Wykaz zarządzeń prezydenta

1 - 500   |    501 - 1000   |    1001 - 1501   |    1501 - 2000

Lp. Znak sprawy Data podjęcia Tytuł Realizacja  Zmiany lub uchylenia
1501/2010 OR.OR-0151/1501/10 2010.01.18 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śl. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Mieszka I i Zygmunta Starego w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1502/2010 OR.OR-0151/1502/10 2010.01.18 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śl. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Polaczka w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1503/2010 OR.OR-0151/1503/10 2010.01.18 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śl. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Łokietka w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1504/2010 OR.OR-0151/1504/10 2010.01.18 w sprawie: przeznaczenia działki nr 24-213/5 o pow. 141 m² zlokalizowanej w Siemianowicach Śl. przy ul. Broniewskiego, do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wydział Gospodarki Mieniem  
1505/2010 OR.OR-0151/1505/10 2010.01.22 w sprawie : zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w wysokości 8.000.000 zł w rachunku bieżącym budżetu gminy w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Katowicach. Wydział Finansowy  
1506/2010 OR.OR-0151/1506/10 2010.01.25 w sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki - Opiekuńczo - Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia częściowo zmienione zarządzeniem nr 1641/2010 z 25.05.2010
1507/2010 OR.OR-0151/1507/10 2010.01.25 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Św. Barbary 5 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1508/2010 OR.OR-0151/1508/10 2010.01.25 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Maciejkowickiej 8 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1509/2010 OR.OR-0151/1509/10 2010.01.25 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Zamówień Publicznych  
1510/2010 OR.OR-0151/1510/10 2010.01.25 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Zamówień Publicznych  
1511/2010 OR.OR-0151/1511/10 2010.01.25 w sprawie : wprowadzenia procedury postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, procedury postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę oraz procedury postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki. Referat Zamówień Publicznych  
1512/2010 OR.OR-0151/1512/10 2010.01.25 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działki 3848/71 i 3195/71 o łącznej pow. 507 m2 położonej przy ul. Watoły do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1513/2010 OR.OR-0151/1513/10 2010.01.25 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1514/2010 OR.OR-0151/1514/10 2010.01.25 w sprawie : wprowadzenia procedury sporządzania wykazów dzierżawców nieruchomości oraz zmian w wykazie dzierżawców następujących w ciągu roku kalendarzowego Wydział Gospodarki Mieniem uchylone zarządzeniem nr 241/2019 z 01.03.2019
1515/2010 OR.OR-0151/1515/10 2010.01.25 w sprawie : wprowadzenia procedury wdrożenia mechanizmów kontroli prawidłowości sporządzanych przypisów płatników Wydział Gospodarki Mieniem  
1516/2010 OR.OR-0151/1516/10 2010.01.25 w sprawie : wprowadzenia procedury likwidacji sprzedanych lokali mieszkalnych, niemieszkalnych, garaży oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych Wydział Gospodarki Mieniem  
1517/2010 OR.OR-0151/1517/10 2010.01.25 w sprawie : wprowadzenia procedury dot. obciążania strony składającej wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości lokalowej jak również nieruchomości gruntowej kosztami postępowania Wydział Gospodarki Mieniem  
1518/2010 OR.OR-0151/1518/10 2010.01.25 w sprawie : wprowadzenia procedury weryfikacji zwrotu bonifikat udzielanych przy sprzedaży mieszkań w przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego zbył lokal przed upływem 5 lat licząc od dnia nabycia z zastrzeżeniem art. 68 ust. 2 a ustawy o gospodarce nieruchomościami Wydział Gospodarki Mieniem  
1519/2010 OR.OR-0151/1519/10 2010.01.25 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
1520/2010 OR.OR-0151/1520/10 2010.01.25 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przyjmowanie bezdomnych zwierząt ( psów i kotów) z terenu Miasta Siemianowice Śląskie i przechowywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt" Wydział Gospodarki Komunalnej  
1521/2010 OR.OR-0151/1521/10 2010.01.27 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko - Młodszy Referent w Referacie Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1522/2010 OR.OR-0151/1522/10 2010.01.27 w sprawie: wyliczenia i dokonania wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2009 dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta i nauczyciel mianowany, zatrudnionych w 2009 roku szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Siemianowice Śląskie Referat Edukacji; Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1523/2010 OR.OR-0151/1523/10 2010.01.28 w sprawie : rozstrzygnięcia konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2010 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1524/2010 OR.OR-0151/1524/10 2010.01.29 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2010 r. i w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r. Skarbnik Miasta  
1525/2010 OR.OR-0151/1525/10 2010.02.01 w sprawie : wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2010 Referat Kultury  
1526/2010 OR.OR-0151/1526/10 2010.02.01 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: "Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie - I etap" Wydział Inwestycji Miejskich  
1527/2010 OR.OR-0151/1527/10 2010.02.01 w sprawie: wysokości nagród pieniężnych za działania w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, promujące miasto Siemianowice Śląskie oraz wspierające rozwój sportu i wszelkich form aktywności fizycznej w roku 2009 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1528/2010 OR.OR-0151/1528/10 2010.02.01 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi na "Naprawa, remont i konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Gminy Siemianowice Śląskie" Wydział Ochrony Środowiska  
1529/2010 OR.OR-0151/1529/10 2010.02.03 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Budżetu Urzędu Miasta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1530/2010 OR.OR-0151/1530/10 2010.02.03 w sprawie : planowanych dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2010 - określonej Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przyjętym zarządzeniem Nr 1189/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna  
1531/2010 OR.OR-0151/1531/10 2010.02.05 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 837/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia "Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie" Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1532/2010 OR.OR-0151/1532/10 2010.02.05 w sprawie : przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1533/2010 OR.OR-0151/1533/10 2010.02.08 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 1775/56 o pow. 589 m2 położonej przy ul. Mickiewicza 21 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem  
1534/2010 OR.OR-0151/1534/10 2010.02.08 w sprawie : przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Watoły oznaczonej numerem geodezyjnym 3829/96, zabudowanej budynkami pieczarkarni i magazynu na, rzecz dotychczasowego dzierżawcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1535/2010 OR.OR-0151/1535/10 2010.02.08 w sprawie : ustalenia wysokości środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Siemianowice Śląskie. Referat Edukacji  
1536/2010 OR.OR-0151/1536/10 2010.02.08 w sprawie : podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowe nauczycieli w roku 2010 Referat Edukacji częściowo zmienione zarządzeniem nr 1896/2010 z dn. 8.12.2010
1537/2010 OR.OR-0151/1537/10 2010.02.08 w sprawie: powołania Zespołu Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektu "XXVIII Dni Siemianowic Śląskich" Sekretarza Miasta Referat Kultury  
1538/2010 OR.OR-0151/1538/10 2010.02.08 w sprawie : ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie i realizację w obszarze polityki społecznej na rok 2010 w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. - II edycja Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1539/2010 OR.OR-0151/1539/10 2010.02.10 w sprawie : rozwiązania Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Referat Spraw Osobowych i Szkolenia Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1540/2010 OR.OR-0151/1540/10 2010.02.11 w sprawie: ustalenia maksymalnych kwot miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1541/2010 OR.OR-0151/1541/10 2010.02.12 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1542/2010 OR.OR-0151/1542/10 2010.02.15 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Sowiej, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego nr geodez. 52-773/3 o pow. 202 m² w trybie przetargu ustnego ograniczonego, do osób które są właścicielami nieruchomości przyległych Wydział Gospodarki Mieniem  
