Wykaz zarządzeń prezydenta

1 - 500   |    501 - 1000   |    1001 - 1500   |    1501 - 2000

Lp. Znak sprawy Data podjęcia Tytuł Realizacja  Zmiany lub uchylenia
1/2006 OR.OR.-0151/1/06 2006.12.05 w sprawie:odwołania Zastępcy osoby pełniącej funkcję Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
2/2006 OR.OR.-0151/2/06 2006.12.05 w sprawie: odwołania Zastępcy osoby pełniącej funkcję Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
3/2006 OR.OR.-0151/3/06 2006.12.05 w sprawie: powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia zmienione zarządzeniem nr 130/2007 z dn. 21.02.2007 r.
4/2006 OR.OR.-0151/4/06 2006.12.05 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Archiwum Miasta - remont dachu" Wydział Inwestycji Miejskich   
5/2006 OR.OR.-0151/5/06 2006.12.05 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa (poszerzenie) ulicy Konopnickiej w rejonie "Inter-Komisu" - działanie rozszerzające" Wydział Inwestycji Miejskich   
6/2006 OR.OR.-0151/6/06 2006.12.05 w sprawie: określenia upoważnień, które z dniem 5 grudnia 2006 roku, tracą moc obowiązującą Wydział Organizacyjny   
7/2006 OR.OR.-0151/7/06 2006.12.07 w sprawie: planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiącymi tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego Pełnomocnik ds.Ochrony informacji niejawnych  
8/2006 OR.OR.-0151/8/06 2006.12.07 w sprawie: szczegółowych wymagań i zasad postępowania z informacjami niejawnymi stanowiącymi tajemnicę służbową oznaczonymi klauzulą "zastrzeżone"w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Pełnomocnik ds.Ochrony informacji niejawnych  
9/2006 OR.OR.-0151/9/06 2006.12.07 w sprawie: regulaminu udostępniania informacji publicznej na terenie Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Pełnomocnik ds.Ochrony informacji niejawnych  
10/2006 OR.OR.-0151/10/06 2006.12.08 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta  
11/2006 OR.OR.-0151/11/06 2006.12.08 w sprawie: określenia kompetencji Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 137/2007 z dn. 27.02.2007 r.
12/2006 OR.OR.-0151/12/06 2006.12.11 w sprawie: zasad organizacji posiedzeń Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny   
13/2006 OR.OR.-0151/13/06 2006.12.11 w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr 2/2006 z dnia 12 października 2006 r. z przeprowadzonej w dniu 27 września 2006 r. kasacji środków trwałych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Dyrektor Szpitala Miejskiego   
14/2006 OR.OR.-0151/14/06 2006.12.11 w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2006 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
15/2006 OR.OR.-0151/15/06 2006.12.11 w sprawie: wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej Wydział Gospodarki Mieniem   
16/2006 OR.OR.-0151/16/06 2006.12.11 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki o powierzchni 489 m2, nr geodezyjny 3834/293, zabudowanej obiektem użytkowym w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kapicy Wydział Gospodarki Mieniem   
17/2006 OR.OR.-0151/17/06 2006.12.11 w sprawie: przyjęcia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2006 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
18/2006 OR.OR.-0151/18/06 2006.12.11 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
19/2006 OR.OR.-0151/19/06 2006.12.11 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1406/2005 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30.11.2005 r. dotyczącego zmiany nieruchomości pomiędzy gminą miasta Siemianowice Śląskie a Felicją Wieczorek. Wydział Gospodarki Mieniem   
20/2006 OR.OR.-0151/20/06 2006.12.11 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok Skarbnik Miasta  
21/2006 OR.OR.-0151/21/06 2006.12.12 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 1 Wydział Gospodarki Lokalowej  
22/2006 OR.OR.-0151/22/06 2006.12.12 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 2 Wydział Gospodarki Lokalowej  
23/2006 OR.OR.-0151/23/06 2006.12.12 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 3 Wydział Gospodarki Lokalowej  
24/2006 OR.OR.-0151/24/06 2006.12.12 w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych z mieszkaniowego zasobu gminy - OEB Nr 4 Wydział Gospodarki Lokalowej  
25/2006 OR.OR.-0151/25/06 2006.12.18 w sprawie : przeznaczenia działki 787/3 o pow. 51 m 2 położonej przy ul. Kruczej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem   
26/2006 OR.OR.-0151/26/06 2006.12.18 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 569/3 i 788/3  o łącznej powierzchni 882 m2 , położonej przy ul. Czyżyków do sprzedaży w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego  Wydział Gospodarki Mieniem  częściowo zmienione zarządzeniem nr 69/2007 z 12.01.2007 r. 
27/2006 OR.OR.-0151/27/06 2006.12.18 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wiejskiej  Wydział Gospodarki Mieniem   
28/2006 OR.OR.-0151/28/06 2006.12.18 w sprawie : rozłożenia na raty zaległości czynszowych za garaż przy ul. Rutkowskiego w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez p. Wiesława Kuzyszyn  Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
29/2006 OR.OR.-0151/29/06 2006.12.18 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Kilińskiego Wydział Gospodarki Mieniem  
30/2006 OR.OR.-0151/30/06 2006.12.18 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Plebiscytowej  Wydział Gospodarki Mieniem   
31/2006 OR.OR.-0151/31/06 2006.12.18 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia procedury Konkursu Ofert na świadczenia medyczne  Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
32/2006 OR.OR.-0151/32/06 2006.12.18 w sprawie : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2006 w części dot.wydatków-Regulaminu Zakładowego Funudszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich przyjętego zarządzeniem Nr 1770/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 1 czerwca 2006 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Komisja Socjalna  
33/2006 OR.OR.-0151/33/06 2006.12.21 w sprawie : wprowadzenia Rozszerzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 192/2007 z dn. 10.04.2007 r.; nr 372/2007 z dn. 08.08.2007 r.; 627/2008 z 28.01.2008; 581/2007 z 14.12.2007; 1025/2008 z 22.12.2008
34/2006 OR.OR.-0151/34/06 2006.12.22 w sprawie : zmian w układzie wykonaczym budżetu miasta na rok 2006 Skarbnik Miasta  
35/2006 OR.OR.-0151/35/06 2006.12.22 w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2007 roku  Skarbnik Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 133/2007 z dn. 26.02.2007 r.; nr 177/2007 z dn. 29.03.2007 r. 
