Wykaz zarządzeń prezydenta

1 - 500   |    501 - 1000   |    1001 - 1500   |    1501 - 2000

Lp. Znak sprawy Data podjęcia Tytuł Realizacja  Zmiany lub uchylenia
501/2007 OR.OR-01510/501/07 2007.11.08 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
502/2007 OR.OR-01510/502/07 2007.11.09 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 19 w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji  
503/2007 OR.OR-01510/503/07 2007.11.12 w sprawie : zatwierdzenia skorygowanego planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego  
504/2007 OR.OR-01510/504/07 2007.11.12 w sprawie : zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego  
505/2007 OR.OR-01510/505/07 2007.11.12 w sprawie : zmiany składu orzekającego Miejskiego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności w Siemianowicach Śląskich Miejski Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności  
506/2007 OR.OR-01510/506/07 2007.11.12 w sprawie : zmiany składu orzekającego Miejskiego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności w Siemianowicach Śląskich Miejski Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności  
507/2007 OR.OR-01510/507/07 2007.11.12 w sprawie : zmiany składu orzekającego Miejskiego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności w Siemianowicach Śląskich Miejski Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności  
508/2007 OR.OR-01510/508/07 2007.11.15 w sprawie: projektu budżetu miasta Siemianowic Śląskich wraz z objaśnieniami na 2008 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Skarbnik Miasta  
509/2007 OR.OR-01510/509/07 2007.11.19 w sprawie: projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2008 rok Skarbnik Miasta  
510/2007 OR.OR-01510/510/07 2007.11.19 w sprawie: wprowadzenia limitów na rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych będących w posiadaniu pracowników Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny częściowo zmienione zarządzeniem nr 841/2008 z 7.07.2008; zmienione zarządzeniem nr 1004/2008 z 3.12.2008
511/2007 OR.OR-01510/511/07 2007.11.19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3032/224 o pow. 1820 m² położonej przy ul. Olimpijskiej Wydział Gospodarki Mieniem  
512/2007 OR.OR-01510/512/07 2007.11.19 w sprawie pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Wróblewskiego Wydział Gospodarki Mieniem  
513/2007 OR.OR-01510/513/07 2007.11.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 686/4 i 663/4 o łącznej pow. 10742 m² położonej przy ul. Budowlanej Wydział Gospodarki Mieniem  
514/2007 OR.OR-01510/514/07 2007.11.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki 3868/182 o pow. 933 m² z równoczesną bezprzetargową sprzedażą 1/9 części działki 3866/182 pow. 1116 m² położonych przy ul. Węglowej Wydział Gospodarki Mieniem  
515/2007 OR.OR-01510/515/07 2007.11.19 w sprawie: przekazania zadania dotyczącego wydawania decyzji oraz nadzoru nad bezpieczeństwem imprez masowych. Wydział Spraw Obywatelskich; Referat ds. Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  
516/2007 OR.OR-01510/516/07 2007.11.19 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Wydział Spraw Obywatelskich  
517/2007 OR.OR-01510/517/07 2007.11.19 w sprawie: rozpatrzenia wniosku do "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bańgowskiej w Siemianowicach Śląskich". Wydział Urbanistyki i Architektury  
518/2007 OR.OR-01510/518/07 2007.11.19 w sprawie: rozpatrzenia wniosku do "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy u zbiegu ulic Kapicy, Kopalnianej i Wieczorka w Siemianowicach Śląskich". Wydział Urbanistyki i Architektury  
519/2007 OR.OR-01510/519/07 2007.11.19 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
520/2007 OR.OR-01510/520/07 2007.11.26 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Budowlanej, będącego własnością Gminy Miasta Siemianowice Śląskie oznaczonego nr geodezyjnym 628/4 o pow. 2334 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mienem  
521/2007 OR.OR-01510/521/07 2007.11.26 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Watoły oznaczonej jako działka 3804/184 o pow. 453 m2 Wydział Gospodarki Mienem  
522/2007 OR.OR-01510/522/07 2007.11.26 w sprawie: przeznaczenia działek 2483/24 i 2485/24 położonych w rejonie ulicy Obwodowej stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mienem  
523/2007 OR.OR-01510/523/07 2007.11.26 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Obwodowej Wydział Gospodarki Mienem  
524/2007 OR.OR-01510/524/07 2007.11.26 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia. Wydział Gospodarki Mienem  
525/2007 OR.OR-01510/525/07 2007.11.26 w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości położonej przy ul. Michałkowickiej, oznaczonej jako działka 694/16 o pow. 295 m2 Wydział Gospodarki Mienem  
526/2007 OR.OR-01510/526/07 2007.11.26 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń kopiujących Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich w roku 2008 Wydział Organizacyjny  
527/2007 OR.OR-01510/527/07 2007.11.26 w sprawie: zmian do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 457/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 8 października 2007 r. dot. wprowadzenia regulaminu stosowania ulgi w opłatach czynszowych z tytułu wykonania wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie przez najemców w lokalach mieszkalnych będących w tak zwanym przymusowym zarządzie Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej  
528/2007 OR.OR-01510/528/07 2007.11.26 w sprawie: rozstrzygnięcia postępowania konkursowego i przydziału kwot dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2008 podmiotom sektora finansów publicznych na realizację programów związanych z wykonywaniem zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
529/2007 OR.OR-01510/529/07 2007.11.28 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
530/2007 OR.OR-01510/530/07 2007.11.28 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
531/2007 OR.OR-01510/531/07 2007.11.28 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
532/2007 OR.OR-01510/532/07 2007.11.28 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
533/2007 OR.OR-01510/533/07 2007.11.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
534/2007 OR.OR-01510/534/07 2007.11.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
535/2007 OR.OR-01510/535/07 2007.11.30 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 431/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta  
536/2007 OR.OR-01510/536/07 2007.12.03 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kasprzaka zabudowanego garażem nr 1 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
537/2007 OR.OR-01510/537/07 2007.12.03 w sprawie: nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie działki 35/2 o pow. 288 m² położonej przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Jana i Jolanty Bauer; Wydział Gospodarki Mieniem  
538/2007 OR.OR-01510/538/07 2007.12.03 w sprawie: nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie działki 41/1 o pow. 147 m², położonej przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Jana Bauera Wydział Gospodarki Mieniem  
539/2007 OR.OR-01510/539/07 2007.12.03 w sprawie: nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie działki 38/5 o pow. 77 m² położonej przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Jana i Jolanty Bauer Wydział Gospodarki Mieniem  
540/2007 OR.OR-01510/540/07 2007.12.03 w sprawie: przeznaczenia działki 442/21 położonej przy ul. Żwirowej, do oddania w użytkowanie wieczyste dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem  
541/2007 OR.OR-01510/541/07 2007.12.03 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 488/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2007 r Wydział Gospodarki Mieniem  
542/2007 OR.OR-01510/542/07 2007.12.03 w sprawie: przeznaczenia działki nr 3216/117 o powierzchni 821 m² zabudowanego budynkiem użytkowym przy ul. Śmiłowskiego 8-10 do sprzedaży w trybie publicznego przetargu nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem częściowo zmienione zarządzeniem nr 642/2008 z 04.02.2008
543/2007 OR.OR-01510/543/07 2007.12.03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie publicznego przetargu nieograniczonego działki 660/4; 662/4; 664/4; 665/4; 680/4; 668/4; 666/4; 669/4; 671/4; 672/4; 674/4; 675/4; 677/4; 678/4 położone przy ul. Kochanowskiego Wydział Gospodarki Mieniem  
544/2007 OR.OR-01510/544/07 2007.12.03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie publicznego przetargu nieograniczonego działki 654/4; 655/4; 656/6; 657/4; 658/4 położone przy ul. Emilii Plater Wydział Gospodarki Mieniem  
545/2007 OR.OR-01510/545/07 2007.12.03 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Obwodowej Wydział Gospodarki Mieniem  
546/2007 OR.OR-01510/546/07 2007.12.03/td> w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Plebiscytowej i Rydla Wydział Gospodarki Mieniem  
547/2007 OR.OR-01510/547/07 2007.12.03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Świerczewskiego 84. Wydział Gospodarki Mieniem  
548/2007 OR.OR-01510/548/07 2007.12.03 w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, procedury postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę oraz procedury postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki Referat Zamówień Publicznych  
549/2007 OR.OR-01510/549/07 2007.12.03 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzupełniającego, w trybie z wolnej ręki na "Bieżące utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie". Wydział Organizacyjny  
550/2007 OR.OR-01510/550/07 2007.12.03 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzupełniającego, w trybie z wolnej ręki na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Organizacyjny  
551/2007 OR.OR-01510/551/07 2007.12.03 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzupełniającego, w trybie z wolnej ręki na "Ochronę osób i mienia na terenach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Organizacyjny  
552/2007 OR.OR-01510/552/07 2007.12.03 w sprawie wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów wewnątrz Urzędu Miasta oraz zasad ich rejestracji w kancelariach podawczych" Wydział Organizacyjny uchylone zarządzeniem nr 668/2008 z 25.02.2008
553/2007 OR.OR-01510/553/07 2007.12.03 w sprawie: wprowadzenia procedury powierzenia mienia pracownikom Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny  
554/2007 OR.OR-01510/554/07 2007.12.03 w sprawie: wprowadzenia procedury oznakowania wyposażenia i sprzętu komputerowego w ewidencji ilościowej oraz nadzoru nad aktualnością spisów inwentarza znajdujących się w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny  
555/2007 OR.OR-01510/555/07 2007.12.03 w sprawie: uchylenia w całości zarządzenia nr 479/2007 Prezydenta Miasta z 29.10.2007 r. w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta z dnia 31.03.2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta oraz częściowej zmiany Zarządzenia nr 1642/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Miasta, Urzędu Miasta oraz dla prowadzenia ewidencji Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie z późn. zm. oraz Zarządzenia Nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich z późn. zm Skarbnik Miasta  
556/2007 OR.OR-01510/556/07 2007.12.03 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 21.12.2007 r. przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
557/2007 OR.OR-01510/557/07 2007.12.03 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 1 Wydział Gospodarki Lokalowej  
558/2007 OR.OR-01510/558/07 2007.12.03 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 2 Wydział Gospodarki Lokalowej  
559/2007 OR.OR-01510/559/07 2007.12.03 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 3 Wydział Gospodarki Lokalowej  
560/2007 OR.OR-01510/560/07 2007.12.03 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 4 Wydział Gospodarki Lokalowej  
561/2007 OR.OR-01510/561/07 2007.12.03 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
562/2007 OR.OR-01510/562/07 2007.12.03 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę wielofunkcyjnego systemu wielkoformatowego dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" Wydział Geodezji  
563/2007 OR.OR-01510/563/07 2007.12.07 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
564/2007 OR.OR-01510/564/07 2007.12.07 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
565/2007 OR.OR-01510/565/07 2007.12.07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego uzupełniającego na wykonanie usługi "fizyczna ochrona mienia zlokalizowanego na terenie Siemianowic Śląskich" Wydział Gospodarki Mieniem  
566/2007 OR.OR-01510/566/07 2007.12.13 w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert podmiotów występujących o dotacje z budżetu miasta na 2008 rok na wspieranie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia uchylone zarządzeniem nr 716/2008 z 31.03.2008
567/2007 OR.OR-01510/567/07 2007.12.14 w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Głównego Stanowiska Kierowania Urzędu Miasta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 2276/2017 z dn. 23.05.2017 r.