1543/2010 OR.OR-0151/1543/10 2010.02.15 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 35-743/4 o pow. 672 m2, położonej przy ul. Obrońców Warszawy, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1544/2010 OR.OR-0151/1544/10 2010.02.15 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 35-744/4 o pow. 601 m2, położonej przy ul. Obrońców Warszawy, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1545/2010 OR.OR-0151/1545/10 2010.02.15 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 35-745/4 o pow. 601 m2, położonej przy ul. Obrońców Warszawy, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1546/2010 OR.OR-0151/1546/10 2010.02.15 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 35-746/4 o pow. 601 m2, położonej przy ul. Obrońców Warszawy, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1547/2010 OR.OR-0151/1547/10 2010.02.15 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 35-747/4 o pow. 766 m2, położonej przy ul. Obrońców Warszawy, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1548/2010 OR.OR-0151/1548/10 2010.02.15 w sprawie: powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Siemianowic Śląskich w 2010 r. Wydział Gospodarki Komunalnej  
1549/2010 OR.OR-0151/1549/10 2010.02.15 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Zgrzebnioka 36. Wydział Gospodarki Mieniem  
1550/2010 OR.OR-0151/1550/10 2010.02.15 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1551/2010 OR.OR-0151/1551/10 2010.02.19 w sprawie: powołania Zespołu ds. nowelizacji przepisów gminnych dot. obrotu nieruchomościami. Wydział Gospodarki Mieniem  
1552/2010 OR.OR-0151/1552/10 2010.02.19 w sprawie: wprowadzenia procedury opracowywania, udzielania oraz odwoływania upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz trybu ich ewidencjonowania. Wydział Organizacyjny  
1553/2010 OR.OR-0151/1553/10 2010.02.22 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1554/2010 OR.OR-0151/1554/10 2010.02.22 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19.03.2010 r. przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
1555/2010 OR.OR-0151/1555/10 2010.02.22 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2010 rok i w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok. Wydział Finansowy  
1556/2010 OR.OR-0151/1556/10 2010.02.22 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1431/2005 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie : rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1557/2010 OR.OR-0151/1557/10 2010.02.23 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Korfanty-Zdanowskiej, nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum Nr 2 w Siemianowicach Śląskich. Referat Edukacji  
1558/2010 OR.OR-0151/1558/10 2010.02.23 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez MOSiR "Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekracji "Pszczelnik"  
1559/2010 OR.OR-0151/1559/10 2010.02.25 w sprawie : umorzenia należności pieniężnych z tytułu ekspozycji tablicy reklamowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta  
1560/2010 OR.OR-0151/1560/10 2010.02.26 w sprawie : zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r. Skarbnik Miasta  
1561/2010 OR.OR-0151/1561/10 2010.02.26 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2010 r. i w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r. Skarbnik Miasta  
1562/2010 OR.OR.-0151/1562/10 2010.03.01 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie "Wykaszanie traw i chwastów, odmładzanie żywopłotów na terenach zieleni nieurządzonej i z pasów przydrożnych będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie". Wydział Ochrony Środowiska  
1563/2010 OR.OR.-0151/1563/10 2010.03.04 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Bieżące naprawy i konserwacja, bieżący nadzór, utrzymanie czystości oraz stanu sanitarnego wody w urządzeniach wodnych". Wydział Ochrony Środowiska  
1564/2010 OR.OR-0151/1564/10 2010.03.15 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi w zakresie : "Upiększanie kwiatami miasta Siemianowice Śląskie : Zadanie I - Upiększenie miasta kwiatami w donicach na słupach oświetleniowych oraz konstrukcjach kwietnikowych, Zadanie II - Upiększanie miasta kwiatami w pasach przydrożnych oraz na terenach zieleni nieurządzonej będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie" Wydział Ochrony Środowiska  
1565/2010 OR.OR.-0151/1565/10 2010.03.15 w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowań z budżetu miasta do wypoczynku śródrocznego "zielonej szkoły" realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i dzieci specjalnej troski z klasy integracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych, będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie Referat Edukacji  
1566/2010 OR.OR.-0151/1566/10 2010.03.15 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich na rynku przy Urzędzie Miasta o nr geodezyjnych : 2224/174 o pow. 198 m2, 2224/174 o pow. 178 m2, 3613/174 o pow. 104 m2, 1657/176 o pow. 173 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo - usługową, małą gastronomię. Wydział Gospodarki Mieniem  
1567/2010 OR.OR.-0151/1567/10 2010.03.15 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz Siemianowickiego Centrum Kultury nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kapicy Wydział Gospodarki Mieniem  
1568/2010 OR.OR.-0151/1568/10 2010.03.15 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego, na sprzedaż wolnych lokali użytkowych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej, stanowiących odrębne nieruchomości zlokalizowane w obiekcie Przychodni Zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1569/2010 OR.OR.-0151/1569/10 2010.03.15 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ochronę osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie." Wydział Organizacyjny  
1570/2010 OR.OR.-0151/1570/10 2010.03.15 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie". Wydział Organizacyjny  
1571/2010 OR.OR.-0151/1571/10 2010.03.15 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 893/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie : organizacji i zasad funkcjonowania Referatu Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Audytu Wewnętrznego  
1572/2010 OR.OR-0151/1572/10 2010.03.16 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie z późniejszymi zmianami oraz częściowej zmiany Zarządzenia nr 1642/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Miasta, Urzędu Miasta oraz dla prowadzenia ewidencji Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie z późniejszymi zmianami. Wydział Finansowy  
1573/2010 OR.OR-0151/1573/10 2010.03.18 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 366/2007 Prezydenta Miasta z dnia 30.07.2007 w sprawie nadania regulaminów wewnętrznych komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta  
1574/2010 OR.OR-0151/1574/10 2010.03.18 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1575/2010 OR.OR-0151/1575/10 2010.03.18 w sprawie: trybu przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu na prawach powiatu Siemianowice Śląskie Skarbnik Miasta  
1576/2010 OR.OR-0151/1576/10 2010.03.18 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010 Referat Edukacji częściowo zmienione zarządzeniem nr 1897/2010 z dn. 8.12.2010
1577/2010 OR.OR-0151/1577/10 2010.03.18 w sprawie: przyznania Panu Damianowi Łączyńskiemu "Finanse i Inwestycje" ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Świerczewskiego 49 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1578/2010 OR.OR-0151/1578/10 2010.03.18 w sprawie: przyznania Panu Sebastianowi Dragon ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Fojkisa 8 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1579/2010 OR.OR-0151/1579/10 2010.03.19 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury Skarbnik Miasta  
1580/2010 OR.OR-0151/1580/10 2010.03.22 w sprawie: zatwierdzenia protokołu nr 2/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. z przeprowadzonej w dniu 28 października 2009 r. kasacji środków trwałych w Szpitalu Miejskim Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1581/2010 OR.OR-0151/1581/10 2010.03.22 w sprawie: rozstrzygnięcia II edycji konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2010 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1582/2010 OR.OR-0151/1582/10 2010.03.22 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie". Wydział Organizacyjny  
1583/2010 OR.OR-0151/1583/10 2010.03.22 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 795/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 02.06.2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siemianowicach Śląskich Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
1584/2010 OR.OR-0151/1584/10 2010.03.23 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu użytkowania systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1585/2010 OR.OR-0151/1585/11 2010.03.24 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Obsługi Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śl. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1586/2010 OR.OR-0151/1586/10 2010.03.25 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 4 Wydział Gospodarki Lokalowej  
1587/2010 OR.OR-0151/1587/10 2010.03.25 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1166/2009 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1588/2010 OR.OR-0151/1588/10 2010.03.29 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna  
1589/2010 OR.OR-0151/1589/10 2010.03.29 w sprawie: wysokości nagród w XVIII Biegu ulicznym im. Wojciecha Korfantego Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1590/2010 OR.OR-0151/1590/10 2010.03.29 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 r. i w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1591/2010 OR.OR-0151/1591/10 2010.03.29 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r Skarbnik Miasta  
1592/2010 OR.OR-0151/1592/10 2010.03.30 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Obywatelskich  