36/2006 OR.OR.-0151/36/06 2006.12.28 w sprawie : zmiany nazwy i składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siemianowicach Śląskich Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
37/2006 OR.OR.-0151/37/06 2006.12.28 w sprawie : przyjęcia skorygowanego planu finansowego na 2006 rok Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
38/2006 OR.OR.-0151/38/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 210 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
39/2006 OR.OR.-0151/39/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 101 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
40/2006 OR.OR.-0151/40/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Rutkowskiego zabudowanego garażem nr 75 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
41/2006 OR.OR.-0151/41/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 378 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
42/2006 OR.OR.-0151/42/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kilińskiego zabudowanego garażem nr 18 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
43/2006 OR.OR.-0151/43/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kilińskiego zabudowanego garażem nr 3 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
44/2006 OR.OR.-0151/44/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Jagielońskiej zabudowanego garażem nr 25 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
45/2006 OR.OR.-0151/45/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 379 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
46/2006 OR.OR.-0151/46/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Klonowej zabudowanego garażem nr 21 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
47/2006 OR.OR.-0151/47/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Wyzwolenia zabudowanego garażem nr 30 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
48/2006 OR.OR.-0151/48/06 2006.12.28 w sprawie : przeznaczenia działek nr 2489/59 i nr 2493/76 położonych w rejonie ulicy Żeromskiego do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem   
49/2006 OR.OR.-0151/49/06 2006.12.28 w sprawie : przekazania na potrzeby Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów pomieszczeń po byłym Pogotowiu Ratunkowymo łącznej pow. 218 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 Wydział Gospodarki Lokalowej  
50/2006 OR.OR.-0151/50/06 2006.12.28 w sprawie : umorzenia Szpitalowi Miejskiemu ul. 1 Maja 9 Siemianowice Śląskie odsetek od zaległości czynszowych Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
51/2006 OR.OR.-0151/51/06 2006.12.28 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok  Skarbnik Miasta  
52/2006 OR.OR.-0151/52/06 2006.12.28 w sprawie : zwiększenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budzetu miasta na IV kwartał 2006 roku  Skarbnik Miasta  
53/2006 OR.OR.-0151/53/06 2006.12.28 w sprawie : przyjęcia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2006 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
54/2006 OR.OR.-0151/54/06 2006.12.28 w sprawie : zatwierdzenia skorygowanego planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2006 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
55/2006 OR.OR.-0151/55/06 2006.12.29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2006 rok Skarbnik Miasta  
56/2006 OR.OR.-0151/56/06 2006.12.29 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie  Skarbnik Miasta uchylone zarządzeniem nr 425/2007 z 26.09.2007
57/2007 OR.OR.-0151/57/07 2007.01.04 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
58/2007 OR.OR.-0151/58/07 2007.01.08 w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki na rok 2007 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  uchylone zarządzeniem nr 602/2008 z 07.01.2008
59/2007 OR.OR.-0151/59/07 2007.01.08 w sprawie: powołania Rady Sportu Siemianowic Śląskich oraz określenia zasad powoływania członków Rady Sportu Siemianowic Śląskich i ustalenia regulaminu jej działania Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki  częściowo zmienione zarządzeniem nr 70/2007 z dn. 15.01.2007 r., częściowo zmienione zarządzeniem nr 1221/2009 z dn. 25.05.2009 r.
60/2007 OR.OR.-0151/60/07 2007.01.08 w sprawie: przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2007 Referat Kultury  uchylone zarządzeniem nr 603/2008 z 07.01.2008
61/2007 OR.OR.-0151/61/07 2007.01.08 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu szacowania i wyceny zasobów gruntowych gminy oraz Skarbu Państwa w roku 2007 Wydział Gospodarki Mieniem   
62/2007 OR.OR.-0151/62/07 2007.01.08 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu obsługi geodezyjnej zasobów gruntowych gminy oraz Skarbu Państwa w roku 2007 Wydział Gospodarki Mieniem   
63/2007 OR.OR.-0151/63/07 2007.01.08 w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy gminą miasto Siemianowice Śląskie a Janem i Marią Synowiec Wydział Gospodarki Mieniem   
64/2007 OR.OR.-0151/64/07 2007.01.08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 31.01.2007 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych  Wydział Gospodarki Lokalowej  
65/2007 OR.OR.-0151/65/07 2007.01.08 w sprawie: zmiany składu Zespołu do spraw związanych ze "Strategią Informatyzacji Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich" Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji  
66/2007 OR.OR.-0151/66/07 2007.01.08 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 1988/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 października 2006 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   
67/2007 OR.OR.-0151/67/07 2007.01.08 w sprawie:powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert podmiotów występujących o dotacje z budżetu miasta na 2007 rok na wspieranie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
68/2007 OR.OR.-0151/68/07 2007.01.11 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na "fizyczną ochronę mienia zlokalizowanego na terenie Siemianowic Śląskich" Wydział Gospodarki Mieniem   
69/2007 OR.OR.-0151/69/07 2007.01.12 w sprawie: zmiany zarzrządzenia nr 26/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 569/3 i 788/3 o łącznej powierzchni 882 m2 położonej przy ul. Czyżyków do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem   
70/2007 OR.OR.-0151/70/07 2007.01.15 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 59/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie : powołania Rady Sportu Siemianowic Śląskich oraz określenia zasad powoływania członków Rady Sportu Siemianowic Śląskich i ustalenia regulaminu jej działania  Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
71/2007 OR.OR.-0151/71/07 2007.01.16 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych i gabinetowych dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny   
72/2007 OR.OR.-0151/72/07 2007.01.16 w sprawie : powołania członków Rady Sportu Siemianowic Śląskich Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
73/2007 OR.OR.-0151/73/07 2007.01.16 w sprawie : prowadzenia "Elektronicznego Centralnego Rejestru Umów" Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 148/2007 z dn. 05.03.2007 r.
74/2007 OR.OR.-0151/74/07 2007.01.16 w sprawie : sprzedaży,  w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej przy ul. Parkowej 15 oznaczonej jako działka 3005/203 o pow. 47 m2 Wydział Gospodarki Mieniem   
75/2007 OR.OR.-0151/75/07 2007.01.16 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży  gruntu położonego przy ulicy Węglowej, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerami geodezyjnymi 3861/182, 3862/182, 3863/182, 3864/282, 3865/282, 3867/282, 3868/282, 3869/282, 3870/282, o łącznej powierzchni 8687 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3866/182 o pow. 1116 m2 na współwłasność osobom, które nabędą prawo własności działek sprzedawanych w drodze przetargu. Wydział Gospodarki Mieniem  częściowo zmienione Zarządzeniem nr 405/2007 z dn. 03.09.2007 r.
76/2007 OR.OR.-0151/76/07 2007.01.16 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży gruntu będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerami geodezyjnymi 3873/181 o pow. 1422 m 2 i 3874 o pow. 1991 m 2 położonego przy ulicy Węglowej  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem   
77/2007 OR.OR.-0151/77/07 2007.01.16 w sprawie: przeznaczenia działek nr 3807/183 i 3858/182 o łącznej pow. 468 m2, zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Węglowej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Wydział Gospodarki Mieniem   
78/2007 OR.OR.-0151/78/07 2007.01.16 w sprawie : przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3808/184 o pow. 1490 m2, położonej przy ulicy Watoły 19 b. Wydział Gospodarki Mieniem  uchylone zarządzeniem nr 803/2008 z 09.06.2008
79/2007 OR.OR.-0151/79/07 2007.01.16 w sprawie : przywrócenia prawa pierwszeństwa nabycia lokalu na własność. Wydział Gospodarki Mieniem   
80/2007 OR.OR.-0151/80/07 2007.01.16 w sprawie: wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 226/2007 z dn. 30.04.2007
81/2007 OR.OR.-0151/81/07 2007.01.18 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
82/2007 OR.OR.-0151/82/07 2007.01.18 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1002/2005 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia limitów na rozmowy wykonywane z numerów telefonów komórkowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Wydział Organizacyjny   
83/2007 OR.OR.-0151/83/07 2007.01.22 w sprawie: przyznania Panu Jerzemu Utikal ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 7 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
84/2007 OR.OR.-0151/84/07 2007.01.22 w sprawie: przyznania Pani Aleksandrze Kała ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 40 w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Lokalowej  
85/2007 OR.OR.-0151/85/07 2007.01.22 w sprawie: przyznania Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Lokalowej uchylone zarządzeniem nr 266/2007 z dn. 28.05.2007 r.