568/2007 OR.OR-01510/568/07 2007.12.17 w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
569/2007 OR.OR-01510/569/07 2007.12.17 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Starej Katowickiej Wydział Gospodarki Mieniem  
570/2007 OR.OR-01510/570/07 2007.12.17 w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Siemianowice Śląskie, a Skarbem Państwa Wydział Gospodarki Mieniem  
571/2007 OR.OR-01510/571/07 2007.12.17 w sprawie: powołania komisji opiniującej oferty w zakresie wspierania zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki na rok 2008 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
572/2007 OR.OR-01510/572/07 2007.12.17 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa ul. Sosnowej - II etap" Wydział Inwestycji Miejskich  
573/2007 OR.OR-01510/573/07 2007.12.17 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności<  
574/2007 OR.OR-01510/574/07 2007.12.17 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki: "Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
575/2007 OR.OR-01510/575/07 2007.12.17 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia procedury Konkursu Ofert na świadczenia medyczne Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
576/2007 OR.OR-01510/576/07 2007.12.17 w sprawie: przyjęcia haromonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2008 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
577/2007 OR.OR-01510/577/07 2007.12.18 w sprawie: dokonania korekty do założeń osobowych planu dochodów i wydatków działalności socjalnej w zakresie naliczania odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 roku - stanowiącego załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego zarządzeniem Nr 195/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Komisja Socjalna  
578/2007 OR.OR-01510/578/07 2007.12.18 w sprawie: utworzenia Referatu Remontów Budynków Komunalnych w Wydziale Gospodarki Lokalowej w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta, Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
579/2007 OR.OR-01510/579/07 2007.12.19 zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
580/2007 OR.OR-01510/580/07 2007.12.24 w sprawie : powołania Komisji rozpatrującej wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzącą nadzór nad działalnością tych jednostek Wydział Spraw Obywatelskicj  
581/2007 OR.OR-01510/581/07 2007.12.24 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia nr 33/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie: wprowadzenia Rozszerzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny uchylone zarządzeniem nr 1032/2008 z 30.12.2008
582/2007 OR.OR-01510/582/07 2007.12.24 w sprawie : przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji kas według stanu na dzień 31.12.2007 roku. Skarbnik Miasta  
583/2007 OR.OR-01510/583/07 2007.12.24 w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr 2/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. z przeprowadzonej w dniu 10 października 2007 r. kasacji środków trwałych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Szpitala Miejskiego  
584/2007 OR.OR-01510/584/07 2007.12.24 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu mieszkań w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej  
585/2007 OR.OR-01510/585/07 2007.12.24 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontów dachów w budynkach będących własnością Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej  
586/2007 OR.OR-01510/586/07 2007.12.24 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na "fizyczną ochronę mienia zlokalizowanego na terenie Siemianowic Śląskich." Wydział Gospodarki Mieniem  
587/2007 OR.OR-01510/587/07 2007.12.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Zygmunta Starego, obejmującej działkę nr 3931/309. Wydział Gospodarki Mieniem  
588/2007 OR.OR-01510/588/07 2007.12.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Zygmunta Starego, obejmującej działkę nr 3932/309. Wydział Gospodarki Mieniem  
589/2007 OR.OR-01510/589/07 2007.12.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Zygmunta Starego, obejmującej działkę nr 3933/309. Wydział Gospodarki Mieniem  
590/2007 OR.OR-01510/590/07 2007.12.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Zygmunta Starego, obejmującej działkę nr 3935/309. Wydział Gospodarki Mieniem  
591/2007 OR.OR-01510/591/07 2007.12.28 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
592/2007 OR.OR-01510/592/07 2007.12.28 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
593/2007 OR.OR-01510/593/07 2007.12.28 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 431/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 września 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta  
594/2007 OR.OR-01510/594/07 2007.12.28 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2008 r. Skarbnik Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 636/2008 z 31.01.2008; 706/2008 z 28.03.2008
595/2007 OR.OR-01510/595/07 2007.12.31 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Towarowej, obejmującej działkę nr 741/1 Wydział Gospodarki Mieniem  
596/2007 OR.OR-01510/596/07 2007.12.31 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Towarowej, obejmującej działkę nr 743/1 Wydział Gospodarki Mieniem  
597/2007 OR.OR-01510/597/07 2007.12.31 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
598/2007 OR.OR-01510/598/07 2007.12.31 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Administracyjno - Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
599/2007 OR.OR-01510/599/07 2007.12.31 w sprawie : dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2007 - stanowiącego załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego zarządzeniem Nr 195/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna  
600/2007 OR.OR-01510/600/07 2007.12.31 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
601/2008 OR.OR-01510/601/08 2008.01.02 w sprawie : wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w ramach Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) Sekretarz Miasta  
602/2008 OR.OR-01510/602/08 2008.01.07 w sprawie : przyznawania dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki na rok 2008 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki uchylone zarządzeniem nr 1089/2009 z 26.01.2009
603/2008 OR.OR-01510/603/08 2008.01.07 w sprawie : przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Referat Kultury uchylone zarządzeniem nr 1010/2008 z 8.12.2008
604/2008 OR.OR-01510/604/08 2008.01.07 w sprawie : powołania Komisji Opiniującej do rozpatrywania ofert w zakresie wspierania zadań publicznych w obszarze Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Referat Kultury  
605/2008 OR.OR-01510/605/08 2008.01.07 w sprawie : zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury. Referat Kultury  
606/2008 OR.OR-01510/606/08 2008.01.07 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu Wydział Edukacji  
607/2008 OR.OR-01510/607/08 2008.01.07 w sprawie : przyznania p. Karinie Kowalskiej ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Fojkisa 4 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
608/2008 OR.OR-01510/608/08 2008.01.07 w sprawie : częściowej zmiany zarządzenia nr 422/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 września 2007 roku w sprawie : przyjęcia regulaminu stosowania ulg w opłatach czynszowych z tytułu wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych w lokalu użytkowym będącym własnością miasta Siemianowice Śląskie lub w jego przymusowym zarządzie Wydział Gospodarki Lokalowej  
609/2008 OR.OR-01510/609/08 2008.01.07 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu obsługi geodezyjnej zasobów gruntowych gminy oraz Skarbu Państwa w roku 2008. Wydział Gospodarki Mieniem  
610/2008 OR.OR-01510/610/08 2008.01.07 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 1986/42 o pow. 3243 m2, położonej w rejonie ulicy Obwodowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
611/2008 OR.OR-01510/611/08 2008.01.07 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sporządzenia Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich na lata 2008-2010 i pełnienia funkcji Operatora ww. Programu." Referat Obsługi Programów Pomocowych  
612/2008 OR.OR-01510/612/08 2008.01.10 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
613/2008 OR.OR-01510/613/08 2008.01.11 w sprawie : zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
614/2008 OR.OR-01510/614/08 2008.01.14 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25.01.2008r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
615/2008 OR.OR-01510/615/08 2008.01.14 w sprawie : udzielenia bonifikaty od ceny nabycia lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Przyjaźni sprzedawanego na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
616/2008 OR.OR-01510/616/08 2008.01.14 w sprawie : przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Kapicy Wydział Gospodarki Mieniem  
617/2008 OR.OR-01510/617/08 2008.01.14 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Zygmunta Starego, obejmującej działkę nr 3934/309 Wydział Gospodarki Mieniem  
618/2008 OR.OR-01510/618/08 2008.01.17 w sprawie : układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok
-> załącznik
Skarbnik Miasta  
619/2008 OR.OR-01510/619/08 2008.01.17 w sprawie : zatwierdzenia planów finansowych zadań realizowanych w ramach dotacji celowych na 2008 rok Skarbnik Miasta  
620/2008 OR.OR-01510/620/08 2008.01.17 w sprawie : wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
621/2008 OR.OR-01510/621/08 2008.01.21 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Siemianowic Śląskich Wydział Gospodarki Komunalnej  
622/2008 OR.OR-01510/622/08 2008.01.21 w sprawie: wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2008 Referat Kultury  
623/2008 OR.OR-01510/623/08 2008.01.21 w sprawie : wyboru ofert i przyznawania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystki w 2008 r. Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
624/2008 OR.OR-01510/624/08 2008.01.21 w sprawie : wyłonienia kandydata na stanowisko dyrygenta Miejskiej Orkiestry Dętej w Siemianowicach Śląskich działającej w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury Miejski Ośrodek Kultury  
625/2008 OR.OR-01510/625/08 2008.01.21 w sprawie : rozstrzygnięcia konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2008 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
626/2008 OR.OR-01510/626/08 2008.01.28 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Sowiej Wydział Gospodarki Mieniem  
627/2008 OR.OR-01510/627/08 2008.01.28 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 33/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia Rozszerzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny uchylone zarządzeniem nr 1032/2008 z 30.12.2008 r.