1593/2010 OR.OR-0151/1593/10 2010.03.30 w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania w Siemianowicach Śląskich. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1594/2010 OR.OR-0151/1594/10 2010.03.30 w sprawie: wytypowania przedsiębiorców do stosowania zasad określonych w ramowej procedurze "Działania przedsiębiorców podczas wypadku masowego lub katastrofy przemysłowej". Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1595/2010 OR.OR-0151/1595/10 2010.04.02 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Wydział Gospodarki Komunalnej  
1596/2010 OR.OR-0151/1596/10 2010.04.02 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Bieżące utrzymanie jezdni, oznakowania poziomego i pionowego w Siemianowicach Śląskich w latach 2010-2012". Wydział Gospodarki Komunalnej  
1597/2010 OR.OR-0151/1597/10 2010.04.07 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i środków obrony cywilnej, znajdującego się w magazynie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, w magazynach zakładów pracy usytuowanych na terenie Siemianowic Śląskich oraz w magazynach jednostek organizacyjnych administracji zespolonej i magazynach jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Miasto Siemianowice Śląskie. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1598/2010 OR.OR-0151/1598/10 2010.04.09 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1599/2010 OR.OR-0151/1599/10 2010.04.12 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Kultury  
1600/2010 OR.OR-0151/1600/10 2010.04.19 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kilińskiego zabudowanego garażem nr 30 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
1601/2010 OR.OR-0151/1601/10 2010.04.19 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Pl. Boh. Września zabudowanego garażem nr 112 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
1602/2010 OR.OR-0151/1602/10 2010.04.19 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Świerczewskiego 11 zabudowanego garażem nr 20 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
1603/2010 OR.OR-0151/1603/10 2010.04.19 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Duracza zabudowanego garażem nr 21 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
1604/2010 OR.OR-0151/1604/10 2010.04.19 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Leśnej 5 zabudowanego garażem nr 21 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
1605/2010 OR.OR-0151/1605/10 2010.04.19 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy -Kopalnianej zabudowanego garażem nr 230 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
1606/2010 OR.OR-0151/1606/10 2010.04.19 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. St. Katowickiej zabudowanego garażem nr 7 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
1607/2010 OR.OR-0151/1607/10 2010.04.19 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 62 na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem  
1608/2010 OR.OR-0151/1608/10 2010.04.19 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi na "Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Parku Bytkowskim." Wydział Ochrony Środowiska  
1609/2010 OR.OR-0151/1609/10 2010.04.19 w sprawie: powołania Zespołu Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektu : "Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Hokeju na Trawie Mężczyzn gr. A" które odbędą się w dniach 25-31 lipca 2010 r. na Kompleksie Sportowym "Siemion" w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 2 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1610/2010 OR.OR-0151/1610/10 2010.04.21 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śląskich prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Dąbrowskiego w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Mieniem  
1611/2010 OR.OR-0151/1611/10 2010.04.21 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śląskich prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Mieniem  
1612/2010 OR.OR-0151/1612/10 2010.04.21 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1613/2010 OR.OR-0151/1613/10 2010.04.22 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 52-814/3 o pow. 637 m2, położonej przy ul. Czeladzkiej, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem  
1614/2010 OR.OR-0151/1614/10 2010.04.22 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 52-815/3 o pow. 648 m2, położonej przy ul. Czeladzkiej, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem  
1615/2010 OR.OR-0151/1615/10 2010.04.23 w sprawie: ustalenia dnia 4 maja 2010 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1616/2010 OR.OR-0151/1616/10 2010.04.23 w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania organizacyjno-technicznych warunków przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Sekretarz Miasta  
1617/2010 OR.OR-0151/1617/10 2010.04.27 w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Siemianowic Śląskich miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Sekretarz Miasta / Wydział Urbanistyki i Architektury  
1618/2010 OR.OR-0151/1618/10 2010.04.27 w sprawie: ustalenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Sekretarz Miasta  
1619/2010 OR.OR-0151/1619/10 2010.04.29 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2010 r. i w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1620/2010 OR.OR-0151/1620/10 2010.04.29 w sprawie : zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r. Skarbnik Miasta  
1621/2010 OR.OR-0151/1621/10 2010.04.30 w sprawie: zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1622/2010 OR.OR-0151/1622/10 2010.05.12 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowań do imprez wyjazdowych związanych z realizacją programu nauczania "zielone szkoły" realizowanych w roku szkolnym 2009/2010 dla uczniów klas III siemianowickich szkół podstawowych Referat Edukacji  
1623/2010 OR.OR-0151/1623/10 2010.05.12 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hanki Sawickiej w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1624/2010 OR.OR-0151/1624/10 2010.05.12 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1625/2010 OR.OR-0151/1625/10 2010.05.12 w sprawie: powołania Zespołu Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektu: "Organizacja i przeprowadzenie na terenie Siemianowic Śląskich "Lotnej Premii" na 3 etapie "67 Tour de Pologne" w dniu 3 sierpnia 2010 roku" Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1626/2010 OR.OR-0151/1626/10 2010.05.12 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok i w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1627/2010 OR.OR-0151/1627/10 2010.05.18 w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy - miasta Siemianowice Śląskie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ludności  
1628/2010 OR.OR-0151/1628/10 2010.05.19 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz Siemianowickiego Centrum Kultury nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie Pl. Wolności i ul. Jana Pawła II Wydział Gospodarki Mieniem  
1629/2010 OR.OR-0151/1629/10 2010.05.20 w sprawie: zatwierdzenia sporządzonego na lata 2010 - 2012 Planu wykorzystania nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Wydział Gospodarki Mieniem  
1630/2010 OR.OR-0151/1630/10 2010.05.20 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 2 Wydział Gospodarki Lokalowej  
1631/2010 OR.OR-0151/1631/10 2010.05.21 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1632/2010 OR.OR-0151/1632/10 2010.05.21 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego oraz ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy miasta Siemianowice Śląskie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  
1633/2010 OR.OR-0151/1633/10 2010.05.24 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1634/2010 OR.OR-0151/1634/10 2010.05.24 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1635/2010 OR.OR-0151/1635/10 2010.05.24 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1636/2010 OR.OR-0151/1636/10 2010.05.25 w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 35.000.000 zł Skarbnik Miasta  
1637/2010 OR.OR-0151/1637/10 2010.05.25 w sprawie: wyboru organizacji w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego otrzymujących dotacje na rok 2010 na realizację zadania "Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich w zakresie kultury". Referat Kultury  
1638/2010 OR.OR-0151/1638/10 2010.05.25 w sprawie: przyjęcia informacji na temat planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2010. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1639/2010 OR.OR-0151/1639/10 2010.05.25 w sprawie: przyjęcia informacji na temat planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2010. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1640/2010 OR.OR-0151/1640/10 2010.05.25 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za 2009 rok. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1641/2010 OR.OR-0151/1641/10 2010.05.25 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1506/2010 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w SiemianowicachŚląskich. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1642/2010 OR.OR-0151/1642/10 2010.05.25 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Polaczka. Wydział Gospodarki Mieniem częściowo zmienione zarządzeniem nr 1700/2010 z 05.07.2010
1643/2010 OR.OR-0151/1643/10 2010.05.25 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 804/10, obręb 52, położonej w rejonie ulicy Czeladzkiej, do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1644/2010 OR.OR-0151/1644/10 2010.05.25 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 805/10, obręb 52, położonej w rejonie ulicy Czeladzkiej, do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1645/2010 OR.OR-0151/1645/10 2010.05.25 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 806/10, obręb 52, położonej w rejonie ulicy Czeladzkiej, do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1646/2010 OR.OR-0151/1646/10 2010.05.26 w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sekretarz Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 1679/2010 z 16.06.2010, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1680/2010 z 19.06.2010, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1698/2010 z 30.06.2010, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1699/2010 z 03.07.2010