86/2007 OR.OR.-0151/86/07 2007.01.22 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Szpitala Miejskiego - Adaptacja pomieszczeń po byłym Oddziale Nefrologii na Oddział Rehabilitacji". Wydział Inwestycji Miejskich   
87/2007 OR.OR.-0151/87/07 2007.01.22 w sprawie: powołania Komisji oceniającej do rozpatrywania ofert w zakresie wspierania zadań publicznych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2007  Referat Kultury   
88/2007 OR.OR.-0151/88/07 2007.01.22 w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty w zakresie wspierania zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki na rok 2007  Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
89/2007 OR.OR.-0151/89/07 2007.01.22 w sprawie: określenia normy zużycia paliwa podczas eksploatacji samochodu służbowego Toyota Avensis o nr rej SI 00001 Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich  Wydział Organizacyjny   
90/2007 OR.OR.-0151/90/07 2007.01.22 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Komuny Paryskiej 23a Wydział Gospodarki Mieniem   
91/2007 OR.OR.-0151/91/07 2007.01.22 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej przy Al. Sportowców 36 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem   
92/2007 OR.OR.-0151/92/07 2007.01.22 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Ks. Brandysa w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem   
93/2007 OR.OR.-0151/93/07 2007.01.22 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Michałkowickiej 33 zabudowanego dwuboksowym garażem nr 14 i 15 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem   
94/2007 OR.OR.-0151/94/07 2007.01.22 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Bytomskiej 40 zabudowanego garażem nr 107 na rzecz jego najemcy.  Wydział Gospodarki Mieniem   
95/2007 OR.OR.-0151/95/07 2007.01.22 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dystrybucję wkładki gazetowej w gazecie lokalowej Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta  
96/2007 OR.OR.-0151/96/07 2007.01.29 w sprawie : rozłożenia na raty ceny nieruchomości lokalowej, usytuowanej w obiekcie przychodni zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Mieniem   
97/2007 OR.OR.-0151/97/07 2007.01.29 w sprawie : ustalenia limitu stawek na bieżące funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Siemianowicach Śląskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   
98/2007 OR.OR.-0151/98/07 2007.01.29 w sprawie : przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich organizowania prac społecznie użytecznych na terenie miasta Siemianowice Śląskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   
99/2007 OR.OR.-0151/99/07 2007.01.29 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na zagospodarowanie lokalu użytkowego Kawiarni " BOHEMA" w Siemianowicach Śląskich przy AL.Sportowców 3 Miejski Ośrodek Kultury   
100/2007 OR.OR.-0151/100/07 2007.01.29 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - (inspektor) Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Budownictwa Socjalnego w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 152/2007 z 07.03.2007 r. 
101/2007 OR.OR.-0151/101/07 2007.01.30 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
102/2007 OR.OR.-0151/102/07 2007.01.30 w sprawie: zmiany przewodniczącego Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert podmiotów występujących o dotacje z budżetu miasta na 2007 rok na wspieranie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej  Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
103/2007 OR.OR.-0151/103/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do modernizacji ogrzewania. Wydział Ochrony Środowiska uchylone zarządzeniem nr 741/2008 z 21.04.2008
104/2007 OR.OR.-0151/104/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków w zakresie dofinansowania do warsztatów ekologicznych.  Wydział Ochrony Środowiska  
105/2007 OR.OR.-0151/105/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie "naprawa, remont i konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie placów zabaw będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie od 01.04.2007 r. do 31.10.2007 r." Wydział Ochrony Środowiska uchylone zarządzeniem nr 687/2008 z 10.03.2008
106/2007 OR.OR.-0151/106/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie "wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie". Wydział Ochrony Środowiska  
107/2007 OR.OR.-0151/107/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie "prace pielęgnacyjne wraz z akcją zima na terenach zieleni w 5 rejonach miasta Siemianowice Śląskie w okresie od 01.04.2007 do 31.03.2009 r." Wydział Ochrony Środowiska  
108/2007 OR.OR.-0151/108/07 2007.02.05 w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Wydział Gospodarki Lokalowej  
109/2007 OR.OR.-0151/109/07 2007.02.05 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28.02.2007 r. przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne. Wydział Gospodarki Lokalowej  
110/2007 OR.OR.-0151/110/07 2007.02.05 w sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 3 do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich.  Referat Zamówień Publicznych   
111/2007 OR.OR.-0151/111/07 2007.02.05 w sprawie: wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2007. Referat Kultury   
112/2007 OR.OR.-0151/112/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację koncertu zespołu Perfect w dniu 17 czerwca 2007 r. w ramach XXV Dni Siemianowic Śląskich. Referat Kultury   
113/2007 OR.OR.-0151/113/07 2007.02.05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 482/27 o powierzchni 566 m2 przy ul. Orzeszkowej w drodze bezprzetargowej. Wydział Gospodarki Mieniem   
114/2007 >OR.OR.-0151/114/07 2007.02.05 w sprawie: obniżenia w trzecim przetargu, ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Pokoju, oznaczonej jako działka 2997/124 o pow. 989 m2 oraz sprostowania oznaczenia nieruchomości. Wydział Gospodarki Mieniem   
115/2007 OR.OR.-0151/115/07 2007.02.05 w sprawie: powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pn. "Rewitalizacja stawu w Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich" Wydział Ochrony Środowiska  
116/2007 OR.OR.-0151/116/07 2007.02.12 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w palcówce opiekuńczo - wychowawczej - Rodzinny Domu Dziecka Nr 1 w Siemianowicach Śląskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
117/2007 OR.OR.-0151/117/07 2007.02.12 w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domach Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uchylone zarządzeniem nr 670/2008 z 25.02.2008
118/2007 OR.OR.-0151/118/07 2007.02.12 w sprawie : zmiany składy osobowego Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   
119/2007 OR.OR.-0151/119/07 2007.02.12 w sprawie : wyboru organizacji otrzymującej dotacje na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
120/2007 OR.OR.-0151/120/07 2007.02.12 w sprawie : pierwokupu w stosunku nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Mysłowickiej Wydział Gospodarki Mieniem   
121/2007 OR.OR.-0151/121/07 2007.02.12 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż  lokalu użytkowego zlokalizowanego w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Budryka 4 wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu Wydział Gospodarki Mieniem   
122/2007 OR.OR.-0151/122/07 2007.02.12 w sprawie : ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę terenu będącego własnością Skarbu Państwa Wydział Gospodarki Mieniem   
123/2007 OR.OR-0151/123/07 2007.02.12 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa ulicy Sosnowej i modernizacja ulicy Łąkowej" Wydział Inwestycji Miejskich   
124/2007 OR.OR-0151/124/07 2007.02.13 w sprawie : uchylenia Zarządzenia Nr 1561/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutegego 2006 r., w sprawie : ustalenia procedury naboru na wolne stanowisko pomocnicze oraz stanowiska pracowników obsługi w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
125/2007 OR.OR-0151/125/07 2007.02.14 w sprawie : powołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Siemianowicach Śląskich Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
126/2007 OR.OR-0151/126/07 2007.02.20 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : "Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4a" Wydział Inwestycji Miejskich   
127/2007 OR.OR-0151/127/07 2007.02.20 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Panią Elżbietę Nieć- Chromińską Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
128/2007 OR.OR-0151/128/07 2007.02.20 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku profilaktyczno - terapeutycznego dla dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
129/2007 OR.OR-0151/129/07 2007.02.20 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Bańgowskiej  Wydział Gospodarki Mieniem   
130/2007 OR.OR-0151/130/07 2007.02.21 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 3/2006 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
131/2007 OR.OR-0151/131/07 2007.02.21 w sprawie :powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
132/2007 OR.OR-0151/132/07 2007.02.26 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo-budowlanych w 22 mieszkaniach z tzw. "nowych przydziałów" na terenie Siemianowic Śląskich Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych  
133/2007 OR.OR-0151/133/07 2007.02.26 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 35/2006 z dn. 22 grudnia 2006 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta  
134/2007 OR.OR-0151/134/07 2007.02.27 w sprawie: układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
135/2007 OR.OR-0151/135/07 2007.02.27 w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych zadań realizowanych w ramach dotacji celowych na 2007 rok Skarbnik Miasta  
136/2007 OR.OR-0151/136/07 2007.02.27 w sprawie: wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
137/2007 OR.OR-0151/137/07 2007.02.27 w sprawie: określenia kompetencji Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 719/2008 z 01.04.2008
138/2007 OR.OR-0151/138/07 2007.03.01 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
139/2007 OR.OR-0151/139/07 2007.03.01 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przenisień między paragrafami w planie wydatków rachunku dochodów własnych w 2007 roku Skarbnik Miasta  
140/2007 OR.OR-0151/140/07 2007.03.01 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
141/2007 OR.OR-0151/141/07 2007.03.05 w sprawie:zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego   
142/2007 OR.OR-0151/142/07 2007.03.05 w sprawie: przyjęcia harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie miasta Siemianowice Śląskie na II, III i IV kwartał 2007 roku. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
143/2007 OR.OR-0151/143/07 2007.03.05 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2007 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
144/2007 OR.OR-0151/144/07 2007.03.05 w sprawie: powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Siemianowic Śląskich w 2007 r. Wydział Gospodarki Komunalnej  
145/2007 OR.OR-0151/145/07 2007.03.05 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23.03.2007 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych. Wydział Gospodarki Lokalowej  
146/2007 OR.OR-0151/146/07 2007.03.05 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy (kiosk warzywny) przy ul. Grabowej wynajmowany przez Panią Aleksandrę Bauer. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
147/2007 OR.OR-0151/147/07 2007.03.05 w sprawie: przejęcia na rzecz miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości położonej w rejonie ul. Wyzwolenia w zamian za zaległości podatkowe PPUH "LABOR" Sp. z o.o. w Siemianowicach Śl. Wydział Gospodarki Mieniem  częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 187/2007 z dn. 10.04.2007 r.; 335/2007 z dn. 09.07.2007 r.