628/2008 OR.OR-01510/628/08 2008.01.28 w sprawie: powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Siemianowic Śląskich w 2008 roku. Wydział Gospodarki Komunalnej  
629/2008 OR.OR-01510/629/08 2008.01.28 w sprawie: wprowadzenia procedury składania zawiadomień o popełnieniu przestępstw lub wykroczeń przeciwko mieniu należącemu do miasta Siemianowice Śląskie, a także szacunkowej wyceny poniesionych strat Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
630/2008 OR.OR-01510/630/08 2008.01.28 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykaszanie traw i chwastów, odmładzanie żywopłotów na terenach zieleni nieurządzonej i z pasów przydrożnych będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie" Wydział Ochrony Środowiska  
631/2008 OR.OR-01510/631/08 2008.01.28 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego usługi na "Interwencyjne, awaryjne usunięcia drzew wraz z pielęgnacją oraz inne wycinki i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie" Wydział Ochrony Środowiska  
632/2008 OR.OR-01510/632/08 2008.01.28 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi na" Naprawa, remont i konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie placów zabaw będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie" Wydział Ochrony Środowiska  
633/2008 OR.OR-01510/633/08 2008.01.28 w sprawie : powołania komisji do odbioru prac wykonanych w ramach realizacji projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)" Sekretarz Miasta  
634/2008 OR.OR-01510/634/08 2008.01.30 w sprawie : planowanych dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2008 - stanowiących załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego zarządzeniem Nr 195/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna uchylone zarządzeniem nr 805/2008 z 9.06.2008
635/2008 OR.OR-01510/635/08 2008.01.31 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień między paragrafami w planie wydatków rachunku dochodów własnych w 2008 roku Skarbnik Miasta  
636/2008 OR.OR-01510/636/08 2008.01.31 w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich nr 594/2007 z 28.12.2007 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2008 r. Skarbnik Miasta  
637/2008 OR.OR-01510/637/08 2008.01.31 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
638/2008 OR.OR-01510/638/08 2008.01.31 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
639/2008 OR.OR-01510/639/08 2008.01.31 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
640/2008 OR.OR-01510/640/08 2008.01.31 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
641/2008 OR.OR-01510/641/08 2008.01.31 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
642/2008 OR.OR-01510/642/08 2008.02.04 w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 542/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. dotyczącego przeznaczenia działki nr 3216/117 o powierzchni 821 m² zabudowanego budynkiem użytkowym przy ul. Śmiłowskiego 8-10 do sprzedaży w trybie publicznego przetargu nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
643/2008 OR.OR-01510/643/08 2008.02.04 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29.02.2008 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych. Wydział Gospodarki Lokalowej  
644/2008 OR.OR-01510/644/08 2008.02.04 w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowań z budżetu miasta do wypoczynku śródrocznego "Zielonej szkoły" dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz dzieci specjalnej troski z klas integracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych realizowane w 2008 r. Wydział Edukacji  
645/2008 OR.OR-01510/645/08 2008.02.04 w sprawie: ustalenia limitu stawek na bieżące funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
646/2008 OR.OR-01510/646/08 2008.02.04 w sprawie: wprowadzenia "Deklaracji Stosowania" do dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie". Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji uchylone zarządzeniem nr 2693/2017 z dn. 24.10.2017
647/2008 OR.OR-01510/647/08 2008.02.04 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
648/2008 OR.OR-01510/648/08 2008.02.05 w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji  
649/2008 OR.OR-01510/649/08 2008.02.11 w sprawie : zawarcia kontraktu menedżerskiego z Dyrektorem Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia uchylone zarządzeniem nr 1023/2008 z 19.12.2008
650/2008 OR.OR-01510/650/08 2008.02.11 w sprawie: przeniesienia zadań Referatu Informacji Niejawnych do Referatu Administracji Bezpieczeństwa Informacji. Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji  
651/2008 OR.OR-01510/651/08 2008.02.11 w sprawie: wprowadzenia dokumentu "Mierniki skuteczności wdrożonych zabezpieczeń" do dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie". Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji uchylone zarządzeniem nr 2693/2017 z dn. 24.10.2017
652/2008 OR.OR-01510/652/08 2008.02.11 w sprawie: nieodpłatnego oddania w użyczenie stawu "Górnik" oraz stawu "Brysiowego". Wydział Gospodarki Mieniem  
653/2008 OR.OR-01510/653/08 2008.02.11 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej, oznaczonej jako działka: 30/11, 31/10, 34/3 o łącznej powierzchni 924 m². Wydział Gospodarki Mieniem  
654/2008 OR.OR-01510/654/08 2008.02.11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Sikorskiego, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerami geodezyjnymi 624/10, 625/10, 626/10, 627/10, 628/10, 629/10, 630/10, 631/10, 632/10, 633/10, 634/10, 635/10, 636/10, 637/10, 638/10, 639/10, 640/10, 641/10, 642/10, 643/10 o łącznej pow. 626 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 644/10 o pow. 300 m2 na współwłasność osobom, które nabędą prawo własności działek sprzedawanych w drodze przetargu Wydział Gospodarki Mieniem  
655/2008 OR.OR-01510/655/08 2008.02.11 w sprawie : przeznaczenia działki nr 446/3 o pow. 93 m2, zlokalizowanej w Siemianowicach Sląskich w rejonie ulicy Cmentarnej, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem  
656/2008 OR.OR-01510/656/08 2008.02.18 w sprawie : umorzenia Panu Leonowi Orłowskiemu kwoty 11.857, 50 zł zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dziecka Sylwii Orłowskiej w rodzinie zastępczej. Dyrektor MOPS  
657/2008 OR.OR-01510/657/08 2008.02.18 w sprawie : umorzenia Pani Katarzynie Dyrdał kwoty 48,63 zł zaległości z tytułu niesłusznie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki. Dyrektor MOPS  
658/2008 OR.OR-01510/658/08 2008.02.18 w sprawie : umorzenia Panu Krystianowi Warwas kwoty 2.630, 00 zł zadłużenia z tytułu odpłatności za pobyt dziecka Klaudii Warwas w rodzinie zastępczej. Dyrektor MOPS  
659/2008 OR.OR-01510/659/08 2008.02.18 w sprawie : umorzenia Pani Halinie Kaczyńskiej kwoty 12.165,15 zł zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dzieci Marka Makowieckiego i Sylwestra Makowieckiego w rodzinie zastępczej. Dyrektor MOPS  
660/2008 OR.OR-01510/660/08 2008.02.18 w sprawie : umorzenia Pani Annie Rybce kwoty 164,70 zł zaległości z tytułu nieregulowanego czynszu za mieszkanie chronione. Dyrektor MOPS  
661/2008 OR.OR-01510/661/08 2008.02.18 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej - Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Siemianowicach Śląskich. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
662/2008 OR.OR-01510/662/08 2008.02.18 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy - Kopalnianej zabudowanego garażem nr 420 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
663/2008 OR.OR-01510/663/08 2008.02.18 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Lipowej zabudowanego garażem nr 47 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
664/2008 OR.OR-01510/664/08 2008.02.18 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Sikorskiego zabudowanego garażem nr 30 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
665/2008 OR.OR-01510/665/08 2008.02.18 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kasprzaka zabudowanego garażem nr 6 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
666/2008 OR.OR-01510/666/08 2008.02.18 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Leśnej zabudowanego garażem nr 56 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
667/2008 OR.OR-01510/667/08 2008.02.18 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, na przygotowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru i koniecznymi pozwoleniami na budowę płyty rynku przy istniejącym Placu Wolności wraz z obiektami małej architektury Wydział Gospodarki Lokalowej  
668/2008 OR.OR-01510/668/08 2008.02.25 w sprawie: wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów wewnątrz Urzędu Miasta oraz zasad ich rejestracji w Kancelariach Podawczych". Wydział Organizacyjny uchylone zarządzeniem nr 738/2008 z 21.04.2008
669/2008 OR.OR-01510/669/08 2008.02.25 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. przy ul. Św. Barbary 5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
670/2008 OR.OR-01510/670/08 2008.02.25 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. przy ul. Maciejkowickiej 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uchylone zarządzeniem nr 1079/2009 z 21.01.2009
671/2008 OR.OR-01510/671/08 2008.02.25 w sprawie : ustalenia kosztu pobytu ( osobodzień) w Hostelu prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
672/2008 OR.OR-01510/672/08 2008.02.25 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Kopalnianej i Wieczorka. Wydział Gospodarki Mieniem  
673/2008 OR.OR-01510/673/08 2008.02.25 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu Wydział Edukacji  
674/2008 OR.OR-01510/674/08 2008.02.25 w sprawie : rezygnacji z pracy na stanowisku Dyrektora Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Pana lek.med. Jerzego Toborka Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
675/2008 OR.OR-01510/675/08 2008.02.25 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
676/2008 OR.OR-01510/676/08 2008.02.25 w sprawie pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Starej Katowickiej, obejmującej działkę nr 1131/14. Wydział Gospodarki Mieniem  
677/2008 OR.OR-01510/677/08 2008.02.26 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 594/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2008 roku Skarbnik Miasta  
678/2008 OR.OR-01510/678/08 2008.02.26 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
679/2008 OR.OR-01510/679/08 2008.02.26 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i środków obrony cywilnej, znajdującego się w magazynie Urzędu Miasta Siemianowice Ślaskie, w magazynach zakładów pracy usytuowanych na terenie Siemianowic Ślaskich oraz w magazynach jednostek organizacyjnych administracji zespolonej i magazynach jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Miasto Siemianowice Sląskie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
680/2008 OR.OR-01510/680/08 2008.03.03 w sprawie : rozłożenia na raty wierzytelności wynikającej z różnicy pomiędzy należnym czynszem a przyznaną wysokością ulgi czynszowej za lokal użytkowy przy ul. Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich - najemcy Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki Lokalowej  
681/2008 OR.OR-01510/681/08 2008.03.03 w sprawie : zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
682/2008 OR.OR-01510/682/08 2008.03.03 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Upiększenie miasta kwiatami w donicach na słupach oświetleniowych oraz wieżach kwiatowych" Wydział Ochrony Środowiska  
683/2008 OR.OR-01510/683/08 2008.03.03 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
684/2008 OR.OR-01510/684/08 2008.03.06 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Inspektor w Referacie Rekreacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
685/2008 OR.OR-01510/685/08 2008.03.07 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor w Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
686/2008 OR.OR-01510/686/08 2008.03.10 w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 1986/42 o pow. 3243 m2, położonej w rejonie ulicy Obwodowej. Wydział Gospodarki Mieniem  
687/2008 OR.OR-01510/687/08 2008.03.10 w sprawie : powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do warsztatów ekologicznych Wydział Ochrony Środowiska uchylone zarządzeniem nr 720/2008 z 01.04.2008
688/2008 OR.OR-01510/688/08 2008.03.10 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  
689/2008 OR.OR-01510/689/08 2008.03.11 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor i Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