1647/2010 OR.OR-0151/1647/10 2010.05.26 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia zabudowanego garażem nr 3 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1648/2010 OR.OR-0151/1648/10 2010.05.26 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia zabudowanego garażem nr 67 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1649/2010 OR.OR-0151/1649/10 2010.05.26 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Fabrycznej zabudowanego garażem nr 72 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1650/2010 OR.OR-0151/1650/10 2010.05.26 w sprawie: oddania AQUA - SPRINT Sp. z o.o. w użyczenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1651/2010 OR.OR-0151/1651/10 2010.05.26 w sprawie: oddania AQUA - SPRINT Sp. z o.o. w użyczenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Mieniem  
1652/2010 OR.OR-0151/1652/10 2010.05.28 w sprawie: dokonania zmian w klasyfikacji dochodów i wydatków w Zarządzeniu nr 1490/2010 Prezydenta Miasta z dnia 15.01.2010 roku w sprawie: planu dochodów i wydatków budżetu miasta Siemianowice Śląskie na 2010 rok, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków; dokonania zmian w klasyfikacji dochodów i wydatków w Zarządzeniu Nr 1560/2010 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1653/2010 OR.OR-0151/1653/10 2010.05.28 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz Siemianowickiego Centrum Kultury nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w Parku Miejskim, w Parku "Górnik" oraz w rejonie Pl. Wolności i ul. Jana Pawła II Wydział Gospodarki Mieniem  
1654/2010 OR.OR-0151/1654/10 2010.05.31 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1655/2010 OR.OR-0151/1655/10 2010.05.31 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1656/2010 OR.OR-0151/1656/10 2010.05.31 w sprawie: rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, oznaczonej numerem 6, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19 Wydział Gospodarki Mieniem  
1657/2010 OR.OR-0151/1657/10 2010.05.31 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1642/2006 Prezydenta Miasta z dn. 23.02.2006 w sprawie: Zakłądowego Planu Kont dla Budżetu Miasta Urzędu Miasta oraz dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie z późn. zm. oraz częściowej zmiany Zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta z dn. 31.03.2006 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie z późn. zm. Skarbnik Miasta  
1658/2010 OR.OR-0151/1658/10 2010.05.31 w sprawie: rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, oznaczonej numerem 11, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19 Wydział Gospodarki Mieniem  
1659/2010 OR.OR-0151/1659/10 2010.05.31 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży 16 lokali garażowych, znajdujących się na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 21-2794/293 o pow. 744 m², położonej w rejonie Alei Młodych z jednoczesną sprzedażą części gruntu, przynależnych do tych garaży. Wydział Gospodarki Mieniem  
1660/2010 OR.OR-0151/1660/10 2010.05.31 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich Referat Kultury  
1661/2010 OR.OR-0151/1661/10 2010.05.31 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Referat Kultury  
1662/2010 OR.OR-0151/1662/10 2010.06.02 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich Referat Kultury  
1663/2010 OR.OR-0151/1663/10 2010.06.02 w sprawie: rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, oznaczonej numerem 2, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19 Wydział Gospodarki Mieniem zmienione zarządzeniem nr 1763/2010 z 10.08.2010
1664/2010 OR.OR-0151/1664/10 2010.06.02 w sprawie: rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, oznaczonej numerem 12, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19 Wydział Gospodarki Mieniem  
1665/2010 OR.OR-0151/1665/10 2010.06.02 w sprawie: rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, oznaczonej numerem 4, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19 Wydział Gospodarki Mieniem  
1666/2010 OR.OR-0151/1666/10 2010.06.02 w sprawie: rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, oznaczonej numerem 5, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19 Wydział Gospodarki Mieniem  
1667/2010 OR.OR-0151/1667/10 2010.06.02 w sprawie: rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, oznaczonej numerem 9, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19 Wydział Gospodarki Mieniem  
1668/2010 OR.OR-0151/1668/10 2010.06.07 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na "Dostawę mebli do Pałacyku Fitznera w Siemianowicach Śląskich" Referat Kultury  
1669/2010 OR.OR-0151/1669/10 2010.06.07 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działki 32-2735/84, 32-3238/98 o łącznej powierzchni 5466 m² położonej przy ul. Żeromskiego do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem częściowo zmienione zarządzeniem nr 1865/2010 z 08.11.2010
1670/2010 OR.OR-0151/1670/10 2010.06.07 w sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 668/10 obręb 35 o pow. 101 m² położonej w rejonie ul. Maciejkowickiej Wydział Gospodarki Mieniem  
1671/2010 OR.OR-0151/1671/10 2010.06.07 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 35.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu tj. wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta na 2010 rok oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Skarbnik Miasta  
1672/2010 OR.OR-0151/1672/10 2010.06.10 w sprawie: przyznania "SILWAWIT" sp. z o.o. ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Świerczewskiego 6 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1673/2010 OR.OR-0151/1673/10 2010.06.10 w sprawie: przyznania Pani Barbarze Gołuch ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Leśnej 2 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1674/2010 OR.OR-0151/1674/10 2010.06.11 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1675/2010 OR.OR-0151/1675/10 2010.06.11 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1676/2010 OR.OR-0151/1676/10 2010.06.11 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Spraw Wojskowych i Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1677/2010 OR.OR-0151/1677/10 2010.06.11 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1678/2010 OR.OR-0151/1678/10 2010.06.14 w sprawie: przydziału wody mineralnej dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich BHP; Wydział Organizacyjny; Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1679/2010 OR.OR-0151/1679/10 2010.06.16 w sprawie:częsciowej zmiany Zarządzenia nr 1646/2010 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Sekretarz Miasta  
1680/2010 OR.OR-0151/1680/10 2010.06.19 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1646/2010 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Sekretarz Miasta  
1681/2010 OR.OR-0151/1681/10 2010.06.21 w sprawie: zasad organizacji posiedzeń Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie jako organu wykonawczego oraz przygotowywania i przedkładania materiałów na posiedzenie Prezydenta Miasta Wydział Organizacyjny częściowo zmienione zarządzeniem nr 1787/2010 z 06.09.2010
1682/2010 OR.OR-0151/1682/10 2010.06.21 w sprawie: wprowadzenia Procedury użytkowania Systemu Telewizji Obserwacyjnej CCTV Wydział Organizacyjny  
1683/2010 OR.OR-0151/1683/10 2010.06.21 w sprawie: wprowadzenia Procedury likwidacji szkód Wydział Organizacyjny  
1684/2010 OR.OR-0151/1684/10 2010.06.21 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Towarowej obejmującej działkę nr 780/6 o pow. 968 m² Wydział Gospodarki Mieniem  
1685/2010 OR.OR-0151/1685/10 2010.06.21 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Towarowej obejmującej działkę nr 781/6 o pow. 1908 m² Wydział Gospodarki Mieniem  
1686/2010 OR.OR-0151/1686/10 2010.06.21 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej  
1687/2010 OR.OR-0151/1687/10 2010.06.22 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1688/2010 OR.OR-0151/1688/10 2010.06.22 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1689/2010 OR.OR-0151/1689/10 2010.06.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Aktualizację mapy zasadniczej w zakresie sieci uzbrojenia terenu miasta Siemianowice Śląskie na potrzeby założenia operatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu Wydział Geodezji  
1690/2010 OR.OR-0151/1690/10 2010.06.28 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Technika "Zameczek" zlokalizowanej przy ul. Oświęcimskiej 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem  
1691/2010 OR.OR-0151/1691/10 2010.06.28 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. St. Katowickiej zabudowanego garażem nr 49 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
1692/2010 OR.OR-0151/1692/10 2010.06.28 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie świetlenia budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 - zamówienie uzupełniające I" Wydział Organizacyjny  
1693/2010 OR.OR-0151/1693/10 2010.06.28 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów z siedzibami w Siemianowicach Śląskich, jak również do zakupu dla uczniów podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dla uczniów słabo widzących niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Referat Edukacji  
