice Śląskie na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia). Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1421/2009 OR.OR-0151/1421/09 2009.11.09 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1422/2009 OR.OR-0151/1422/09 2009.11.09 w sprawie: przyznania "Barbórka" s.c. Sylwia, Arkadiusz Kaczmarzyk ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Świerczewskiego 4 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1423/2009 OR.OR-0151/1423/09 2009.11.12 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 964/2008 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 03.11.2008 r. w sprawie: określenia zakresu i organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta  
1424/2009 OR.OR-0151/1424/09 2009.11.12 w sprawie : powołania Zespołu ds. regulacji problemu mieszkań zakładowych Huty "Jedność" S.A w likwidacji Zastępca Prezydenta Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 1469/2009 z dn. 28.12.2009
1425/2009 OR.OR-0151/1425/09 2009.11.13 w sprawie : projektu budżetu miasta Siemianowic Śląskich na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1426/2009 OR.OR-0151/1426/09 2009.11.13 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia nr 1369/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 15 września 2009r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Młodszy Referent w Biurze Rady Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1427/2009 OR.OR-0151/1427/09 2009.11.17 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1428/2009 OR.OR-0151/1428/09 2009.11.18 w sprawie : projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1429/2009 OR.OR-0151/1429/09 2009.11.19 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń zabawowych" Wydział Ochrony Środowiska  
1430/2009 OR.OR-0151/1430/09 2009.11.23 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok. Skarbnik Miasta  
1431/2009 OR.OR-0151/1431/09 2009.11.23 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach ŚI. w rejonie ul. Towarowej, obejmującej działki nr 771/6 o pow. 1739 m2 i nr 772/6 o pow. 2089 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
1432/2009 OR.OR-0151/1432/09 2009.11.23 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach ŚI. w rejonie ul. Towarowej, obejmującej działkę nr 773/6 o pow. 1600 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
1433/2009 OR.OR-0151/1433/09 2009.11.23 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach ŚI. w rejonie ul. Towarowej, obejmującej działkę nr 774/6 o pow. 2039 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
1434/2009 OR.OR-0151/1434/09 2009.11.23 w sprawie : wprowadzenia aneksu Nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Zamówień Publicznych  
1435/2009 OR.OR-0151/1435/09 2009.11.23 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 366/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie: nadania regulaminów wewnętrznych komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Sekretarz Miasta  
1436/2009 OR.OR-0151/1436/09 2009.11.23 w sprawie: przyznawania dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki na rok 2010 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1437/2009 OR.OR-0151/1437/09 2009.11.24 w sprawie : wprowadzenia limitów na rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych będących w posiadaniu pracowników Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  
1438/2009 OR.OR-0151/1438/09 2009.11.24 w sprawie : przyznania Pani Ewie Czyż ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 1 w Siemianowicach Śl. Wydział Gospodarki Lokalowej  
1439/2009 OR.OR-0151/1439/09 2009.11.27 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie i realizację w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w okresie od 12 lutego 2010 r. do 17 grudnia 2010 r. Referat Kultury  
1440/2009 OR.OR-0151/1440/09 2009.11.27 w sprawie : przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Referat Kultury częściowo zmienione zarządzeniem nr 1468/2009 z dn. 22.12.2009
1441/2009 OR.OR-0151/1441/09 2009.11.27 w sprawie : umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 2 Wydział Gospodarki Lokalowej  
1442/2009 OR.OR-0151/1442/09 2009.11.30 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 1379/2009 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2009 r. Wydział Finansowy  
1443/2009 OR.OR-0151/1443/09 2009.11.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Wydział Finansowy  
1444/2009 OR.OR-0151/1444/09 2009.11.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Wydział Finansowy  
1445/2009 OR.OR-0151/1445/09 2009.11.30 w sprawie: powołania komisji do przekazania majątku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. Spółce Aqua Sprint Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. 27 stycznia 1 Wydział Gospodarki Mieniem  
1446/2009 OR.OR-0151/1446/09 2009.12.07 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 1080/2009 z dnia 21.01.2009 r. Wydział Inwestycji Miejskich  
1447/2009 OR.OR-0151/1447/09 2009.12.07 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku LO Nr II w ramach projektu pn. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej" Wydział Inwestycji Miejskich  
1448/2009 OR.OR-0151/1448/09 2009.12.07 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia procedury Konkursu Ofert na świadczenia medyczne Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1449/2009 OR.OR-0151/1449/09 2009.12.07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert podmiotów występujących o dotacje z budżetu miasta na 2010 rok na wspieranie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1450/2009 OR.OR-0151/1450/09 2009.12.07 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do procedury postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz Aneksu nr 1 do procedury postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę Referat Zamówień Publicznych  