690/2008 OR.OR-01510/690/08 2008.03.17 w sprawie : zatwierdzenia projektu planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2008 Dyrektor Szpitala Miejskiego  
691/2008 OR.OR-01510/691/08 2008.03.17 w sprawie : zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego  
692/2008 OR.OR-01510/692/08 2008.03.17 w sprawie : przeznaczenia działki nr 3860/182 o pow. 330 m2, zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Węglowej, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem  
693/2008 OR.OR-01510/693/08 2008.03.17 w sprawie : wysokości nagród w "XVI Biegu Korfantego" w roku 2008 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
694/2008 OR.OR-01510/694/08 2008.03.17 w sprawie : podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008 Wydział Edukacji  
695/2008 OR.OR-01510/695/08 2008.03.17 w sprawie : planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008 Wydział Edukacji częściowo zmienione zarządzeniem nr 1027/2008 z 23.12.2008
696/2008 OR.OR-01510/696/08 2008.03.17 w sprawie : powołania Zespołu koordynującego realizację "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2016" Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
697/2008 OR.OR-01510/697/08 2008.03.19 w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2007 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury Skarbnik Miasta  
698/2008 OR.OR-01510/698/08 2008.03.20 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 687/2008 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do warsztatów ekologicznych Wydział Ochrony Środowiska uchylone zarządzeniem nr 720/2008 z 01.04.2008
699/2008 OR.OR-01510/699/08 2008.03.20 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
700/2008 OR.OR-01510/700/08 2008.03.21 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowisko urzędnicze : Kierownik Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz Kierownik Referatu Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta SImeianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
701/2008 OR.OR-01510/701/08 2008.03.21 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
702/2008 OR.OR-01510/702/08 2008.03.26 w sprawie : nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, części działki 49 o pow. 1880 m2 , położonej w rejonie ulicy Wiejskiej , stanowiącej współwłasność osób fizycznych Wydział Gospodarki Mieniem  
703/2008 OR.OR-01510/703/08 2008.03.26 w sprawie : oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Przyjaźni ozanczonej jako działka 1049/324 o pow. 403 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
704/2008 OR.OR-01510/704/08 2008.03.26 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 628/4 o pow. 2334 m2 położonej przy ul. Budowlanej Wydział Gospodarki Mieniem  
705/2008 OR.OR-01510/705/08 2008.03.26 w sprawie : wyboru organizacji otrzymujących dotację na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2008 Referat Kultury  
706/2008 OR.OR-01510/706/08 2008.03.28 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 594/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2008 roku Skarbnik Miasta  
707/2008 OR.OR-01510/707/08 2008.03.28 w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2008 roku Skarbnik Miasta  
708/2008 OR.OR-01510/708/08 2008.03.28 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
709/2008 OR.OR-01510/709/08 2008.03.28 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
710/2008 OR.OR-01510/710/08 2008.03.31 w sprawie : wyboru ofert i przyznawania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki w 2008 r. Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
711/2008 OR.OR-01510/711/08 2008.03.31 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Wyburzenie budynku kuchni szpitalnej przy ul. Jana Pawła II - teren dawnego Szpitala nr 1." Wydział Gospodarki Mieniem  
712/2008 OR.OR-01510/712/08 2008.03.31 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kapicy. Wydział Gospodarki Mieniem  
713/2008 OR.OR-01510/713/08 2008.03.31 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Fabrycznej. Wydział Gospodarki Mieniem  
714/2008 OR.OR-01510/714/08 2008.03.31 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 433/28 o pow. 1331 m2, położonej przy ul. Mysłowickiej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem  
715/2008 OR.OR-01510/715/08 2008.03.31 w sprawie : przekazania w użyczenie Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich pomieszczeń znajdujących w budynku przy ul. Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
716/2008 OR.OR-01510/716/08 2008.03.31 w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert podmiotów występujących o dotacje z budżetu miasta na 2008 rok na wspieranie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia uchylone zarządzeniem nr 1002/2008 z 1.12.2008
717/2008 OR.OR-01510/717/08 2008.03.31 w sprawie : odwołania drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
718/2008 OR.OR-01510/718/08 2008.03.31 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia w trybie przetargu ograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz z niezbędnymi serwerami i system zarządzania bazami danych Referat Informatyki  
719/2008 OR.OR-01510/719/08 2008.04.01 w sprawie : określenia kompetencji Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 931/2008 z 25.09.2008
720/2008 OR.OR-01510/720/08 2008.04.01 w sprawie : powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do warsztatów ekologicznych Wydział Ochrony Środowiska  
721/2008 OR.OR-01510/721/08 2008.04.07 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia nr 671/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25.02.2008 r. dot. ustalenia kosztu pobytu/osobodzień /w Hostelu prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
722/2008 OR.OR-01510/722/08 2008.04.07 w sprawie : ustalenia kosztu pobytu/osobodzień w Hostelu prowadzonym przez Ośrodek Intrewencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
723/2008 OR.OR-01510/723/08 2008.04.07 w sprawie : przyznania p. Salomei Olech ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Niepodległości w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Lokalowej  
724/2008 OR.OR-01510/724/08 2008.04.07 w sprawie : przyznania "SPOŁEM" Siemianowickiej Spółdzielni Spożywców ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Hutniczej 16 w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Lokalowej  
725/2008 OR.OR-01510/725/08 2008.04.07 w sprawie : przyznania "SPOŁEM" Siemianowickiej Spółdzielni Spożywców ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul Okrężnej 19 w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Lokalowej  
726/2008 OR.OR-01510/726/08 2008.04.07 w sprawie : przyznania "SPOŁEM" Siemianowickiej Spółdzielni Spożywców ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Świerczewskiego 33 (piekarnia) w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
727/2008 OR.OR-01510/727/08 2008.04.07 w sprawie : rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Jaworowej w Siemianowicach Śląskich p. Gabrieli Szmalec. Wydział Gospodarki Lokalowej  
728/2008 OR.OR-01510/728/08 2008.04.07 w sprawie : wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Referat Zamówień Publicznych  
729/2008 OR.OR-01510/729/08 2008.04.07 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu. Referat Edukacji  
730/2008 OR.OR-01510/730/08 2008.04.07 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja boiska sportowego "Sporcik" przy ul. Śniadeckiego." Wydział Inwestycji Miejskich  
731/2008 OR.OR-01510/731/08 2008.04.07 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia, Powstańców" Wydział Inwestycji Miejskich  
732/2008 OR.OR-01510/732/08 2008.04.11 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Referent w Referacie Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
733/2008 OR.OR-01510/733/08 2008.04.16 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor w Referacie Kultury Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
734/2008 OR.OR-01510/734/08 2008.04.17 w sprawie : przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił obronnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez obszar miasta Siemianowice Śląskie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
735/2008 OR.OR-01510/735/08 2008.04.21 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżek rowerowych" Wydział Inwestycji Miejskich  
736/2008 OR.OR-01510/736/08 2008.04.21 w sprawie : kontroli wykonywania zadań obronnych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludnośći Wydział Spraw Obywatelskich  
737/2008 OR.OR-01510/737/08 2008.04.21 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14.05.2008 przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
738/2008 OR.OR-01510/738/08 2008.04.21 w sprawie: wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów wewnątrz Urzędu Miasta oraz zasad ich rejestracji w Kancelariach Podawczych" Wydział Organizcyjny  
739/2008 OR.OR-01510/739/08 2008.04.21 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Obywatelskich  
740/2008 OR.OR-01510/740/08 2008.04.21 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 1233/125 o pow. 2729 m2, położonej w rejonie ul. Bańgowskiej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
741/2008 OR.OR-01510/741/08 2008.04.21 w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do modernizacji ogrzewania Wydział Ochrony Środowiska Załącznik Nr 1 uchylony zarządzeniem nr 928/2008 z 24.09.2008
742/2008 OR.OR-01510/742/08 2008.04.22 w sprawie: zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z.o.o w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta  
743/2008 OR.OR-01510/743/08 2008.04.22 w sprawie: ustalenia 2 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
744/2008 OR.OR-01510/744/08 2008.04.28 w sprawie: określenia normy zużycia paliwa podczas eksploatacji samochodów służbowych Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  
745/2008 OR.OR-01510/745/08 2008.04.28 w sprawie: zasad udostępniania dokumentacji budowlanej wytworzonej do roku 1945 Wydział Organizacyjny  
746/2008 OR.OR-01510/746/08 2008.04.28 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kapicy - Kopalnianej zabudowanego garażem nr 132 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
747/2008 OR.OR-01510/747/08 2008.04.28 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy St. Katowickiej zabudowanego garażem nr 32 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
748/2008 OR.OR-01510/748/08 2008.04.28 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kilińskiego zabudowanego garażem nr 20 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
749/2008 OR.OR-01510/749/08 2008.04.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kapicy - Kopalnianej zabudowanego garażem nr 361 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
750/2008 OR.OR-01510/750/08 2008.04.28 w sprawie: wprowadzenia zmian w dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Pełnomocnik Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania uchylone zarządzeniem nr 2693/2017 z dn. 24.10.2017
751/2008 OR.OR-01510/751/08 2008.04.29 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Kastratu Nieruchomości Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
752/2008 OR.OR-01510/752/08 2008.04.29 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej w celu weryfikacji kwalifikalności Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w projekcie Z/2.24/II/2.6/7/04 Referat Edukacji, Referat Obsługi Programów Pomocowych  
753/2008 OR.OR-01510/753/08 2008.04.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
754/2008 OR.OR-01510/754/08 2008.04.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
755/2008 OR.OR-01510/755/08 2008.05.05 w sprawie: przyznania Państwu Sylwii i Arkadiuszowi Kaczmarzyk s.c. "Barbórka" ulgi w opłatach czynszowych z tyt. remontu lokalu użytkowego przy ul. Komuny Paryskiej 2 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
756/2008 OR.OR-01510/756/08 2008.05.05 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu badania stanu ksiąg wieczystych, wprowadzenia danych do programu "Mienie" i sporządzenia wykazów nieruchomości Wydział Gospodarki Mieniem  
757/2008 OR.OR-01510/757/08 2008.05.06 w sprawie: odwołania Dyrektora - Wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
758/2008 OR.OR-01510/758/08 2008.05.06 w sprawie: zmian zasad i trybu przechowywania dokumentów finansowych dotyczących projektów finansowych z budżetu Unii Europejskiej Skarbnik Miasta uchylone zarządzeniem nr 3113/2022 z dnia 18.08.2022 r.