1694/2010 OR.OR-0151/1694/10 2010.06.28 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1695/2010 OR.OR-0151/1695/10 2010.06.30 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok. Skarbnik Miasta  
1696/2010 OR.OR-0151/1696/10 2010.06.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok. Skarbnik Miasta  
1697/2010 OR.OR-0151/1697/10 2010.06.30 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok. Skarbnik Miasta  
1698/2010 OR.OR-0151/1698/10 2010.06.30 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1646/2010 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Sekretarz Miasta  
1699/2010 OR.OR-0151/1699/10 2010.07.03 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1646/2010 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Sekretarz Miasta  
1700/2010 OR.OR-0151/1700/10 2010.07.05 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1642/2006 Prezydenta Miasta z dn. 23.02.2006 w sprawie: Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Miasta Urzędu Miasta oraz dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie z późn. zm. Skarbnik Miasta  
1701/2010 OR.OR-0151/1701/10 2010.07.05 w sprawie: powołania komisji do oceny wniosku kierownika referatu zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego wyłączenia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową Wydział Geodezji  
1702/2010 OR.OR-0151/1702/10 2010.07.08 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Prace intewrwencyjne i awaryjne - usunięcie wiatrołomów, wywałów i martwych drzew, podniesienie skrajni, odsłanianie latarni ulicznych oraz znaków drogowych" Wydział Ochrony Środowiska  
1703/2010 OR.OR-0151/1703/10 2010.07.08 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Wycinka, zabiegi pielęgnacyjne i przebudowa drzewostanu w parkach, na zieleńcach, pasach przydrożnych, placowkach oświatowych oraz selekcja drzew" Wydział Ochrony Środowiska  
1704/2010 OR.OR-0151/1704/10 2010.07.12 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla przesyłek poniżej 50 gr Wydział Organizacyjny  
1705/2010 OR.OR-0151/1705/10 2010.07.12 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Semianowic Śląskich do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu Referat Edukacji  
1706/2010 OR.OR-0151/1706/10 2010.07.13 w sprawie: rozłożenia zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Świerczewskiego 16 w Siemianowicach Śląskich, którego najemcą była Pani Izabela Kruk Wydział Gospodarki Lokalowej  
1707/2010 OR.OR-0151/1707/10 2010.07.13 w sprawie: odwołania członka Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
1708/2010 OR.OR-0151/1708/10 2010.07.14 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1709/2010 OR.OR-0151/1709/10 2010.07.14 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1710/2010 OR.OR-0151/1710/10 2010.07.15 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia; Sekretarz Miasta; Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
1711/2010 OR.OR-0151/1711/10 2010.07.16 w sprawie: ustanowienia zastępcy gminnego komisarza spisowego Wydział Gospodarki Mieniem; Sekretarz Miasta  
1712/2010 OR.OR-0151/1712/10 2010.07.16 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 roku i oddelegowania do niego pracowników Wydział Gospodarki Mieniem; Sekretarz Miasta  
1713/2010 OR.OR-0151/1713/10 2010.07.20 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami - I etap" Wydział Inwestycji Miejskich  
1714/2010 OR.OR-0151/1714/10 2010.07.20 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Budowa garaży w rejonie ulicy Bohaterów Września w Siemianowicach Śląskich" Wydział Inwestycji Miejskich  
1715/2010 OR.OR-0151/1715/10 2010.07.20 w sprawie: pierwokupu w stosunku do użytkowania wieczystego gruntu położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej obejmującego działki nr 557/2 i 553/4 o łącznej pow. 1562 m², objętych KW 2218 Wydział Gospodarki Mieniem  
1716/2010 OR.OR-0151/1716/10 2010.07.20 w sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4387/282 obręb 21 o pow. 29 m² położonej przy ul. Krasickiego Wydział Gospodarki Mieniem  
1717/2010 OR.OR-0151/1717/10 2010.07.20 w sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4384/282 obręb 21 o pow. 60 m² położonej przy ul. Krasickiego Wydział Gospodarki Mieniem  
1718/2010 OR.OR-0151/1718/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Dariusza Szczembary, nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1719/2010 OR.OR-0151/1719/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Henryka Lazur, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1720/2010 OR.OR-0151/1720/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Grąckiego, nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1721/2010 OR.OR-0151/1721/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Andrzeja Skowrońskiego, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1722/2010 OR.OR-0151/1722/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Rembiasz, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1723/2010 OR.OR-0151/1723/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Ksol, nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Nr 2 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1724/2010 OR.OR-0151/1724/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Patrycji Szafrańskiej, nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Nr 2 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1725/2010 OR.OR-0151/1725/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Leszka Małyszka, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1726/2010 OR.OR-0151/1726/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Łukasza Miki, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1727/2010 OR.OR-0151/1727/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa Kostrzewskiego, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1728/2010 OR.OR-0151/1728/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Wojciecha Frąckowiaka, nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1729/2010 OR.OR-0151/1729/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Palej, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1730/2010 OR.OR-0151/1730/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Dykty, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazlalnych "COGITO" w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1731/2010 OR.OR-0151/1731/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Boratyńskiej, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazlalnych "COGITO" w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1732/2010 OR.OR-0151/1732/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Burzyk, nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 11 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1733/2010 OR.OR-0151/1733/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Betaty Węglorz, nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1734/2010 OR.OR-0151/1734/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aleksandry Wesołowskiej, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1735/2010 OR.OR-0151/1735/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Zimmerman-Noszczyk, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1736/2010 OR.OR-0151/1736/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Hobot, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1737/2010 OR.OR-0151/1737/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Bednarek, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1738/2010 OR.OR-0151/1738/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Kasprzyk, nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1739/2010 OR.OR-0151/1739/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Emilii Lenard, nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum Nr 2 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1740/2010 OR.OR-0151/1740/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wioletty Zając, nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum Nr 4 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1741/2010 OR.OR-0151/1741/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Respondek, nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1742/2010 OR.OR-0151/1742/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Jaworskiej, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1743/2010 OR.OR-0151/1743/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Gabrieli Pietrzak, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1744/2010 OR.OR-0151/1744/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Tomy, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1745/2010 OR.OR-0151/1745/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lidii Wydrych, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1746/2010 OR.OR-0151/1746/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Nikiel, nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 11 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1747/2010 OR.OR-0151/1747/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Sorichty, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1748/2010 OR.OR-0151/1748/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Barbary Niemiec-Falkus, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1749/2010 OR.OR-0151/1749/10 2010.07.20 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Orłowskiej, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1750/2010 OR.OR-0151/1750/10 2010.07.21 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie ds. Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1751/2010 OR.OR-0151/1751/10 2010.07.26 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Rewitalizacja stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich" Wydział Ochrony Środowiska  