148/2007 OR.OR-0151/148/07 2007.03.05 w sprawie: prowadzenia "Elektronicznego Centalnego Rejestru Umów" Sekretarz Miasta  
148A/2007 OR.OR-0151/148A/07 2007.03.05 w sprawie: wprowadzenia miejskiego systemu wysyłania sms-ów zwanego "SMS-owy Serwis Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie". Wydział Organizacyjny  częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 230/2007 z dn. 30.04.2007
149/2007 OR.OR-0151/149/07 2007.03.05 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja ul. Okrężnej" Wydział Inwestycji Miejskich   
150/2007 OR.OR-0151/150/07 2007.03.07 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
151/2007 OR.OR-0151/151/07 2007.03.07 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 174/2007 z dn. 27.03.2007 r.
152/2007 >OR.OR-0151/152/07 2007.03.07 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 100/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dn. 29.01.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze (inspektor) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Budownictwa Socjalnego w Urzędzie Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
153/2007 OR.OR-0151/153/07 2007.03.07 w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
154/2007 OR.OR-0151/154/07 2007.03.07 w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu miasta do wypoczynku śródrocznego "zielonej szkoły" dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych realizowane w 2007 r. Wydział Edukacji   
155/2007 OR.OR-0151/155/07 2007.03.07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Informatyki   
156/2007 OR.OR-0151/156/07 2007.03.07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi w zakresie "Wykoszenie traw i chwastów, odmłodzenie żywopłotów na gminnych terenach zieleni nieurządzonej i w pasach przydrożnych będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie." Wydział Ochrony Środowiska  
157/2007 OR.OR-0151/157/07 2007.03.07 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi  "Naprawy  remontu,  konserwacji i utrzymania urządzeń wodnych będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie." Wydział Ochrony Środowiska  
158/2007 OR.OR-0151/158/07 2007.03.19 w sprawie : zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
159/2007 OR.OR-0151/159/07 2007.03.19 w sprawie : trybu postępowania z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Śląskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nad działalnością organów - Gminy Siemianowice Śląskie. Wydział Organizacyjny  Biuro Rady Miasta  
160/2007 OR.OR-0151/160/07 2007.03.19 w sprawie : wprowadzenia procedury opracowywania oraz uchylania upoważnień i pełnomocnitw Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz trybu ich ewidencjonowania Wydział Organizacyjny uchylone zarządzeniem nr 1552/2010 z dn. 19.02.2010 r.
161/2007 OR.OR-0151/161/07 2007.03.19 w sprawie : wprowadzenia limitów na rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych będących w posiadaniu pracowników Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  
162/2007 OR.OR-0151/162/07 2007.03.19 w sprawie : wysokości nagród w "XV Biegu ulicznym Korfantego" w roku 2007 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
163/2007 OR.OR-0151/163/07 2007.03.19 w sprawie : zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w wysokości 5.800, 000 zł w rachunku bieżącym budżetu gminy w ING Bank Śląski S.A w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Katowicach. Skarbnik Miasta  
164/2007 OR.OR-0151/164/07 2007.03.19 w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2006 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury Skarbnik Miasta  
165/2007 OR.OR-0151/165/07 2007.03.21 w sprawie: powołania Zepsołu do spraw zredagowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Inspektor ds. Osób Niepełnosprawnych  
166/2007 OR.OR-0151/166/07 2007.03.22 w sprawie: powołąnia Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23.03.2007 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
167/2007 OR.OR-0151/167/07 2007.03.26 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anity Gawrońskiej nauczyciela wspomagającego w Przedszkolu nr 19 w Siemianowicach Śląskich  Wydział Edukacji   
168/2007 OR.OR-0151/168/07 2007.03.26 w sprawie: powierzenia wykonania czynności likwidacyjnych dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo - Księgowej Placówek Oświatowych z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1 Maja1A Panu Piotrowi Dziendzielowi  Dyrektor ZOFKPO  
169/2007 OR.OR-0151/169/07 2007.03.26 w sprawie: powołania Komisji do przejęcia mienia likwidowanego Zespołu Obsługi Finansowo - Księgowej Placówek Oświatowych z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1 Maja1A Panu Piotrowi Dziendzielowi  Dyrektor ZOFKPO częściowo zmienione zarządzeniem nr 259/2007 z 22.05.2007 r.
170/2007 OR.OR-0151/170/07 2007.03.26 w sprawie: przyznania Spółdzielni Pracy Kominiarzy ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 36 w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Lokalowej  
171/2007 OR.OR-0151/171/07 2007.03.27 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
172/2007 OR.OR-0151/172/07 2007.03.27 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
173/2007 OR.OR-0151/173/07 2007.03.27 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 194/2007 z dn. 10.04.2007
174/2007 OR.OR-0151/174/07 2007.03.27 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 151/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
175/2007 OR.OR-0151/175/07 2007.03.29 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
176/2007 OR.OR-0151/176/07 2007.03.29 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
177/2007 OR.OR-0151/177/07 2007.03.29 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich nr 35/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta  
178/2007 OR.OR-0151/178/07 2007.03.29 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta zmienione Zarządzeniem Nr 237/2007 z dn. 30.04.2007; nr 325/2007 z dn.29.07.2007
179/2007 OR.OR-0151/179/07 2007.04.02 w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
180/2007 OR.OR-0151/180/07 2007.04.02 w sprawie: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz utworzenia systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa w Siemianowicach Śląskich  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  częściowo zmienione zarządzeniem nr 1139/2009 z dn.2.03.2009
uchylone zarządzeniem nr 2276/2017 z dn. 23.05.2017 r.