759/2008 OR.OR-01510/759/08 2008.05.07 w sprawie: wydatkowania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w I półroczu 2008 r.
Wydział Ochrony Środowiska  
760/2008 OR.OR-01510/760/08 2008.05.07 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych w likwidacji z siedzibą przy ul. 1-go Maja 1a w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
761/2008 OR.OR-01510/761/08 2008.05.07 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 9 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
762/2008 OR.OR-01510/762/08 2008.05.07 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
763/2008 OR.OR-01510/763/08 2008.05.07 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 16 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
764/2008 OR.OR-01510/764/08 2008.05.07 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 18 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
765/2008 OR.OR-01510/765/08 2008.05.07 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
766/2008 OR.OR-01510/766/08 2008.05.07 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
767/2008 OR.OR-01510/767/08 2008.05.07 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
768/2008 OR.OR-01510/768/08 2008.05.07 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
769/2008 OR.OR-01510/769/08 2008.05.14 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w trybie przetargu ograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz z niezbędnymi serwerami i system zarządzania bazami danych Referat Informatyki  
770/2008 OR.OR-01510/770/08 2008.05.15 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
771/2008 OR.OR-01510/771/08 2008.05.19 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości lokalowej - lokal użytkowy "A" wraz z udziałem we własności części wspólnych oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonej w budynku użytkowym, zlokalizowanym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budryka do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
772/2008 OR.OR-01510/772/08 2008.05.19 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury  
773/2008 OR.OR-01510/773/08 2008.05.19 w sprawie :zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury  
774/2008 OR.OR-01510/774/08 2008.05.19 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
775/2008 OR.OR-01510/775/08 2008.05.19 w sprawie :zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Muzeum Miejskiego  
776/2008 OR.OR-01510/776/08 2008.05.19 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury "Pod Jarzębiną" Siemianowicach Śląskich Kierownik Domu Kultury "Pod Jarzębiną"  
777/2008 OR.OR-01510/777/08 2008.05.19 w sprawie :ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekracji "Pszczelnik" uchylone zarządzeniem nr 1092/2009 z 29.01.2009
778/2008 OR.OR-01510/778/08 2008.05.19 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz MiastaReferat Spraw Osobowych i Szkolenia uchylone zarządzeniem nr 888/2008 z 18.08.2008
779/2008 OR.OR-01510/779/08 2008.05.19 w sprawie: nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie prawa użytkowania wieczystego działki 472/27 o pow. 164 m2, położonej w rejonie ul. Michałkowickiej od Koła Łowieckiego "BAŻANT." Wydział Gospodarki Mieniem  
780/2008 OR.OR-01510/780/08 2008.05.21 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
781/2008 OR.OR-01510/781/08 2008.05.21 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
782/2008 OR.OR-01510/782/08 2008.05.26 w sprawie: przyznania Panu Markowi Hańko FHU "HANKOPOL" ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 2 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
783/2008 OR.OR-01510/783/08 2008.05.26 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 20.06.2008 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
784/2008 OR.OR-01510/784/08 2008.05.26 w sprawie: rozstrzygnięcia II edycji konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowic Śląskich w roku 2008 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
785/2008 OR.OR-01510/785/08 2008.05.26 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Siemianowicach Śl. (I etap)"- 2 postępowanie przetargowe Wydział Inwestycji Miejskich  
786/2008 OR.OR-01510/786/08 2008.05.28 w sprawie: ustalenia wysokości środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie Referat Edukacji uchylone zarządzeniem nr 1050/2009 z 05.01.2009
787/2008 OR.OR-01510/787/08 2008.05.28 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn. : "Wykonanie remontu 34 mieszkań w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie" Wydział Gospodarki Lokalowej  
788/2008 OR.OR-01510/788/08 2008.05.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
789/2008 OR.OR-01510/789/08 2008.05.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
790/2008 OR.OR-01510/790/08 2008.05.30 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 707/2008 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2008 roku. Skarbnik Miasta  
791/2008 OR.OR-01510/791/08 2008.06.02 w sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Zamówień Publicznych  
792/2008 OR.OR-01510/792/08 2008.06.02 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontu klatki schodowej i korytarza na parterze w budynku Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich przy ul. Jana Pawła II 10" Wydział Organizacyjny  
793/2008 OR.OR-01510/793/08 2008.06.02 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn : "Budowa boiska wielofunkcyjnego -Boisko w mojej gminie"-Orlik 2012" Wydział Inwestycji Miejskich  
794/2008 OR.OR-01510/794/08 2008.06.02 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegopn.: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej -LO Nr I i LO Nr 2 w Siemianowicach Śl." Wydział Inwestycji Miejskich  
795/2008 OR.OR.-01510/795/08 2008.06.02 w sprawie: ustalenia składu osobowego Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Siemianowicach Śl Miejski Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności częściowo zmienione zarządzeniem nr 1583/2010 z dn.22.03.2010, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1778/2010 z dn.01.09.2010
796/2008 OR.OR-01510/796/08 2008.06.02 w sprawie : przydziału wody mineralnej dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Inspektor BHP, Wydział Organizacyjny, Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
797/2008 OR.OR.-01510/797/08 2008.06.09 w sprawie: przeznaczenianieruchomości położonej w rejonie ul. Obwodowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem uchylone zarządzeniem nr 1215/2009 z 11.05.2009
798/2008 OR.OR.-01510/798/08 2008.06.09 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Spokojnej. Wydział Gospodarki Mieniem  
799/2008 OR.OR.-01510/799/08 2008.06.09 w sprawie: ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w rejonie ul. Michałkowickiej 34, Pstrowskiego 1, 3 i Jana Pawła II 20. Wydział Gospodarki Mieniem  
800/2008 OR.OR-01510/800/08 2008.06.09 w sprawie: przeznaczenia działki nr 118 o pow. 38 m2, zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Wiejskiej, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wydział Gospodarki Mieniem  
801/2008 OR.OR-01510/801/08 2008.06.09 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w rejonie ulic Jana PawłaII i Generała Świerczewskiego, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerami geodezyjnymi 3814/196, 3816/196 i 3818/196 o łącznej pow. 5669 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem częściowo zmienione zarządzeniem nr 843/2008 z 07.07.2008
802/2008 OR.OR-01510/802/08 2008.06.09 w sprawie: powołania komisjido przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi3814/196, 3816/196 i 3818/196 o łącznej pow. 5669 m2 położonej w rejonie ul. Jana Pawła II i Gen Świerczewskiego Wydział Gospodarki Mieniem  
803/2008 OR.OR-01510/803/08 2008.06.09 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Watoły, oznaczonej numerem geodezyjnym 4083/184 o pow. 1135 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
804/2008 OR.OR-01510/804/08 2008.06.09 w sprawie: rozłożenia na raty odsetek od zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 1w Siemianowicach Śląskichp. Jolancie Gaja NZOZ "DERMED." Wydział Gospodarki Lokalowej  
805/2008 OR.OR-01510/805/08 2008.06.16 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna  
806/2008 OR.OR-01510/806/08 2008.06.16 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wraz z niezbędnymi serwerami i systemem zarządzania bazami danych. Referat Informatyki  
807/2008 OR.OR-01510/807/08 2008.06.16 w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności częściowo zmienione zarządzeniem nr 1154/2009 z dn.16.03.2009, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1756/2010 z 02.08.2010
808/2008 OR.OR-01510/808/08 2008.06.16 w sprawie: wysokości nagród za współzawodnictwo sportowe siemianowickich szkół w roku szkolnym 2007/2008 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
809/2008 OR.OR-01510/809/08 2008.06.16 w sprawie: wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2008 Referat Kultury  
810/2008 OR.OR-01510/810/08 2008.06.16 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego  
811/2008 OR.OR-01510/811/08 2008.06.16 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego  
812/2008 OR.OR-01510/812/08 2008.06.16 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Wykonanie kaskady wodnej wraz z otaczającą zielenią przy ul. 27-go stycznia i ul. Powstańców". Wydział Ochrony Środowiska  
813/2008 OR.OR-01510/813/08 2008.06.23 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - "Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie i trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tych dokumentów". Wydział Urbanistyki i Architektury uchylone zarządzeniem nr 855/2008 z 22.07.2008
814/2008 OR.OR-01510/814/08 2008.06.23 w sprawie : wprowadzenia Instrukcji ewidencjonowania administracyjnych tytułówwykonawczych oraz nadawania klauzuli o skierowaniu do egzekucji Wydział Finansowy  
815/2008 OR.OR-01510/815/08 2008.06.23 w sprawie : wprowadzenia Instrukcji prowadzenia egzekucji w terenie przez inspektora-poborcę w Referacie Egzekucji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Finansowy  
816/2008 OR.OR-01510/816/08 2008.06.23 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu położonego przy ul. Wrocławskiej, będącego własnością Gminy Miasta Siemianowice Śląskie oznaczonego numerem geodezyjnym 755/1 o pow. 6253 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
817/2008 OR.OR-01510/817/08 2008.06.23 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 755/1 o pow.6253 m2 położonej w rejonie ulicy Wrocławskiej Wydział Gospodarki Mieniem  
818/2008 OR.OR-01510/818/08 2008.06.23 w sprawie : oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Niepodległości (dot. działki 4096/275) Wydział Gospodarki Mieniem  
819/2008 OR.OR-01510/819/08 2008.06.23 w sprawie : oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Niepodległości (dot. działki 3420/253) Wydział Gospodarki Mieniem  
820/2008 OR.OR-01510/820/08 2008.06.23 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Niepodległości (dot. działki 4116/253) Wydział Gospodarki Mieniem  
821/2008 OR.OR-01510/821/08 2008.06.23 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego w rejonie ul. Śniadeckiego i Gen. Świerczewskiego, będącego własnością Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerem geodezyjnym 2780/163 o pow. 728 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem uchylone zarządzeniem nr 1021/2008 z 15.12.2008
822/2008 OR.OR-01510/822/08 2008.06.23 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2780/163 o pow. 728 m2 położonej w rejonie ulic Śniadeckiego i Gen. Świerczewskiego Wydział Gospodarki Mieniem  
823/2008 OR.OR.-01510/823/08 2008.06.23 w sprawie : nieodpłatnego oddania w użyczenie części o powierzchni 6000 m2 działki nr 3604/220 wzdłuż ulicy Kapicy w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
824/2008 OR.OR-01510/824/08 2008.06.23 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie : udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu inwentaryzacji i wyceny obiektów budowlanych wraz z instalacjami Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Mieniem  
825/2008 OR.OR-01510/825/08 2008.06.23 w sprawie : przeznaczenia działki nr 647/4 o pow. 293 m2, zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Obrońców Warszawy, do sprzedaży w trybie bezptrzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem  
826/2008 OR.OR-01510/826/08 2008.06.30 w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 707/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2008 r. Skarbnik Miasta  
827/2008 OR.OR-01510/827/08 2008.06.30 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2008 roku. Skarbnik Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 870/2008 z 31.07.2008; częściowo zmienione zarządzeniem nr 897/2008 z 29.08.2008
828/2008 OR.OR-01510/828/08 2008.06.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
829/2008 OR.OR-01510/829/08 2008.06.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
830/2008 OR.OR-01510/830/08 2008.06.30 w sprawie: powołania Zespołu do spraw Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu Wydział Geodezji  