1752/2010 OR.OR-0151/1752/10 2010.07.28 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1753/2010 OR.OR-0151/1753/10 2010.07.29 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1393/2009 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie wprowadzenia regulaminu "Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich" Wydział Ochrony Środowiska  
1754/2010 OR.OR-0151/1754/10 2010.07.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1755/2010 OR.OR-0151/1755/10 2010.07.30 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1756/2010 OR.OR-0151/1756/10 2010.08.02 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 807/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16.06.2008 r. w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
1757/2010 OR.OR-0151/1757/10 2010.08.02 w sprawie: Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śląskich Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
1758/2010 OR.OR-0151/1758/10 2010.08.02 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 910/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. z dnia 10.09.2008 r. w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 366/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30.07.2007 r. w sprawie nadania regulaminów wewnętrznych komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
1759/2010 OR.OR-0151/1759/10 2010.08.02 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 1357/2009 z dnia 31.08.2009 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy miasta Siemianowice Śląskie usytuowanych w budynku przy ul. Okrężnej 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na zasadzie pierwszeństwa w nabyciu tych lokali przez ich najemców lub dzierżawców oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego oznaczonego numerem 3 (wg inwentaryzacji lokal C) usytuowanego w budynku przy ul. Okrężnej 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej Wydział Gospodarki Mieniem  
1760/2010 OR.OR-0151/1760/10 2010.08.10 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1761/2010 OR.OR-0151/1761/10 2010.08.10 w sprawie: rozłożenia zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Staszica 7 w Siemianowicach Śląskich, którego najemcą był Pan Bogusław Dubiel P.H.U. "SOLID" Wydział Gospodarki Lokalowej  
1762/2010 OR.OR-0151/1762/10 2010.08.10 w sprawie: ustalenia wartości darowizny na rzecz Województwa Śląskiego, której przedmiotem jest nieruchomość zabudowana budynkiem kotłowni zlokalizowanej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Krasińskiego (działka o numerze ewidencyjnym: 3152/196) Wydział Gospodarki Mieniem  
1763/2010 OR.OR-0151/1763/10 2010.08.10 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 1663/2010 z dnia 02.03.2010 r. w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, oznaczonej numerem 2, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19 Wydział Gospodarki Mieniem  
1764/2010 OR.OR-0151/1764/10 2010.08.10 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki" na wykonanie zadania pn. "Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności" zamówienie dodatkowe (1) Wydział Inwestycji Miejskich  
1765/2010 OR.OR-0151/1765/10 2010.08.10 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1400/2009 z dnia 26.10.2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu procedury wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i lokali do remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siemianowice Śl. Wydział Gospodarki Lokalowej  
1766/2010 OR.OR-0151/1766/10 2010.08.11 w sprawie: podziału miasta Siemianowice Śląskie na strefy (dla potrzeb ustalenia czynszów najmu i dzierżawy), ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe oraz za dzierżawę nieruchomości, a także wprowadzenia regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych i wydzierżawianie nieruchomości Wydział Gospodarki Mieniem; Wydział Gospodarki Lokalowej  
1767/2010 OR.OR-0151/1767/10 2010.08.13 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1768/2010 OR.OR-0151/1768/10 2010.08.13 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1769/2010 OR.OR-0151/1769/10 2010.08.16 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie" Wydział Gospodarki Komunalnej  
1770/2010 OR.OR-0151/1770/10 2010.08.18 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 910/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10 września 2008 r. w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia nr 366/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie nadania regulaminów wewnętrznych komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
1771/2010 OR.OR-0151/1771/10 2010.08.23 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1772/2010 OR.OR-0151/1772/10 2010.08.23 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1773/2010 OR.OR-0151/1773/10 2010.08.23 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego "Wykonania podświetlenia wybranej zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów małej architektury" Wydział Ochrony Środowiska  
1774/2010 OR.OR-0151/1774/10 2010.08.23 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1775/2010 OR.OR-0151/1775/10 2010.08.25 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa zieleńca przy ul. Katowickiej w Siemianowicach Śląskich" Wydział Ochrony Środowiska  
1776/2010 OR.OR-0151/1776/10 2010.08.30 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury. Skarbnik Miasta  
1777/2010 OR.OR-0151/1777/10 2010.08.31 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r. Skarbnik Miasta  
1778/2010 OR.OR-0151/1778/10 2010.09.01 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 795/2008 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siemianowicach Śląskich. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1779/2010 OR.OR-0151/1779/10 2010.09.02 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1780/2010 OR.OR-0151/1780/10 2010.09.02 w sprawie : zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r. Skarbnik Miasta  
1781/2010 OR.OR-0151/1781/10 2010.09.02 w sprawie : przyznania Pani Sonii Witańskiej Apteka "Św. Jerzego" ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Kruczkowskiego 1 a w Siemianowicach Śl. Wydział Gospodarki Lokalowej  
1782/2010 OR.OR-0151/1782/10 2010.09.02 w sprawie : umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 4 Wydział Gospodarki Lokalowej  
1783/2010 OR.OR-0151/1783/10 2010.09.06 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, oznaczonej numerem 10, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Okrężnej 19 Wydział Gospodarki Mieniem  
1784/2010 OR.OR-0151/1784/10 2010.09.06 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 561/185 o pow. 360 m2, KW 1121, położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Parkowej 1 Wydział Gospodarki Mieniem  
1785/2010 OR.OR-0151/1785/10 2010.09.06 w sprawie : przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Towarowej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy Wydział Gospodarki Mieniem  
1786/2010 OR.OR-0151/1786/10 2010.09.06 w sprawie : wysokość nagród za współzawodnictwo sportowe siemianowickich szkół w roku szkolnym 2009/2010. Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1787/2010 OR.OR-0151/1787/10 2010.09.06 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1681/2010 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie : zasad organizacji posiedzeń Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie jako organu wykonawczego oraz przygotowywania i przedkładania materiałów na posiedzenie Prezydenta Miasta. Wydział Organizacyjny  
1788/2010 OR.OR-0151/1788/10 2010.09.08 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej przy ul. 1 Maja w Siemianowicach Śląskich o powierzchni 24 m2, stanowiącą część działki 592/99 Wydział Gospodarki Mieniem  
1789/2010 OR.OR-0151/1789/10 2010.09.08 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich, stanowiącą część działki nr 3149/202 Wydział Gospodarki Mieniem  
1790/2010 OR.OR-0151/1790/10 2010.09.17 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz Siemianowickiego Centrum Kultury nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie Pl. Wolności i ul. Jana Pawła II Wydział Gospodarki Mieniem  
1791/2010 OR.OR-0151/1791/10 2010.09.17 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1792/2010 OR.OR-0151/1792/10 2010.09.17 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1793/2010 OR.OR-0151/1793/10 2010.09.20 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa Parku Miejskiego w Siemianowicach Śląskich - I etap" Wydział Ochrony Środowiska  
1794/2010 OR.OR-0151/1794/10 2010.09.20 w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej dla realizacji projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" w roku 2010/2011 Referat Obsługi Środków Pomocowych  
1795/2010 OR.OR-0151/1795/10 2010.09.20 w sprawie: wprowadzenia procedury zarządzania projektem saystemowym "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Obsługi Środków Pomocowych  
1796/2010 OR.OR-0151/1796/10 2010.09.20 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31.03.2006 w sprawie: wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie z późniejszymi zmianami Skarbnik Miasta  
1797/2010 OR.OR-0151/1797/10 2010.09.20 w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz innych jednostek organizacyjnych i osób prawnych Miasta Siemianowice Śląskie oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Skarbnik Miasta uchylone zarządzeniem nr 2576/2021 z dn. 23.11.2021 r.