181/2007 OR.OR-0151/181/07 2007.04.02 w sprawie: wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na rok 2007 Referat Kultury  
182/2007 OR.OR-0151/182/07 2007.04.02 w sprawie: wprowadzenia Księgi Jakości Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością uchylone zarządzeniem nr 496/2007 z 06.11.2007
183/2007 OR.OR-0151/183/07 2007.04.02 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta  uchylone zarządzeniem nr 849/2008 z 14.07.2008
184/2007 OR.OR-0151/184/07 2007.04.10 w sprawie: wprowadzenia regulaminów użytkowania telefonów komórkowych i limitów na rozmowy wykonywane z tych telefonów Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   
185/2007 OR.OR-0151/185/07 2007.04.10 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenienie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie zaciągnięcia kredytu banmkowego długoterminowego w wysokości 24 000 000 zł na sfinansowanie planowanego w budżecie miasta 2007 roku deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Skarbnik Miasta  
186/2007 OR.OR-0151/186/07 2007.04.10 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "zapytania o cenę" na dostawę sprzętu do kopiowania dla potrzeb Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich  Wydział Organizacyjny   
187/2007 OR.OR-0151/187/07 2007.04.10 w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich nr 147/2007 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie: przejęcia na rzecz miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Wyzwolenia w zamian za zaległości podatkowe Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "LABOR" Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Wydział Gospodarki Mieniem   
188/2007 OR.OR-0151/188/07 2007.04.10 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Sienkiewicza. Wydział Gospodarki Mieniem   
189/2007 OR.OR-0151/189/07 2007.04.10 w sprawie: przeznaczenia działki 600/3 położonej przy ul. Słowików, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śl., do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
190/2007 OR.OR-0151/190/07 2007.04.10 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ulicy Sikorskiego, zabudowanego garażem nr 16, na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem   
191/2007 OR.OR-0151/191/07 2007.04.10 w sprawie : przeznaczenia działki 3847/71, położonej przy ul. Watoły, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
192/2007 OR.OR-0151/192/07 2007.04.10 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 33/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia Rozszerzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Wydział Gospodarki Mieniem  uchylone zarządzeniem nr 1032/2008 z 30.12.2008 r.
193/2007 OR.OR-0151/193/07 2007.04.10 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Obywatelskich   
194/2007 OR.OR-0151/194/07 2007.04.10 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 172/2007 w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - gł. specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem. Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
195/2007 OR.OR-0151/195/07 2007.04.16 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Socjalna częściowo zmienione Zarządzeniem nr 358/2007 z dn. 23.07.2007 r.; uchylone zarządzeniem nr 805/2008 z 9.06.2008
196/2007  OR.OR-0151/196/07 2007.04.16 w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury.  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury   
197/2007 OR.OR-0151/197/07 2007.04.16 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury "Pod Jarzębiną". Kierownik Domu Kultury "Pod Jarzębiną"  
198/2007  OR.OR-0151/198/07 2007.04.16 w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego. Dyrektor Muzeum Miejskiego   
199/2007 OR.OR-0151/199/07 2007.04.16 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie lokalu użytkowego Kawiarni "BOHEMA" w Siemianowicach Śląskich przy Al. Sportowców 3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury   
200/2007 OR.OR-0151/200/07 2007.04.16 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich. Wydział Edukacji   
201/2007 OR.OR-0151/201/07 2007.04.16 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką  Referat Działalności Gospodarczej  częściowo zmienione zarządzeniem nr 1113/2009 z 09.02.2009
202/2007 OR.OR-0151/202/07 2007.04.17 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor (2 stanowiska) w Referacie Obsługi Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
203/2007 OR.OR-0151/203/07 2007.04.24 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wydział Geodezji  
204/2007 OR.OR-0151/204/07 2007.04.24 w sprawie : wprowadzenia Instrukcji Służby Stałego Dyżuru Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  uchylone zarządzeniem nr 719/2015 z dn. 31.08.2015 r.
205/2007 OR.OR-0151/205/07 2007.04.24 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich. Referat Kultury  
206/2007 OR.OR-0151/206/07 2007.04.24 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Siemianowickiego Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich Referat Kultury  
207/2007 OR.OR-0151/207/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia działki 3877/282 położonej w rejonie ulicy Duracza, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
208/2007 OR.OR-0151/208/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia działki 3878/282 położonej w rejonie ulicy Duracza, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
209/2007 OR.OR-0151/209/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia działki 3879/282 położonej w rejonie ulicy Duracza, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
210/2007 OR.OR-0151/210/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia działki 3880/282 położonej w rejonie ulicy Duracza, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wydział Gospodarki Mieniem   
211/2007 OR.OR-0151/211/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości  oznaczonej jako działka : 3062/139 i 3064/139 o łącznej pow. 798 m2 położonej przy ulicy Paryskiej,do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Gospodarki Mieniem   
212/2007 OR.OR-0151/212/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka : 421/49, 2953/46, 2955/49 położonej przy ulicy Fabrycznej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Wydział Gospodarki Mieniem   
213/2007 OR.OR-0151/213/07 2007.04.24 w sprawie : przeznaczenia działki 1313/208 położonej przy ul. Niepodległości, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania przyległej Wydział Gospodarki Mieniem   
214/2007 OR.OR-0151/214/07 2007.04.24 w sprawie:  powołania Zespołów Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie do spraw strategicznych celów kadencji 2006 -2010. Przewodniczący Zespołów cześciowo zmienione Zarządzeniem Nr 344/2007 z dn. 10.07.2007 r.; uchylone zarządzeniem nr 848/2008 z 14.07.2008
215/2007 OR.OR-0151/215/07 2007.04.25 w sprawie : zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodaki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Siemianowicach Śląskich (Zastępcę Prezydenta Jacka Matusiewicza)  Sekretarz Miasta  
216/2007 OR.OR-0151/216/07 2007.04.25 w sprawie : zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodaki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Siemianowicach Śląskich (Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska - Jerzego Kopyczoka) Sekretarz Miasta uchylone zarządzeniem nr 221/2007 z dn. 26.04.2007 r.
217/2007 OR.OR-0151/217/07 2007.04.24 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 254/2007 z dn. 15.05.2007 r.
218/2007 OR.OR-0151/218/07 2007.04.24 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko  urzędnicze - podinspektor w Referacie Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 236/2007 z dn. 30.04.2007
219/2007 OR.OR-0151/219/07 2007.04.24 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor (dwa stanowiska : wymeldowanie, wojsko) w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 255/2007 z dn. 15.05.2007 r.
220/2007 OR.OR-0151/220/07 2007.04.24 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 224/2007 z dn. 27.04.2007
221/2007 OR.OR-0151/221/07 2007.04.26 w sprawie : uchylenia Zarządzenia Nr 216/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25 kwietnia 2007 r., w sprawie : zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta  
222/2007 OR.OR-0151/222/07 2007.04.27 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko  urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia zmienione zarządzeniem nr 252/2007 z dn. 14.05.2007 r.
223/2007 OR.OR-0151/223/07 2007.04.27 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko  urzędnicze - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  zmienione zarządzeniem nr 253/2007 z dn. 14.05.2007 r.
224/2007 OR.OR-0151/224/07 2007.04.27 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 220/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
225/2007 OR.OR-0151/225/07 2007.04.27 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 257/2007 z dn.17.05.2007 r.