831/2008 OR.OR-01510/831/08 2008.06.30 w sprawie: powołania Likwidatora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
832/2008 OR.OR-01510/832/08 2008.06.30 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa boiska sportowego w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Chopina" Wydział Inwestycji Miejskich  
833/2008 OR.OR-01510/833/08 2008.07.01 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Urządzeń Technicznych w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
834/2008 OR.OR-01510/834/08 2008.07.01 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
835/2008 OR.OR-01510/835/08 2008.07.01 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
836/2008 OR.OR-01510/836/08 2008.07.01 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent w Referacie Administracyjno - Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 850/2008 z 14.07.2008
837/2008 OR.OR-01510/837/09 2008.07.02 w sprawie: wprowadzenia "Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie" Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 1531/2010 z 05.02.2010, uchylone zarządzeniem nr 2610/2017 z dn. 21.09.2017
838/2008 OR.OR-01510/838/08 2008.07.07 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : "Bieżące utrzymanie jezdni, oznakowania poziomego i pionowego w Siemianowicach Śląskich w latach 2008-2010". Wydział Gospodarki Komunalnej  
839/2008 OR.OR-01510/839/08 2008.07.07 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Bieżące utrzymanie chodników w Siemianowicach Śląskich w latach 2009-2010". Wydział Gospodarki Komunalnej  
840/2008 OR.OR-01510/840/08 2008.07.07 w sprawie : Regulaminu wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Wydział Ochrony Środowiska  
841/2008 OR.OR-01510/841/08 2008.07.07 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 510/2007 z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia limitów na rozmowy wykonywane z numerów telefonów komórkowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta. Wydział Organizacyjny  
842/2008 OR.OR-01510/842/08 2008.07.07 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 lipca 2008 r. przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
843/2008 OR.OR-01510/843/08 2008.07.07 w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 801/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w rejonie ulic Jana Pawła II i Generała Świerczewskiego, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerami geodezyjnymi 3814/196, 3816/196 i 3818/196 o łącznej pow. 5669 m 2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
844/2008 OR.OR-01510/844/08 2008.07.07 w sprawie : nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, działki 3170/83 o pow. 21 m 2, położonej w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Wydział Gospodarki Mieniem  
845/2008 OR.OR-01510/845/08 2008.07.14 w sprawie : zatwierdzenia protokołu nr 1/2008 z dnia 12 maja 2008 r. z przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2008 r. kasacji środków trwałych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Szpitala Miejskiego  
846/2008 OR.OR-01510/846/08 2008.07.14 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, obejmującej działki nr 3655/293 o pow. 6201 m2, nr 2577/293 pow. 3158 m2 i nr 3364/293 o pow. 51 m2, położonej w rejonie ulicy Kapicy, w trybie przetragu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem częściowo zmienione zarządzeniem nr 859/2008 z 28.07.2008
847/2008 OR.OR-01510/847/08 2008.07.14 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka : 2775/98 i 2778/84 o łącznej powierzchni 3678 m2, położonej w rejonie ul. Żeromskiego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
848/2008 OR.OR-01510/848/08 2008.07.14 w sprawie: powołania Zespołów Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie dospraw strategicznych celów kadencji 2006 -2010 Przewodniczący Zespołów  
849/2008 OR.OR-01510/849/08 2008.07.14 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 1144/2009 z dn.2.03.2009, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1181/2009 z dn.01.04.2009, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1894/2010 z dn. 6.12.2010
850/2008 OR.OR-01510/850/08 2008.07.14 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 836/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent w Referacie Administracyjno - Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie/td> Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
851/2008 OR.OR.-01510/851/08 2008.07.15 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok/td> Skarbnik Miasta  
852/2008 OR.OR-01510/852/08 2008.07.18 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzamnicyjnego dla Pani Anety Łata nauczyciela Przedszkola w Przedszkolu nr 19 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
853/2008 OR.OR-01510/853/08 2008.07.21 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Siemianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu Referat Edukacji  
854/2008 OR.OR-01510/854/08 2008.07.21 w sprawie : umorzenia zaległości podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na łączną kwotę 7.224,39 zł. Dyrektor MOPS  
855/2008 OR.OR.-01510/855/08 2008.07.22 w sprawie : uchylenia zarządzenia Nr 813/2008 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - "Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie i trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tych dokumentów". Wydział Urbanistyki i Architektury  
856/2008 OR.OR-01510/856/08 2008.07.22 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przygotowanie i opracowanie : Część 1 : projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Siemianowicach Śląskich, Częć 2 : projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Maciejkowickiej i Ks. Bpa Czesława Domina w Siemianowicach Śląskich, Część 3 : projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Siemianowicach Śląskich oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tych dokumentów" Wydział Urbanistyki i Architektury  
857/2008 OR.OR-01510/857/08 2008.07.23 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor w Referacie Organizacyjnym Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
858/2008 OR.OR-01510/858/08 2008.07.28 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl. w rejonie ul. Plebiscytowej, obejmującej działkę nr 703/14 Wydział Gospodarki Mieniem  
859/2008 OR.OR-01510/859/08 2008.07.28 w sprawie : zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 846/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, obejmującej działki nr 3655/293 o pow.6201 m2 , nr 2577/293 o pow. 3158 m2 i nr 3364/293 o pow. 51 m2, położonej w rejonie ulicy Kapicy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
860/2008 OR.OR-01510/860/08 2008.07.28 w sprawie : udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 84, obejmującej lokal użytkowy nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w działce nr 2973/11 o pow. 2456 m2. Wydział Gospodarki Mieniem  
861/2008 OR.OR-01510/861/08 2008.07.28 w sprawie zamiany działek położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Bytkowskiej Wydział Gospodarki Mieniem  
862/2008 OR.OR-01510/862/08 2008.07.28 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i pojemników do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych Wydział Ochrony Środowiska  
863/2008 OR.OR-01510/863/08 2008.07.28 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego dla Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Geodezji  
864/2008 OR.OR-01510/864/08 2008.07.28 w sprawie : wprowadzenia instrukcji przygotowywania wniosków o egzekucję administracyjną należności dla których organem właściwym do ustalania, lub określania i pobierania jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, w tym przygotowywania administracyjnych tytułów wykonawczych. Skarbnik Miasta  
865/2008 OR.OR-01510/865/08 2008.07.28 w sprawie: przyzania AR-2000 Sp. z o.o. ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Powstańców 19 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
866/2008 OR.OR-01510/866/08 2008.07.28 w sprawie: rozłożenia odsetek od zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Okrężnej 19 w Siemianowicach Śląskich Pani Elżbiecie Nieć-Chromińskiej Wydział Gospodarki Lokalowej  
867/2008 OR.OR-01510/867/08 2008.07.28 w sprawie: przyznania Panu Teodorowi Klytta Pracownia Szyldów i Napisów Reklamowych ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Kasztanowej 8 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
868/2008 OR.OR-01510/868/08 2008.07.28 w sprawie: rozłożenia zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Powstańców 31 w Siemianowicach Śląskich Pani Danuta Winkler Wydział Gospodarki Lokalowej zmienione zarządzeniem nr 987/2008 z 17.11.2008
869/2008 OR.OR-01510/869/08 2008.07.28 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na : "Zasypanie pustki w szybie Krystyn". Wydział Gospodarki Mieniem  
870/2008 OR.OR-01510/870/08 2008.07.31 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 827/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2008 roku Skarbnik Miasta  
871/2008 OR.OR.-01510/871/08 2008.07.31 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
872/2008 OR.OR-01510/872/08 2008.07.31 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
873/2008 OR.OR-01510/873/08 2008.07.31 w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji częściowo zmienione zarządzeniem nr 889/2008 z 18.08.2008
874/2008 OR.OR.-01510/874/08 2008.07.31 w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji częściowo zmienione zarządzeniem nr 890/2008 z 18.08.2008
875/2008 OR.OR-01510/875/08 2008.07.31 w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Siemianowiccah Śląskich Referat Edukacji częściowo zmienione zarządzeniem nr 894/2008 z 25.08.2008
876/2008 OR.OR-01510/876/08 2008.08.04 w sprawie: przeznaczenia działki 3234/28 położonej w rejonie ul. Obwodowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem  
877/2008 OR.OR-01510/877/08 2008.08.04 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 3604/220 o powierzchni 6900 m2 położonej przy ul. Kapicy do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
878/2008 OR.OR-01510/878/08 2008.08.04 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22.08.2008 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
879/2008 OR.OR-01510/879/08 2008.08.04 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 1412/45 o pow. 60 m2 i nr 1414/61 o pow. 66 m2 położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Krupanka Wydział Gospodarki Mieniem  
880/2008 OR.OR-01510/880/08 2008.08.05 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
881/2008 OR.OR-01510/881/08 2008.08.05 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
882/2008 OR.OR-01510/882/08 2008.08.05 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Obsługi Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
883/2008 OR.OR-01510/883/08 2008.08.06 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na "Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 10" Wydział Organizacyjny  
884/2008 OR.OR-01510/884/08 2008.08.11 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich nieruchomości gruntowej położonej w rejonie Al. Młodych Wydział Gospodarki Mieniem  
885/2008 OR.OR-01510/885/08 2008.08.11 w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na rzecz miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości z przeznaczeniem pod infrastrukturę miejską. Wydział Gospodarki Mieniem  
886/2008 OR.OR-01510/886/08 2008.08.11 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1642/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Miasta, Urzędu Miasta oraz dla prowadzenia ewidencji Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie z późniejszymi zmianami, Zarządzenia Nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich z późniejszymi zmianami, wprowadzenia procedury kontroli formalno - rachunkowej sprawozdań budżetowych i finansowych oraz procedury kontroli merytorycznej sprawozdań budżetowych i finansowych Skarbnik Miasta  
887/2008 OR.OR-01510/887/08 2008.08.18 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2008 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury Skarbnik Miasta  
888/2008 OR.OR-01510/888/08 2008.08.18 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta, Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
889/2008 OR.OR-01510/889/08 2008.08.18 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 873/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 12 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
890/2008 OR.OR-01510/890/08 2008.08.18 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 874/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich. Referat Edukacji  
891/2008 OR.OR-01510/891/08 2008.08.18 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich" Wydział Inwestycji Miejskich częściowo zmienione zarządzeniem nr 942/2008 z 02.10.2008
892/2008 OR.OR-01510/892/08 2008.08.18 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na "Remont WC na I piętrze budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Organizacyjny  