1798/2010 OR.OR-0151/1798/10 2010.09.20 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Skarbnik Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 1828/2010 z dn. 11.10.2010
1799/2010 OR.OR-0151/1799/10 2010.09.24 w sprawie: mpowołania komisji do przeprowadzenia kontroli źródła ciepła zmodernizowanego w ramach "Programu Likwidacji Niskiej Emisji" w Siemianowicach Śląskich Wydział Ochrony Środowiska  
1800/2010 OR.OR-0151/1800/10 2010.09.27 w sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 4408/190 obręb 21 o powierzchni 476 m² oraz 4410/194 obręb 21 o pow. 24 m², położonych odpowiednio w rejonie ulicy Węglowej i Niepodległości Wydział Gospodarki Mieniem  
1801/2010 OR.OR-0151/1801/10 2010.09.27 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Wróblewskiego w Siemianowicach Śląskich stanowiącą część działek nr 283/2 o powierzchni 81 m² Wydział Gospodarki Mieniem  
1802/2010 OR.OR-0151/1802/10 2010.09.27 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. 1 Maja w Siemianowicach Śląskich stanowiącą część działki nr 2750/94 Wydział Gospodarki Mieniem  
1803/2010 OR.OR-0151/1803/10 2010.09.27 w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie o powierzchni 200 m², obejmującej część działki nr 1331/382 Wydział Gospodarki Mieniem  
1804/2010 OR.OR-0151/1804/10 2010.09.27 w sprawie: wprowadzenia procedury wszczęcia postępowania w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami, z przyznaniem prawa pierwszeństwa w ich nabyciu najemcom lub dzierżawcom Wydział Gospodarki Mieniem  
1805/2010 OR.OR-0151/1805/10 2010.09.27 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Bańgowskiej Wydział Gospodarki Mieniem  
1806/2010 OR.OR-0151/1806/10 2010.09.27 w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania organizacyjno-technicznych warunków przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Siemianowic Śląskich, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta  
1807/2010 OR.OR-0151/1807/10 2010.09.27 w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Siemianowic Śląskich miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Sekretarz Miasta  
1808/2010 OR.OR-0151/1808/10 2010.09.27 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa fabrycznie nowego 20-osobowego samochodu bus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1809/2010 OR.OR-0151/1809/10 2010.09.27 w sprawie: rozłożenia zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich, którego najemcą jest Pan Tomasz Gaida Agencja "Prestiż" Wydział Gospodarki Lokalowej  
1810/2010 OR.OR-0151/1810/10 2010.09.30 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1811/2010 OR.OR-0151/1811/10 2010.09.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1812/2010 OR.OR-0151/1812/10 2010.09.30 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Skarbnik Miasta  
1813/2010 OR.OR-0151/1813/10 2010.10.04 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na najem wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 1857/2010 z 02.11.2010
1814/2010 OR.OR-0151/1814/10 2010.10.04 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w rejonie ul. Watoły, z przeznaczeniem na ogródek działkowy, z dotychczasowym dzierżawcą. Wydział Gospodarki Mieniem  
1815/2010 OR.OR-0151/1815/10 2010.10.04 w sprawie: przejęcia przez gminę Siemianowice Śląskie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 4218/25 o pow. 43 m² oraz 4225/25 o pow. 48 m² obręb 21, pod drogę miejską. Wydział Gospodarki Mieniem  
1816/2010 OR.OR-0151/1816/10 2010.10.05 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń kopiujących Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Organizacyjny  
1817/2010 OR.OR-0151/1817/10 2010.10.05 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Organizacyjny  
1818/2010 OR.OR-0151/1818/10 2010.10.05 w sprawie: powolania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Zamówień Publicznych  
1819/2010 OR.OR-0151/1819/10 2010.10.11 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Rutkowskiego, z przeznaczeniem na ogródek działkowy Wydział Gospodarki Mieniem  
1820/2010 OR.OR-0151/1820/10 2010.10.11 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Stara Szosa, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy Wydział Gospodarki Mieniem  
1821/2010 OR.OR-0151/1821/10 2010.10.11 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Różanej 7, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Wydział Gospodarki Mieniem  
1822/2010 OR.OR-0151/1822/10 2010.10.11 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Dreyzy, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, z dotychczasowym dzierżawcą Wydział Gospodarki Mieniem  
1823/2010 OR.OR-0151/1823/10 2010.10.11 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Wróbla i Korfantego, z przeznaczeniem na ogródek działkowy Wydział Gospodarki Mieniem  
1824/2010 OR.OR-0151/1824/10 2010.10.11 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Towarowej, obejmujących działki nr 781/6, nr 782/6, nr 757/6 i nr 790/6. Wydział Gospodarki Mieniem  
1825/2010 OR.OR-0151/1825/10 2010.10.11 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, z dotychczasowymi dzierżawcami, na okres 3 lat, nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich, stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 616/3, 139/3, 333/3, 520/9,609/251,610/251, 236/3, 3830/96, 777/169,116/15, 26/3, 678/125, działki geodezyjne numer 734/3, 2714/42, 3261/322, 3263/322, 3264/322, 3266/322, 3267/322, 3268/322, 3269/322, 3272/322, 3273/322, 2686/31, 137/13,207/15,206/16. Wydział Gospodarki Mieniem  
1826/2010 OR.OR-0151/1826/10 2010.10.11 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 31.12.2012 r. nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich, stanowiących części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2817/193, 2823/200, 3193/200, 424/43,467/1,656/6,680/1,4396/282. Wydział Gospodarki Mieniem  
1827/2010 OR.OR-0151/1827/10 2010.10.11 w sprawie: udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki 4321/275, 4323/253,4309/254 położone przy ul. Niepodległości nr 64-66 w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Mieniem  
1828/2010 OR.OR-0151/1828/10 2010.10.11 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1798/2010 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20.09.2010 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Finansowy  
1829/2010 OR.OR-0151/1829/10 2010.10.11 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 4 Wydział Gospodarki Lokalowej  
1830/2010 OR.OR-0151/1830/10 2010.10.14 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę wielofunkcyjnego systemu drukującego wieloformatowego i sprzętu komputerowego Wydziału Geodezji" Wydział Geodezji  
1831/2010 OR.OR-0151/1831/10 2010.10.15 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1832/2010 OR.OR-0151/1832/10 2010.10.15 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1833/2010 OR.OR-0151/1833/10 2010.10.18 w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Statutu Miasta Siemianowice Śląskie Biuro Rady Miasta  
1834/2010 OR.OR-0151/1834/10 2010.10.18 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk dwutygodnika samorządowego "Nowe Siemianowice" Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta  
1835/2010 OR.OR-0151/1835/10 2010.10.18 w sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4377/282, obręb 21 o powierzchni 68 m², położonej w rejonie ul. Krasickiego Wydział Gospodarki Mieniem  
1836/2010 OR.OR-0151/1836/10 2010.10.18 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Maciejkowickiej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy Wydział Gospodarki Mieniem  
1837/2010 OR.OR-0151/1837/10 2010.10.18 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Maciejkowickiej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy Wydział Gospodarki Mieniem  
1838/2010 OR.OR-0151/1838/10 2010.10.18 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Maciejkowickiej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy Wydział Gospodarki Mieniem  
1839/2010 OR.OR-0151/1839/10 2010.10.18 w sprawie: ustalenia wartości darowizny na rzecz Województwa Śląskiego, której przedmiotem jest nieruchomość zabudowana budynkiem kotłowni wraz z urządzeniami, położoną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Krasińskiego (działka nr 3152/196, obręb: 53 Siemianowice, KW 1679) Wydział Gospodarki Mieniem  
1840/2010 OR.OR-0151/1840/10 2010.10.25 w sprawie: przyjęcia informacji nt. skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2010. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1841/2010 OR.OR-0151/1841/10 2010.10.25 w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr 1/2010 z dnia 26.07.2010 r. z przeprowadzonej w dniu 22.06.2010 r. kasacji środków trwałych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1842/2010 OR.OR-0151/1842/10 2010.10.25 w sprawie : wprowadzenia procedury wszczęcia postępowania w zakresie sprzedaży garaży z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałowej powierzchni gruntu, na którym wybudowany został dany kompleks garaży, z przyznaniem prawa pierwszeństwa w ich nabyciu najemcom lub dzierżawcom. Wydział Gospodarki Mieniem  
1843/2010 OR.OR-0151/1843/10 2010.10.25 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego w Siemianowicach Śląskich stanowiącej działki o numerze nr 3044/221, 3048/221, 3046/221, 139, 1738/221, 643/138,140,166,141,142,795/31 o łącznej powierzchni 6482 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
1844/2010 OR.OR-0151/1844/10 2010.10.25 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. H. Sawickiej w Siemianowicach Śląskich- działka nr 1375/134 oraz część działek nr 1129/124 i 1128/124) Wydział Gospodarki Mieniem  
1845/2010 OR.OR-0151/1845/10 2010.10.25 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego oraz Telewizyjnej, oznaczonej jako działka nr 3455/299) Wydział Gospodarki Mieniem  
1846/2010 OR.OR-0151/1846/10 2010.10.25 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawy sezonowe przy ul. Michałkowickiej, działki nr 423/2 obręb 51 Siemianowice, związanych z obchodami dnia Wszystkich Świętych w 2010 roku Wydział Gospodarki Mieniem  