1451/2009 OR.OR-0151/1451/09 2009.12.07 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Zamówień Publicznych  
1452/2009 OR.OR-0151/1452/09 2009.12.09 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1453/2009 OR.OR-0151/1453/09 2009.12.09 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Krupanka Wydział Gospodarki Mieniem  
1454/2009 OR.OR-0151/1454/09 2009.12.10 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Strecher, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1455/2009 OR.OR-0151/1455/09 2009.12.14 w sprawie: powołania komisji opiniującej oferty w zakresie wspierania zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2010 złożone w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1456/2009 OR.OR-0151/1456/09 2009.12.14 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania "Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich - zamówienie uzupełniające (2)" Wydział Organizacyjny  
1457/2009 OR.OR-0151/1457/09 2009.12.14 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Ks. Bp Czesława Domina Wydział Gospodarki Mieniem  
1458/2009 OR.OR-0157/1458/09 2009.12.15 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na eksploatację sieci kanalizacji deszczowej miasta Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Komunalnej  
1459/2009 OR.OR-0157/1459/09 2009.12.16 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1460/2009 OR.OR-0157/1460/09 2009.12.17 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Podinspektor ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1461/2009 OR.OR-0157/1461/09 2009.12.17 w sprawie : przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz Siemianowickiego Centrum Kultury nieruchomości położonych w Siemianowicach Śl. w rejonie ulic Jana Pawła II i Świerczewskiego Wydział Gospodarki Mieniem  
1462/2009 OR.OR-0151/1462/09 2009.12.21 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl. w rejonie ul. Henryka Krupanka Wydział Gospodarki Mieniem  
1463/2009 OR.OR-0151/1463/09 2009.12.21 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach ŚI. w rejonie ul. Towarowej, obejmującej działki nr 776/1 o pow. 2236 m2 i nr 777/1 o pow. 616 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
1464/2009 OR.OR-0151/1464/09 2009.12.22 w sprawie : wprowadzenia Aneksu Nr 3 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Zamówień Publicznych  
1465/2009 OR.OR-0151/1465/09 2009.12.22 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2 do procedury postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz Aneksu nr 2 do procedury postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę Referat Zamówień Publicznych  
1466/2009 OR.OR-0151/1466/09 2009.12.22 w sprawie : zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1467/2009 OR.OR-0151/1467/09 2009.12.22 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia nr 1119/2009 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009 Referat Edukacji  
1468/2009 OR.OR-0151/1468/09 2009.12.22 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1440/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Referat Kultury  
1469/2009 OR.OR-0151/1469/09 2009.12.28 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1424/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. regulacji problemu mieszkań zakładowych Huty "Jedność" S.A w likwidacji. Pierwszy Zastępca Prezydenta  
1470/2009 OR.OR-0151/1470/09 2009.12.28 w sprawie : powołania Zespołu ds. ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2007 -2010 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1471/2009 OR.OR-0151/1471/09 2009.12.28 w sprawie : przeznaczenia działki nr 35-742/4 o pow. 34 m2, zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy E. Plater, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wydział Gospodarki Mieniem  
1472/2009 OR.OR-0151/1472/09 2009.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania w użyczenie dwóch pomieszczeń na II piętrze budynku położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul.1-go Maja 1 a. Wydział Gospodarki Mieniem  
1473/2009 OR.OR-0151/1473/09 2009.12.28 w sprawie : częściowej zmiany zarządzenia Nr 1418/2009 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dn. 9.11.2009 r. w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Skarbnik Miasta  
1474/2009 OR.OR-0151/1474/09 2009.12.28 w sprawie : wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów wewnątrz Urzędu Miasta oraz zasad ich rejestracji w Kancelariach Podawczych." Wydział Organizacyjny częściowo zmienione zarządzeniem nr 1496/2010 z dn. 18.01.2010
1475/2009 OR.OR-0151/1475/09 2009.12.28 w sprawie : rozłożenia zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Kasztanowej 8 w Siemianowicach Śląskich, którego najemcą był p. Mariusz Kozieł Siemianowice Śląskie ul. 1 Maja 12 Wydział Gospodarki Lokalowej  
1476/2009 OR.OR-0151/1476/09 2009.12.28 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 r. i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 r. Skarbnik Miasta  
1477/2009 OR.OR-0151/1477/09 2009.12.28 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok Skarbnik Miasta  
1478/2009 OR.OR-0151/1478/09 2009.12.30 w sprawie: sprostowania błędów w Zarządzeniu Nr 1067/2009 Prezydenta Miasta z dnia 14.01.2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok, sprostowania błędów w Zarządzeniu Nr 1378/2009 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok. Skarbnik Miasta  