893/2008 OR.OR-01510/893/08 2008.08.21 w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania Referatu Audytu Wewnętrzengo Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Audytu Wewnętrznego częściowo zmienione zarządzeniem nr 1571/2010 z dn.15.03.2010
894/2008 OR.OR-01510/894/08 2008.08.25 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 875/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
895/2008 OR.OR-01510/895/08 2008.08.25 w sprawie : usuwania pojazdów z dróg Siemianowic Śląskich, na koszt właściciela lub posiadacza, w przypadkach określonych w ustawie - prawo o ruchu drogowym Wydział Komunikacji  
896/2008 OR.OR-01510/896/08 2008.08.25 w sprawie : ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Śląskich Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki zmienione zarządzeniem nr 950/2008 z 23.10.2008; zarządzeniem 1114/2009 z 09.02.2009
897/2008 OR.OR-01510/897/08 2008.08.29 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 827/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2008 roku Skarbnik Miasta  
898/2008 OR.OR-01510/898/08 2008.08.29 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
899/2008 OR.OR-01510/899/08 2008.09.01 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu wyceny nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Miasta Siemianowice Śląskie oraz Skarbu Państwa w okresie do 31 grudnia 2009 r Wydział Gospodarki Mieniem  
900/2008 OR.OR-01510/900/08 2008.09.02 w sprawie : przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
901/2008 OR.OR-01510/901/08 2008.09.04 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Młodszy Referent w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
902/2008 OR.OR-01510/902/08 2008.09.04 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Podinspektor w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
903/2008 OR.OR-01510/903/08 2008.09.04 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację imprezy plenerowej Sylwester 2008 w Siemianowicach Śląskich Referat Kultury  
904/2008 OR.OR.-01510/904/08 2008.09.05 w sprawie : powołania Komisji Stypendialnej w celu weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w projektach : Z/2.24/II/2.2/64/04, Z/2.24/II/2.2/21/06, Z/2.24/II/2.2/94/06. Wydział Organizacyjny zmienione zarządzeniem nr 933/2008 z 26.09.2008
905/2008 OR.OR.-01510/905/08 2008.09.05 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Kapicy, Kopalnianej i Bochaterów Westerplatte Wydział Gospodarki Mieniem  
906/2008 OR.OR.-01510/906/08 2008.09.05 w sprawie : ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i uczniów, rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
907/2008 OR.OR-01510/907/08 2008.09.10 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Watoły, oznaczonej jako działka 4083/184 o pow. 1135 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
908/2008 OR.OR-01510/908/08 2008.09.10 w sprawie : przeznaczenia działki 3180/324 położonej w rejonie ul. Hadamika do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem  
909/2008 OR.OR-01510/909/08 2008.09.10 w sprawie : uchylenie Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie nr 1883/2006 z dnia 11.08.2006 r. dot. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z bezpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków na rzecz byłego dzierżawcy Pana Karola Błazińskiego.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 02.101.926 tj.) z treści zarządzenia usunięto dane indentyfikacyjne dot. osoby byłego dzierżawcy.
Wydział Gospodarki Mieniem  
910/2008 OR.OR.-01510/910/08 2008.09.10 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 366/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie : nadania regulaminów wewnętrznych komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Sekretarz Miasta zmienione zarządzeniem nr 920/2008 z 19.09.2008, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1758/2010 z 02.08.2010, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1770/2010 z 18.08.2010
911/2008 OR.OR.-01510/911/08 2008.09.10 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
912/2008 OR.OR.-01510/912/08 2008.09.12 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Kierownik-Aystent Prezydenta Miasta w Biurze Obłsugi Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ReferatSpraw Osobowych i Szkolenia  
913/2008 OR.OR.-01510/913/08 2008.09.12 w sprawie : nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 3248/98 o pow. 479 m2 oraz 3246/97 o pow. 52 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
914/2008 OR.OR.-01510/914/08 2008.09.15 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi na "Wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne starodrzewu w parkach na zieleńcach oraz pasach przydrożnych". Wydział Ochrony Środowiska  
915/2008 OR.OR.-01510/915/08 2008.09.15 w sprawie : zwrotu przez Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich środków finansowych stanowiących nadwyżkę powyżej 59% wydatków kwalifikowanych udziału Miasta Siemianowice Śląskie w projekcie "Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Izby Przyjęć - Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich" na konto Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Dyrektor Szpitala Miejskiego  
916/2008 OR.OR.-01510/916/08 2008.09.16 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Informatyki  
917/2008 OR.OR.-01510/917/08 2008.09.18 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : "Przebudowa skrzyżowania w rejonie ulic : Staszica, Katowicka, Sienkiewicza, Waryńskiego i Sobieskiego" Wydział Inwestycji Miejskich  
918/2008 OR.OR.-01510/918/08 2008.09.18 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. " Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności" Wydział Inwestycji Miejskich  
919/2008 OR.OR.-01510/919/08 2009.09.18 w sprawie : przeznaczenia do oddania w użyczenie pierwszego piętra budynku położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. 27 Stycznia 1 Wydział Gospodarki Mieniem  
920/2008 OR.OR-01510/920/08 2008.09.19 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 910/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z 10 września 2008 r. w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 366/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie : nadania regulaminów wewnętrznych komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Sekretarz Miasta  
921/2008 OR.OR-01510/921/08 2008.09.23 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
922/2008 OR.OR-01510/922/08 2008.09.23 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Siemanowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
923/2008 OR.OR.01510/923/08 2008.09.24 w sprawie : powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
924/2008 OR.OR.01510/924/08 2008.09.24 w sprawie : zmiany zarządzenia nr 470/2007 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Świerczewskiego 11 zabudowanego garażem nr 8 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
925/2008 OR.OR.01510/925/08 2008.09.24 w sprawie : zmiany zarządzenia nr 471/2007 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Świerczewskiego 11 zabudowanego garażem nr 19 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
926/2008 OR.OR.01510/926/08 2008.09.24 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 3066/139 o pow. 447 m2, 3068/139 o pow. 415 m2 i 3070/139 o pow. 408 m2 położonych w rejonie ul. Paryskiej. Wydział Gospodarki Mieniem  
927/2008 OR.OR.01510/927/08 2008.09.24 w sprawie : przeznaczenia działki nr 3192/200 o pow. 309 m2, zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Kościelnej, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem  
928/2008 OR.OR.01510/928/08 2008.09.24 w sprawie : wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na modernizację ogrzewania w zakresie dofinansowania do modernizacji ogrzewania w 2008 roku. Wydział Ochrony Środowiska  
929/2008 OR.OR.01510/929/08 2008.09.24 w sprawie : wprowadzenia regulaminu do realizacji "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Siemianowice Śląskie na lata 2008-2010 - etap I". Wydział Ochrony Środowiska  
930/2008 OR.OR-01510/930/08 2008.09.25 w sprawie : Tablic Pamiątkowych ku czci podległych i pomordowanych policjantów na wschodzie Przewodniczący Komisji Historycznej  
931/2008 OR.OR-01510/931/08 2008.09.25 w sprawie : określenia kompetencji Prezydenta Miasta, Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta, Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta Sekretarz Miasta  
932/2008 OR.OR-01510/932/08 2008.09.25 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Rozbiórka wiaduktu kolejowego w konstrukcji żelbetonowej nad ulicą Wrocławską w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
933/2008 OR.OR-01510/933/08 2008.09.26 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 904/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 5 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w projektach : Z/2.24/II/2.2/64/04, Z/2.24/II/2.2/21/06, Z/2.24/II/2.2/94/06 Wydział Organizacyjny  
934/2008 OR.OR-01510/934/08 2008.09.26 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich" Wydział Organizacyjny  
935/2008 OR.OR-01510/935/08 2008.09.26 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17.10.2008 r. przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
936/2008 OR.OR-01510/936/08 2008.09.26 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 922/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 23 września 2008 r. w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Siemanowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
937/2008 OR.OR-01510/937/08 2008.09.29 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
938/2008 OR.OR-01510/938/08 2008.09.29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
939/2008 OR.OR-01510/939/08 2008.09.29 w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich nr 827/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2008 roku. Skarbnik Miasta  
940/2008 OR.OR-01510/940/08 2008.09.29 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2008 roku. Skarbnik Miasta zmienione zarządzeniem nr 1000/2008 z 28.11.2008
941/2008 OR.OR-01510/941/08 2008.10.02 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
942/2008 OR.OR-01510/942/08 2008.10.02 w sprawie: odwołania członka Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich" Wydział Inwestycji Miejskich  
943/2008 OR.OR-01510/943/08 2008.10.15 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich. Referat Zamówień Publicznych  
944/2008 OR.OR-01510/944/08 2008.10.15 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Zamówień Publicznych zmienione zarządzeniem nr 948/2008 z 23.10.2008
945/2008 OR.OR-01510/945/08 2008.10.15 w sprawie : wprowadzenia procedury postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, procedury postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę oraz procedury postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki Referat Zamówień Publicznych  
946/2008 OR.OR-01510/946/08 2008.10.15 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Mysłowickiej, będącego własnością Gminy Miasta Siemianowice Śląskie oznaczonego nr geodez. 3242/274 o pow. 455 m² w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
947/2008 OR.OR-01510/947/08 2008.10.15 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodez. 3242/274 o pow. 455 m², położonej w rejonie ul. Mysłowickiej Wydział Gospodarki Mieniem  
948/2008 OR.OR-01510/948/08 2008.10.23 w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miast Siemianowice Śląskie Referat Zamówień Publicznych  
949/2008 OR.OR-01510/949/08 2008.10.23 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług związanych z utrzymywaniem czystości w budynkach Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Wydział Organizacyjny  
950/2008 OR.OR-01510/950/08 2008.10.23 w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 896/2008 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 sierpnia 2008 dot. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Pływalni Miejskiej. Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
951/2008 OR.OR-01510/951/08 2008.10.27 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 3364/282 o pow. 595 m2, położonej przy ul. Rzepusa do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
952/2008 OR.OR-01510/952/08 2008.10.27 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy Al. Sportowców Wydział Gospodarki Mieniem  
953/2008 OR.OR-01510/953/08 2008.10.27 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kochanowskiego Wydział Gospodarki Mieniem  
954/2008 OR.OR-01510/954/08 2008.10.27 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Polaczka Wydział Gospodarki Mieniem  
955/2008 OR.OR-01510/955/08 2008.10.27 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej Wydział Gospodarki Mieniem  
956/2008 OR.OR-01510/956/08 2008.10.27 w sprawie : przeznaczenia działki 1893/42 położonej w rejonie ul. Lompy do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem  
957/2008 OR.OR-01510/957/08 2008.10.27 w sprawie : wydatkowania środków Gminnego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w II półroczu 2008 r.