1847/2010 OR.OR-0151/1847/10 2010.10.25 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie pozostałej części nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Al. Sportowców 3). Wydział Gospodarki Mieniem  
1848/2010 OR.OR-0151/1848/10 2010.10.25 w sprawie: przeznaczenia do zbycia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości położonej przy ul. Śmiłowskiego 8-10 oznaczonej geodezyjnie jako 3216/117 o pow. 821 m2, obręb 55, zabudowanej budynkiem użytkowym, wraz z zaliczeniem poniesionych nakładów Wydział Gospodarki Mieniem  
1849/2010 OR.OR-0151/1849/10 2010.10.25 w sprawie: ustalenia terminu wniesienia przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkanową w Siemianowicach Śląskich opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiacych własność Gminy Wydział Gospodarki Mieniem  
1850/2010 OR.OR-0151/1850/10 2010.10.25 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę, montaż i demontaż elementów ozdobnych oświetlenia świątecznego na terenie miasta Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Komunalnej  
1851/2010 OR.OR-0151/1851/10 2010.10.29 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 1 Wydział Gospodarki Lokalowej  
1852/2010 OR.OR-0151/1852/10 2010.10.29 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1853/2010 OR.OR-0151/1853/10 2010.10.29 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1854/2010 OR.OR-0151/1854/10 2010.10.29 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1855/2010 OR.OR-0151/1855/10 2010.11.02 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1856/2010 OR.OR-0151/1856/10 2010.11.02 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1857/2010 OR.OR-0151/1857/10 2010.11.02 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1813/2010 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 04.10.2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na najem wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
1858/2010 OR.OR-0151/1858/10 2010.11.08 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na "Bieżące utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Organizacyjny  
1859/2010 OR.OR-0151/1859/10 2010.11.08 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Watoły, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy Wydział Gospodarki Mieniem  
1860/2010 OR.OR-0151/1860/10 2010.11.08 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w Siemianowicach Śląskich użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Mieniem  
1861/2010 OR.OR-0151/1861/10 2010.11.08 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, od Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śl., na rzecz Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Zgrzebnioka. Wydział Gospodarki Mieniem  
1862/2010 OR.OR-0151/1862/10 2010.11.08 w sprawie: przeznaczenia do zbyciaw trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonych jako działki nr 32-3052/169 o pow. 126 m2 ,32-3053/169 o pow. 34 m2, 32-3246/169 o pow. 5 m2 , 32-3247/169 o pow. 140 m2, 32-3253/141 o pow. 84 m2, 32-3254/139 o pow. 98 m2, 32-3255/141 o pow. 323 m2 położonych w rejonie ul. Domina oraz Kościelnej Wydział Gospodarki Mieniem  
1863/2010 OR.OR-0151/1863/10 2010.11.08 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej jako działka nr 3274/156 o pow. 40 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
1864/2010 OR.OR-0151/1864/10 2010.11.08 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej jako działka o nr 3274/156 o pow. 40 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
1865/2010 OR.OR-0151/1865/10 2010.11.08 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1669/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działki 32-2735/84 i 32-3238/98 o łącznej pow. 5466 m2, położonej przy ul. Żeromskiego, do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
1866/2010 OR.OR-0151/1866/10 2010.11.08 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl. przy ul. Obwodowej. Wydział Gospodarki Mieniem  
1867/2010 OR.OR-0151/1867/10 2010.11.10 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 1885/2010 z 30.11.2010
1868/2010 OR.OR-0151/1868/10 2010.11.15 w sprawie: projektu budżetu miasta Siemianowic Śląskich na 2011 rok Wydział Finansowy  
1869/2010 OR.OR-0151/1869/10 2010.11.15 w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy Przełajka w Siemianowicach Śląskich. Wydział Urbanistyki i Architektury  
1870/2010 OR.OR-0151/1870/10 2010.11.17 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Bućkowskiej, nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Siemianowicach Śląskich Referat Edukacji  
1871/2010 OR.OR-0151/1871/10 2010.11.17 w sprawie : realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez jednostki organizacyjne publicznej służby zdrowia na terenie miasta Siemianowice Śląskie.Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.05.196.1631 t.j.)
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1872/2010 OR.OR-0151/1872/10 2010.11.18 w sprawie : projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 r. Wydział Finansowy  
1873/2010 OR.OR-0151/1873/10 2010.11.18 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2010 r. Wydział Finansowy  
1874/2010 OR.OR-0151/1874/10 2010.11.18 w sprawie : zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r. Wydział Finansowy  
1875/2010 OR.OR.-0151/1875/10 2010.11.18 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Gospodarki Komunalnej  
1876/2010 OR.OR.-0151/1876/10 2010.11.18 w sprawie : wyznaczenia i upoważnienia koordynatora ds.wdrożenia w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika ( ZMOKU) realizowanej przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA w ramach projektu "pl.ID" Wydział Spraw Obywatelskich  
1877/2010 OR.OR.-0151/1877/10 2010.11.24 w sprawie: zakazu palenia na terenie budynków oraz pomieszczeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny  
1878/2010 OR.OR.-0151/1878/10 2010.11.29 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1879/2010 OR.OR.-0151/1879/10 2010.11.29 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1880/2010 OR.OR.-0151/1880/10 2010.11.29 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul.Topolowej 1 Wydział Gospodarki Lokalowej  
1881/2010 OR.OR.-0151/1881/10 2010.11.29 w sprawie: przyznania dla Pana Bolesława Dźwil Sklep "U Alicji" ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 11 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
1882/2010 OR.OR.-0151/1882/10 2010.11.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1883/2010 OR.OR.-0151/1883/10 2010.11.30 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1884/2010 OR.OR.-0151/1884/10 2010.11.30 w sprawie: odwołania pierwszego Zastęcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1885/2010 OR.OR.-0151/1885/10 2010.11.30 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 1867/2010 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1886/2010 OR.OR.-0151/1886/10 2010.12.01 w sprawie: określenia kompetencji Prezydenta Miasta, Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta, Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta Sekretarz Miasta  
1887/2010 OR.OR.-0151/1887/10 2010.12.02 w sprawie: planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie miasta Siemianowice Śląskie Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1888/2010 OR.OR.-0151/1888/10 2010.12.03 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Obsługi Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
1889/2010 OR.OR.-0151/1889/10 2010.12.03 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje w obszarze kultury fizycznej i turystyki w 2011 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zatwierdzenia regulaminu opiniowania ofert złożonych w tym konkursie Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  
1890/2010 OR.OR.-0151/1890/10 2010.12.06 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Obywatelskich  
1891/2010 OR.OR.-0151/1891/10 2010.12.06 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zatwierdzenia regulaminu opiniowania ofert złożonych w tym konkursie Referat Kultury  
1892/2010 OR.OR.-0151/1892/10 2010.12.06 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje w zakresie polityki społecznej w 2011 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1893/2010 OR.OR.-0151/1893/10 2010.12.06 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia procedury Konkursu Ofert na świadczenia medyczne Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
1894/2010 OR.OR.-0151/1894/10 2010.12.06 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 849/2008 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Sekretarz Miasta  
1895/2010 OR.OR.-0151/1895/10 2010.12.08 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Zamówień Publicznych  
1896/2010 OR.OR.-0151/1896/10 2010.12.08 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1536/2010 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 08.02.2010 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010 Referat Edukacji  
1897/2010 OR.OR.-0151/1897/10 2010.12.08 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 1576/2010 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 18.03.2010 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010 Referat Edukacji  
1898/2010 OR.OR.-0151/1898/10 2010.12.08 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 1 Wydział Gospodarki Lokalowej  
1899/2010 OR.OR.-0151/1899/10 2010.12.08 w sprawie: aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Siemianowice Śląskie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
1900/2010 OR.OR.-0151/1900/10 2010.12.08 w sprawie: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie miasta Siemianowice Śląskie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uchylone zarządzeniem nr 2276/2017 z dn. 23.05.2017 r.
1901/2010 OR.OR.-0151/1901/10 2010.12.08 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Chemicznej, obejmującej działkę nr 655/38 Wydział Gospodarki Mieniem  
1902/2010 OR.OR.-0151/1902/10 2010.12.10 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  
1903/2010 OR.OR.-0151/1903/10 2010.12.10 w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok Wydział Finansowy  


1 - 500   |    501 - 1000   |    1001 - 1501   |    1501 - 2000