226/2007 OR.OR-0151/226/07 2007.04.30 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 80/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie : wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Koordynatorzy ds.Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przewodniczący Zespołów   
227/2007 OR.OR-0151/227/07 2007.04.30 w sprawie : wyznaczenia osób odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji i realizacji działań doskonalących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji uchylone zarządzeniem nr 2693/2017 z dn. 24.10.2017
228/2007 OR.OR-0151/228/07 2007.04.30 w sprawie : wyboru organizacji otrzymującej dotacje na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
229/2007 OR.OR-0151/229/07 2007.04.30 w sprawie : rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2007 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
230/2007 OR.OR-0151/230/07 2007.04.30 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 148 A /2007 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie : wprowadzenia  miejskiego systemu wysyłania sms-ów zwanego "SMS- owy Serwis Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Organizacyjny  
231/2007 OR.OR-0151/231/07 2007.04.30 w sprawie : wprowadzenia procedury przekazywania do Referatu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Organizacyjnego zużytych lub zbędnych środków trwałych i pozostałych środków trwałych własnych oraz dokonywania zmiany miejsca ich użytkowania Wydział Organizacyjny  
232/2007 OR.OR-0151/232/07 2007.04.30 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Kopernika Wydział Gospodarki Mieniem  
233/2007 OR.OR-0151/233/07 2007.04.30 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Konopnickiej Wydział Gospodarki Mieniem  
234/2007 OR.OR-0151/234/07 2007.04.30 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
235/2007 OR.OR-0151/235/07 2007.04.30 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko  urzędnicze - inspektor w Referacie Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
236/2007 OR.OR-0151/236/07 2007.04.30 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 218/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
237/2007 OR.OR-0151/237/07 2007.04.30 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 178/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta  
238/2007 OR.OR-0151/238/07 2007.04.30 w sprawie : zmian w układzie wykonaczym budżetu miasta na rok 2007 Skarbnik Miasta  
239/2007 OR.OR-0151/239/07 2007.04.30 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
240/2007 OR.OR-0151/240/07 2007.04.30 w sprawie : wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów wewnątrz Urzędu Miasta oraz zasad i ich rejestracji w Kancelarii podawczej Wydział Organizacyjny  
241/2007 OR.OR-0151/241/07 2007.05.14 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 1.06.2007 r. ustnej licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użykowych Wydział Gospodarki Lokalowej  
242/2007 OR.OR-0151/242/07 2007.05.14 w sprawie : wydatkowania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w pierwszym półroczu 2007 roku
Wydział Ochrony Środowiska  
243/2007 OR.OR-0151/243/07 2007.05.14 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach gminy Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych uchylone zarządzeniem nr 333/2007 z dn. 04.07.2007 r.
244/2007 OR.OR-01510/244/07 2007.05.14 w sprawie : przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 664/1 o pow. 5924 m2 położonej w rejonie ulicy Wyzwolenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
245/2007 OR.OR-01510/245/07 2007.05.14 w sprawie : nieodpłatnego przekazania w użytkowanie gruntu Polskiemu Związkowi Działkowców ROD "ZORZA" Wydział Gospodarki Mieniem   
246/2007 OR.OR-01510/246/07 2007.05.14 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Komuny Paryskiej Wydział Gospodarki Mieniem  
247/2007 OR.OR-01510/247/07 2007.05.14 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Mieszka I i Zygmunta Starego Wydział Gospodarki Mieniem  
248/2007 OR.OR-01510/248/07 2007.05.14 w sprawie : zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach na rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego  
249/2007 OR.OR-01510/249/07 2007.05.14 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich za 2006 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego   
250/2007 OR.OR-01510/250/07 2007.05.14 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
251/2007 OR.OR-01510/251/07 2007.05.14 w sprawie : przyjęcia zasad postępowania w sprawie udzielania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na realizację programów przez jednostki budżetowe gminy i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Siemianowic Śląskich. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
252/2007 OR.OR-01510/252/07 2007.05.14 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 222/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 263/2007 z dn. 22.05.2007 r.
253/2007 OR.OR-01510/253/07 2007.05.14 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 223/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
254/2007 OR.OR-01510/254/07 2007.05.15 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 217/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
255/2007 OR.OR-01510/255/07 2007.05.15 w sprawie : częściowej zmiany Zarządzenia Nr 219/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor (dwa stanowiska - wymeldowanie, wojsko) w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
256/2007 OR.OR-01510/256/07 2007.05.16 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
257/2007 OR.OR-01510/257/07 2007.05.17 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 225/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrytacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownik Referatu Egzekucji w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
258/2007 OR.OR-01510/258/07 2007.05.22 w sprawie: podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007 Wydział Edukacji  
259/2007 OR.OR-01510/259/07 2007.05.22 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia Nr 169/2007 Prezydenta Miasta z 26.03.3007 r. w sprawie: powołania komisji do przejęcia mienia likwidowanego Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 1a Wydział Edukacji  
260/2007 OR.OR-01510/260/07 2007.05.22 w sprawie: procedury przekazywania protokołów, zaleceń i wniosków pokontrolnych zewnętrznych instytucji kontrolnych Prezydentowi Miasta przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Referat Kontroli Wewnętrznej  
261/2007 OR.OR-01510/261/07 2007.05.22 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Fabrycznej Wydział Gospodarki Mieniem  
262/2007 OR.OR-01510/262/07 2007.05.22 w sprawie: wysokości nagród za współzawodnictwo sportowe siemianowickich szkół w roku szkolnym 2006/2007 Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki   
263/2007 OR.OR-01510/263/07 2007.05.22 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 252/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z  dnia 14 maja 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do perzeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta.  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
264/2007 OR.OR-01510/264/07 2007.05.28 w sprawie:  rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Jana Pawła II 1 w Siemianowicach Śl. wynajmowany przez Panią Jolantę Gaja NZOZ "DERMED" Przychodnia Wielospecjalistyczna Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 1. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
265/2007 OR.OR-01510/265/07 2007.05.28 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokale użytkowe (01031923 i 01031938) przy ul. Zielonej 5 w Siemianowicach Śl. wynajmowany przez Pana Adama Pol "Auto-Pol" Siemianowice Śl. ul. Zielona 5. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
266/2007 OR.OR-01510/266/07 2007.05.28 w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 85/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22.01.2007r. w sprawie przyznania Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Pszczelniczej 10  w Siemianowicach Śl. Wydział Gospodarki Lokalowej  
267/2007 OR.OR-01510/267/07 2007.05.28 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa boiska przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3". Wydział Inwestycji Miejskich   
268/2007 OR.OR-01510/268/07 2007.05.28 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej". Wydział Inwestycji Miejskich   
269/2007 OR.OR-01510/269/07 2007.05.28 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Modernizacja Szpitala Miejskiego - adaptacja pomieszczeń po byłym Oddziale Nefrologii na Oddział Rehabilitacji". Wydział Inwestycji Miejskich   
270/2007 OR.OR-01510/270/07 2007.05.28 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Duracza 18. Wydział Gospodarki Mieniem   
271/2007 OR.OR-01510/271/07 2007.05.28 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 440/13 o powierzchni 1076 m² położonej w rejonie ul. Spokojnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem   
272/2007 OR.OR-01510/272/07 2007.05.28 w sprawie: przydziału wody mineralnej dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich. Inspektor BHP, Wydział Organizacyjny, Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
273/2007 OR.OR-01510/273/07 2007.05.28 w sprawie: wydawania gazety samorządowej Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta zmienione zarządzeniem nr 3532/2018 z dn. 13.07.2018 r.
274/2007 OR.OR-01510/274/07 2007.05.31 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
275/2007 OR.OR.-01510/275/07 2007.05.31 w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
276/2007 OR.OR-01510/276/07 2007.05.31 w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 178/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta  
277/2007 OR.OR-01510/277/07 2007.05.31 w sprawie : wyznaczenia Koordynatora Projektu SEKAP-System Elektronicznej Komunikacji Administracji  Publicznej w Województwie Śląskim oraz Zastępcy ds. Technicznych  Sekretarz Miasta  
278/2007 OR.OR.-01510/278/07 2007.05.31 w sprawie : powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Rekreacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
279/2007 OR.OR.-01510/279/07 2007.06.05 w sprawie : rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Klonowej 1 w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Panią Izabelę Kowalczyk Zakład Fryzjerski Siemianowice Śląskie ul. Klonowa 1. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
280/2007 OR.OR.-01510/280/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 dla Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  
281/2007 OR.OR.-01510/281/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu toalet w budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich. Wydział Organizacyjny  
282/2007 OR.OR.-01510/282/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego Urzędu Miasta w Siemianowicach Komisja Likwidacyjna  
283/2007 OR.OR.-01510/283/07 2007.06.05  w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Letnie i zimowe utrzymanie dróg i ulic w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
284/2007 OR.OR-01510/284/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Remont kapitalny nawierzchni jezdni ul. Świerczewskiego (odcinek od ronda do ul. Spokojnej) w  Siemianowicach Śląskich"  Wydział Gospodarki Komunalnej  
285/2007 OR.OR-01510/285/07 2007.06.05 w sprawie : zatwierdzenia realizacji planu finansowego Szpitala Miejskiego  w  Siemianowicach Śląskich za rok 2006,  Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
286/2007 OR.OR-01510/286/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na :
- "wyburzenie budynku mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 15- teren dawnego Szpitala Nr 1"
- "wyburzenie budynku dawnego  Oddziału Laryngologii przy ul. 