Wydział Ochrony Środowiska  
958/2008 OR.OR-01510/958/08 2008.10.27 w sprawie : wprowadzenia procedury wdrażania i zarządzania projektem systemowym : "Nauką drogą do sukcesu na Śląsku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Działanie 9.1; Poddziałanie 9.1.3-"Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Referat Obsługi Programów Pomocowych Drugi Zastępca Prezydenta Miasta  
959/2008 OR.OR-01510/959/08 2008.10.27 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Kierownik Referatu Utrzymania Budynków Komunalnych w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
960/2008 OR.OR-01510/960/08 2008.10.27 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Młodszy Referent w Biurze Obsługi Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
961/2008 OR.OR-01510/961/08 2008.10.28 w sprawie : ustalenia 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
962/2008 OR.OR-01510/962/08 2008.10.28 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
963/2008 OR.OR-01510/963/08 2008.10.31 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 940/2008 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2008 roku Skarbnik Miasta  
964/2008 OR.OR-01510/964/08 2008.11.03 w sprawie: określenia zakresu i organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji częściowo zmienione zarządzeniem nr 1423/2009 z dn.12.11.2009,
uchylone zarządzeniem nr 2693/2017 z dn. 24.10.2017
965/2008 OR.OR-01510/965/08 2008.11.03 w sprawie: przeznaczenia działki 808/3 położonej przy ul. Jaskółek, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem  
966/2008 OR.OR-01510/966/08 2008.11.03 w sprawie: wprowadzenia procedury przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z funduszy zewnętrznych oraz realizacji i rozliczenia zadań realizowanych w ramach podpisanych umów o dofinansowanie. Referat Obsługi Programów Pomocowych Drugi Zastępca Prezydenta Miasta  
967/2008 OR.OR-01510/967/08 2008.11.03 w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej mającej na celu weryfikację kwalifikowalności uczniów ubiegających się o stypendium, weryfikację wniosków uczniów oraz sporządzenie listy rankingowej w ramach projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.3.-"Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" w województwie śląskim Referat Obsługi Programów Pomocowych Drugi Zastępca Prezydenta Miasta  
968/2008 OR.OR-01510/968/08 2008.11.07 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Utrzymania Budynków Komunalnych Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
969/2008 OR.OR-01510/969/08 2008.11.07 w sprawie : obsady etatowej Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Siemianowicach Śląskich.
Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.05.196.1631 t.j.) zarządzenie w całości wyłączono z publikacji
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
970/2008 OR.OR-01510/970/08 2008.11.07 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 812/2004 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 października 2004 r. w sprawie : organizacji systemu wczesnego ostrzegania w Siemianowicach Śląskich.
Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.05.196.1631 t.j.) zarządzenie w całości wyłączono z publikacji
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
971/2008 OR.OR-01510/971/08 2008.11.07 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1362/2005 Prezydneta Miasta Szefa Obrony Cywilnej Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.
Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.05.196.1631 t.j.) zarządzenie w całości wyłączono z publikacji
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
972/2008 OR.OR-01510/972/08 2008.11.12 w sprawie: projektu budżetu miasta Siemianowic Śląskich na 2009 rok Skarbnik Miasta  
973/2008 OR.OR-01510/973/08 2008.11.13 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28.11.2008 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
974/2008 OR.OR-01510/974/08 2008.11.14 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Naprawę dachu w budynku Dyrekcji dawnej Huty"Jedność" przy ul. 27 stycznia 1" Wydział Gospodarki Mieniem uchylone zarządzeniem nr 1012/2008 z 09.12.2008
975/2008 OR.OR-01510/975/08 2008.11.14 w sprawie: podania do publicznej wiadomości Wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 30 lat w trybie przetargu nieograniczonego, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 9 oraz Jana Pawła II 1b Wydział Gospodarki Mieniem zmienione zarządzeniem nr 1055/2009 z 09.01.2009
976/2008 OR.OR-01510/976/08 2008.11.17 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
977/2008 OR.OR-01510/977/08 2008.11.17 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
978/2008 OR.OR-01510/978/08 2008.11.17 w sprawie: projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2009 rok Skarbnik Miasta  
979/2008 OR.OR-01510/979/08 2008.11.17 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Katowickiej zabudowanego garażem nr 80 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
980/2008 OR.OR-01510/980/08 2008.11.17 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy - Kopalnianej zabudowanego garażem nr 99 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
981/2008 OR.OR-01510/981/08 2008.11.17 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Jagiellońskiej zabudowanego garażem nr 4 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
982/2008 OR.OR-01510/982/08 2008.11.17 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Leśnej zabudowanego garażem nr 16 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
983/2008 OR.OR-01510/983/08 2008.11.17 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie gruntu położonego przy ul. Kapicy - Kopalnianej zabudowanego garażem nr 189 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
984/2008 OR.OR-01510/984/08 2008.11.17 w sprawie: przyznania p. Dariuszowi Tymińskiemu Drink Bar "Zagłoba" ulgi w opłatach czynszowych z tyt. remontu lokalu użytkowego przy ul. Fojkisa 8 w Siemianowicach Śl. Wydział Gospodarki Lokalowej  
985/2008 OR.OR-01510/985/08 2008.11.17 w sprawie: przyznania Pani Urszuli Magnickiej Sklep Mięsno - Wędliniarski ulgi w opłatach czynszowych z tyt. remontu lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 6 w Siemianowicach Śl Wydział Gospodarki Lokalowej  
986/2008 OR.OR-01510/986/08 2008.11.17 w sprawie: przyznania Pani Teresie Łąckiej ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej Wydział Gospodarki Lokalowej  
987/2008 OR.OR-01510/987/08 2008.11.17 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 868/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie: rozłożenia zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Powstańców 31 w Siemianowicach Śl. Pani Danuty Winkler. Wydział Gospodarki Lokalowej  
988/2008 OR.OR-01510/988/08 2008.11.17 w sprawie: rozłożenia odsetek od zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Leśnej 2 w Siemianowicach Śląskich, którego najemcą była Pani Marzanna Szczyrba. Wydział Gospodarki Lokalowej  
989/2008 OR.OR-01510/989/08 2008.11.21 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetarg nieograniczony na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń kopiujących Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich w roku 2009" Wydział Organizacyjny  
990/2008 OR.OR-01510/990/08 2008.11.21 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do zaopiniowania ofert podmiotów występujących w pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia częściowo zmienione zarządzeniem nr 1110/2009 z 03.02.2009
991/2008 OR.OR-01510/991/08 2008.11.21 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
992/2008 OR.OR-01510/992/08 2008.11.21 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
993/2008 OR.OR-01510/993/08 2008.11.21 w sprawie: rozłożenia odsetek od zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Powstańców 40a w Siemianowicach Śląskich, którego najemcą jest Pani Zdzisława Doroz "Pranie i maglowanie bielizny" Wydział Gospodarki Lokalowej  
994/2008 OR.OR-01510/994/08 2008.11.24 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ustalenie wysokości stawki czynszu dzierżawnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
995/2008 OR.OR-01510/995/08 2008.11.26 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich, powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich oraz ustalenia trybu pracy Komisji Konkursowej w formie Regulaminu Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 1024/2008 z 19.12.2008
996/2008 OR.OR-01510/996/08 2008.11.27 w sprawie : przyznania Państwu Arkadiuszowi i Sylwii Kaczmarzyk ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Świerczewskiego 3 c w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
997/2008 OR.OR-01510/997/08 2008.11.28 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
998/2008 OR.OR-01510/998/08 2008.11.28 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
999/2008 OR.OR-01510/999/08 2008.11.28 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok Skarbnik Miasta  
1000/2008 OR.OR-01510/1000/08 2008.11.28 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 940/2008 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2008 roku Skarbnik Miasta  


1 - 500   |    501 - 1000   |    1001 - 1500   |    1501 - 2000