1479/2009 OR.OR-0151/1479/09 2009.12.30 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 1379/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2009 roku Skarbnik Miasta  
1480/2009 OR.OR-0151/1480/09 2009.12.31 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2009 r. i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 r. Skarbnik Miasta  
1481/2009 OR.OR-0151/1481/09 2009.12.31 w sprawie: dokonania korekty założeń osobowych planu dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2009 w zakresie odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wprowadzenia zmiany w planie dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2009 - stanowiącego załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego zarządzeniem Nr 1189/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna  
1482/2010 OR.OR-0151/1482/10 2010.01.07 w sprawie: powołania Komisji Opiniującej do rozpatrywania ofert w zakresie wspierana zadań publicznych w obszarze Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Referat Kultury  
1483/2010 OR.OR-0151/1483/10 2010.01.07 w sprawie: wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1484/2010 OR.OR-0151/1484/10 2010.01.07 w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych zadań realizowanych w ramach dotacji celowych na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1485/2010 OR.OR-0151/1485/10 2010.01.07 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku Skarbnik Miasta  
1486/2010 OR.OR-0151/1486/10 2010.01.11 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w 2010 r. Wydział Organizacyjny  
1487/2010 OR.OR-0151/1487/10 2010.01.11 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług z zakresu szacowania wartości nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa oraz nabywanych do zasobów gruntowych w roku 2010/2011 Wydział Gospodarki Mieniem  
1488/2010 OR.OR-0151/1488/10 2010.01.12 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - podinspektor w Referacie Wymiaru i Poboru Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1489/2010 OR.OR-0151/1489/10 2010.01.12 w sprawie: wprowadzenia zmian w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 2693/2017 z dn. 24.10.2017
1490/2010 OR.OR-0151/1490/10 2010.01.15 w sprawie: planu dochodów i wydatków budżetu miasta Siemianowice Śląskie na 2010 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków Skarbnik Miasta  
1491/2010 OR.OR-0151/1491/10 2010.01.18 w sprawie: rozłożenia zaległości czynszowych za lokal użytkowych przy ul. Jana Pawła II 3 w Siemianowicach Śl., którego najemcą jest Pan Mariusz Kozieł. Wydział Gospodarki Lokalowej  
1492/2010 OR.OR-0151/1492/10 2010.01.18 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 05.02.2010 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
1493/2010 OR.OR-0151/1493/10 2010.01.18 w sprawie: wyboru ofert i przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i turystyki na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2010 r. Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1494/2010 OR.OR-0151/1494/10 2010.01.18 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1032/2008 Prezydenta Miasta z dn. 30.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny  
1495/2010 OR.OR-0151/1495/10 2010.01.18 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickej 105 w Siemianowicach Śląskich" Wydział Organizacyjny  
1496/2010 OR.OR-0151/1496/10 2010.01.18 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1474/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, z dnia 28.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów wewnątrz Urzędu Miasta oraz zasad ich rejestracji w Kancelariach Podawczych". Wydział Organizacyjny  
1497/2010 OR.OR-0151/1497/10 2010.01.18 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1616/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 14 marca 2006 roku, w sprawie wprowadzenia procedury "Realizacji przez Referat Administracyjno-Gospodarczy, Wydziału Organizacyjnego zapotrzebowań składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich." Wydział Organizacyjny  
1498/2010 OR.OR-0151/1498/10 2010.01.18 w sprawie: nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie garażu nr 80 wraz z prawem użytkowania wieczystego 23/1000 części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW 2602 od Pana Łukasza Lamika. Wydział Gospodarki Mieniem  
1499/2010 OR.OR-0151/1499/10 2010.01.18 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śl. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Mieszka I w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1500/2010 OR.OR-0151/1500/10 2010.01.18 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śl. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Zygmunta Starego w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1501/2010 OR.OR-0151/1501/10 2010.01.18 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śl. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Mieszka I i Zygmunta Starego w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1502/2010 OR.OR-0151/1502/10 2010.01.18 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śl. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Polaczka w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1503/2010 OR.OR-0151/1503/10 2010.01.18 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śl. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Łokietka w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1504/2010 OR.OR-0151/1504/10 2010.01.18 w sprawie: przeznaczenia działki nr 24-213/5 o pow. 141 m² zlokalizowanej w Siemianowicach Śl. przy ul. Broniewskiego, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wydział Gospodarki Mieniem  


1 - 500   |    501 - 1000   |    1001 - 1500   |    1501 - 2000