Wydział Gospodarki Mieniem  
287/2007 OR.OR.-01510/287/07 2007.06.05 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- "Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział  w czynnościach związanych ze sporządzeniem tych planów".  Wydział Urbanistyki i Architektury  
288/2007 OR.OR-01510/288/07 2007.06.05 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia za rok 2006 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
289/2007 OR.OR.-01510/289/07 2007.06.11  w sprawie : rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ulicy Komuny Paryskiej   6  w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Panią Izabelę Herman Siemianowice Śląskie ul. Komuny Paryskiej 6. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
290/2007 OR.OR.-01510/290/07 2007.06.11 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4.07.2007 r., przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
291/2007 OR.OR.-01510/291/07 2007.06.11  w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich. Referat Zamówień Publicznych   
292/2007 OR.OR.-01510/292/07 2007.06.11 w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Referat Zamówień Publicznych   
293/2007 OR.OR.-01510/293/07 2007.06.11 w sprawie : wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14.000, 00 euro do  których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tj. Dz.U z 2006 r., Nr 164, poz.1163)  Referat Zamówień Publicznych   
294/2007 OR.OR.-01510/294/07 2007.06.11 w sprawie : wyboru organizacji otrzymujących dotacje na realizację zadań w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego  na rok 2007 Referat Kultury  
295/2007 OR.OR-01510/295/07 2007.06.11 w sprawie : przyjęcia sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich za rok 2006 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
296/2007 OR.OR-01510/296/07 2007.06.14 w sprawie : zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach Sp.z.o.o Zastępca Prezydenta Miasta  
297/2007 OR.OR-01510/297/07 2007.06.14 w sprawie : pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śl., w rejonie ulic Konopnickiej i Plebiscytowej Wydział Gospodarki Mieniem zmienione zarządzeniem nr 332/2007 z dn. 04.07.2007 r.
298/2007 OR.OR-01510/298/07 2007.06.19 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Bieżące utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie" Wydział Organizacyjny  
299/2007 OR.OR.-01510/299/07 2007.06.19 w sprawie : zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   
300/2007 OR.OR-01510/300/07 2007.06.19 w sprawie : umorzenia Panu Tadeuszowi Szymanek byłemu najemcy lokalu użytkowego przy ul. Śniadeckiego 7 w Siemianowicach Śl., części zaległości czynszowych Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
301/2007 OR.OR-01510/301/07 2007.06.19 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 6.07.2007 r.,  ustnej  licytacji stawek czynszowych na zagospodarowanie wolnych lokali użytkowych  Wydział Gospodarki Lokalowej  
302/2007 OR.OR-01510/302/07 2007.06.19 w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za 2007 rok, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej   w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Langego, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Wydział Gospodarki Mieniem  
303/2007 OR.OR-01510/303/07 2007.06.19 w sprawie : pierwokupu w stosunku nieruchomości położonej w Siemianowicach Śl., przy ul. Łokietka Wydział Gospodarki Mieniem  
304/2007 OR.OR-01510/304/07 2007.06.19 w sprawie : rozstrzygnięcia trzeciej edycji konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w obszarze polityki społecznej na terenie miasta Siemianowice Śląskie w roku 2007 Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
305/2007 OR.OR-01510/305/07 2007.06.19 w sprawie : powołania Zespołu ds.wdrażania w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Projektu SEKAP- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej  Sekretarz Miasta  
306/2007 OR.OR-01510/306/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Siemianowicach Śląskich. Wydział Edukacji  częściowo zmienione Zarządzeniem Nr 334/2007 z dn. 02.07.2007 r.
307/2007 OR.OR-01510/307/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
308/2007 OR.OR-01510/308/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
309/2007 OR.OR-01510/309/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
310/2007 OR.OR-01510/310/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
311/2007 OR.OR-01510/311/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
312/2007 OR.OR-01510/312/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
313/2007 OR.OR-01510/313/07 2007.06.19 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych  w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
314/2007 OR.OR-01510/314/07 2007.06.25 w sprawie: zmiany nazwy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Siemianowicach Śląskich  Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
315/2007 OR.OR-01510/315/07 2007.06.25 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 3046/173 o pow.266 m² położonej przy ul. Kościelnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
316/2007 OR.OR-01510/316/07 2007.06.25 w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 1102/2005 Prezydenta miasta z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od ceny nabycia lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom. Wydział Gospodarki Mieniem  
317/2007 OR.OR-01510/317/07 2007.06.25 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania  wieczystego gruntu położonego przy ul. Olimpijskiej, będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy oznaczonego numerem geodezyjnym 3032/224 o pow. 1820 m² w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
318/2007 OR.OR-01510/318/07 2007.06.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
319/2007 OR.OR-01510/319/07 2007.06.25 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
320/2007 OR.OR-01510/320/07 2007.06.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi i Użytkowymi w Wydziale Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 354/2007 z dn. 20.07.2007 r.
321/2007 OR.OR-01510/321/07 2007.06.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 353/2007 z dn. 20.07.2007 r.
322/2007 OR.OR-01510/322/07 2007.06.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione zarządzeniem nr 352/2007 z dn. 20.07.2007 r.
323/2007 OR.OR-01510/323/07 2007.06.25 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Referatu Informatyki" Wydział Geodezji  
324/2007 OR.OR-01510/324/07 2007.06.29 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
325/2007 OR.OR-01510/325/07 2007.06.29 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Nr 178/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta  
326/2007 OR.OR-01510/326/07 2007.06.29 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 368/2007 z dn. 30.07.2007; nr 430/2007 z dn. 27.09.2007 r.
327/2007 OR.OR-01510/327/07 2007.07.04 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za 2006 rok. Dyrektor SPZLP   
328/2007 OR.OR-01510/328/07 2007.07.04 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gimny Siemianowice Śląskie  Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych  
329/2007 OR.OR-01510/329/07 2007.07.04 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia, zabudowanego garażem nr 24, na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem   
330/2007 OR.OR-01510/330/07 2007.07.04 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia, zabudowanego garażem nr 28, na rzecz jego najemcy. Wydział Gospodarki Mieniem   
331/2007 OR.OR-01510/331/07 2007.07.04 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 3873/181, 3874/181, 3861/182, 3862/182, 3863/182, 3864/282, 3865/282, 3867/282, 3868/282, 3869/282 i 3870/282 położonych przy ul. Węglowej Wydział Gospodarki Mieniem   
332/2007 OR.OR-01510/332/07 2007.07.04 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 297/2007 z 14.06.2007 r. w sprawie pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Konopnickiej i Plebiscytowej. Wydział Gospodarki Mieniem   
333/2007 OR.OR-01510/333/07 2007.07.04 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w budynkach gminy Siemianowice Śląskie Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych  
334/2007 OR.OR-01510/334/07 2007.07.02 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 306/2007 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Siemianowicach Śląskich  Wydział Edukacji   
335/2007 OR.OR-01510/335/07 2007.07.09 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 147/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 187/2007 z dnia 10.04.2007 r. w sprawie: przyjęcia na rzecz miasta Siemianowice Śląskie nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Wyzwolenia w zamian za zaległosci podatkowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "LABOR" Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem  
336/2007 OR.OR-01510/336/07 2007.07.09 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 11". Wydział Gospodarki Komunalnej  
337/2007 OR.OR-01510/337/07 2007.07.10 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Powstańców 18a w Siemianowicach Śląskich  wynajmowany przez Pana Stanisława Alberskiego Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
338/2007 OR.OR-01510/338/07 2007.07.10 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za garaż przy ul. Chemicznej 1 w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Pana Piotra Dróżdż Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
339/2007 OR.OR-01510/339/07 2007.07.10 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za garaż przy ul. Świerczewskiego 13 w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Pana Marka Adamskiego. Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
340/2007 OR.OR-01510/340/07 2007.07.10 w sprawie: przyjęcia harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek na terenie miasta Siemianowice Śląskie na II, III i IV kwartał 2007 roku. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
341/2007 OR.OR-01510/341/07 2007.07.10 w sprawie: wprowadzenia regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  uchylone zarządzeniem nr 1244/2009 z 1.06.2009
342/2007 OR.OR-01510/342/07 2007.07.10 w sprawie:  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Regulacji stanu terenowo-prawnego nieruchomości z uwzględnieniem prac geodezyjnych w obrębach: Bańgów (11), Przełajka (40,41,42,43,44,45,46,47,48,49), Michałkowice (32,33,34,35) Wydział Geodezji  
343/2007 OR.OR-01510/343/07 2007.07.10 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sowiej nr geodezyjny 1186/122 o pow. 9075 m2z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową Wydział Gospodarki Mieniem   
344/2007 OR.OR-01510/344/07 2007.07.10 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 214/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24.04.2007 r. w sprawie powołania Zespołów Prezydenta Miasta ds. strategicznych celów kadencji 2006-2010 Wydział Gospodarki Mieniem  uchylone zarządzeniem nr 848/2008 z 14.07.2008
345/2007 OR.OR-01510/345/07 2007.07.11 w sprawie: umorzenia Pani Annie Poskier, zam.Siemianowice Śląskie, kwoty 37.549,07 zł zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dziecka Dominika Poskier w rodzinie zastępczej Dyrektor MOPS  
346/2007 OR.OR-01510/346/07 2007.07.16 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3805/183 i 3810/182 o łącznej powierzchni 1103 m2 położonej przy ul. Watoły Wydział Gospodarki Mieniem  
347/2007 OR.OR-01510/347/07 2007.07.16 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3806/184 o łącznej powierzchni 979 m2 położonej przy ul. Watoły Wydział Gospodarki Mieniem  
348/2007 OR.OR-01510/348/07 2007.07.16 w sprawie: zatwierdzenia protokołu Nr 1/2007 z dnia 25 maja 2007 r. z przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2007 r. kasacji środków trwałych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich  Dyrektor Szpitala Miejskiego   
349/2007 OR.OR-01510/349/07 2007.07.16 w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Dyrektor Szpitala Miejskiego   
350/2007 OR.OR-01510/350/07 2007.07.16 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
351/2007 OR.OR-01510/351/07 2007.07.18 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
352/2007 OR.OR-01510/352/07 2007.07.20 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 322/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta SIemianowice Śląskie   Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
353/2007 OR.OR-01510/353/07 2007.07.20 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 321/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta SIemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
354/2007 OR.OR-01510/354/07 2007.07.20 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 320/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 25.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi i Użytkowymi w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta SIemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
355/2007 OR.OR-01510/355/07 2007.07.20 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta SIemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia   
356/2007 OR.OR-01510/356/07 2007.07.23 w sprawie: wprowadzenia limitów na rozmowy wykonywane z telefonów komórkowych będących w posiadaniu pracowników Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  uchylone zarządzeniem nr 510/2007 z 19.11.2007
357/2007 OR.OR-01510/357/07 2007.07.23 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 342/2007Prezydenta Miasta z dnia 10.07.2007 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Regulacji stanu terenowo-prawnego nieruchomości z uwzględnieniem prac geodezyjnych w obrębach: Bańgów (11), Przełajka (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) Michałkowice (32, 33, 34, 35)" Wydział Geodezji  
358/2007 OR.OR-01510/358/07 2007.07.23 w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, przyjętego Zarządzeniem Nr 195/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16.04.2007 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Komisja Socjalna uchylone zarządzeniem nr 805/2008 z 9.06.2008
359/2007  OR.OR-01510/359/07 2007.07.23 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wojciecha  Wydział Gospodarki Mieniem   
360/2007 OR.OR-01510/360/07 2007.07.23 w sprawie: umorzenia Panu Marianowi Gruszczyńskiemu, zam. Siemianowice Śląskie, kwoty 5.067,66 zł zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dziecka Damiana Gruszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dyrektor MOPS  
361/2007 OR.OR-01510/361/07 2007.07.27 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
362/2007 OR.OR-01510/362/07 2007.07.27 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 w Siemianowicach Śląskich  Wydział Edukacji   
363/2007 OR.OR-01510/363/07 2007.07.27 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
364/2007 OR.OR-01510/364/07 2007.07.30 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu mieszkań w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych  
365/2007 OR.OR-01510/365/07 2007.07.30 w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy gminą miasto Siemianowice Śląskie,  a "Trrol" Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem  
366/2007 OR.OR-01510/366/07 2007.07.30 w sprawie: nadania regulaminów wewnętrznych komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Sekretarz Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 910/2008 z 10.09.2008, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1386/2009 z dn.12.10.2009, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1435/2009 z dn. 23.11.2009, częściowo zmienione zarządzeniem nr 1573/2010 z dn.18.03.2010
367/2007 OR.OR-01510/367/07 2007.07.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
368/2007 OR.OR-01510/368/07 2007.07.30 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 326/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta  
369/2007 OR.OR-01510/369/07 2007.07.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok  Skarbnik Miasta  
370/2007 OR.OR-01510/370/07 2007.07.31 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Niepodległości Wydział Gospodarki Mieniem   
371/2007 OR.OR-01510/371/07 2007.08.08 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
372/2007 OR.OR-01510/372/07 2007.08.08 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 33/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia Rozszerzonego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Wydział Organizacyjny  uchylone zarządzeniem nr 1032/2008 z 30.12.2008
373/2007 OR.OR-01510/373/07 2007.08.08 w sprawie: powołania Sądu Konkursowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji pn. "Rewitalziacja kwartału miasta Siemianowice Śląskie w rejonie Placu Wolności - rynek miasta" Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych częściowo zmienione zarządzeniem nr 456/2007 z 08.10.2007
374/2007 OR.OR-01510/374/07 2007.08.08 w sprawie: przydziału norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy   
375/2007 OR.OR-01510/375/07 2007.08.08 w sprawie: wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 1) odbierania odpadów, 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej  
376/2007 OR.OR-01510/376/07 2007.08.08 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie Al. Młodych Wydział Gospodarki Mieniem  
377/2007 OR.OR-01510/377/07 2007.08.08 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi na "Wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach będących we władaniu gminy Siemianowice Śląskie" Wydział Ochrony Środowiska  
378/2007 OR.OR-01510/378/07 2007.08.20 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" Wydział Geodezji  
379/2007 OR.OR-01510/379/07 2007.08.20 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Fojkisa 4 w Siemianowicach Śląskich byłemu najemcy Panu Tomaszowi Lazarek Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 464/2007 z 24.10.2007
380/2007 OR.OR-01510/380/07 2007.08.20 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 31.08.2007 r. przetargu w formie licytacji za opłatą czynszu wolnego na lokale mieszkalne Wydział Gospodarki Lokalowej  
381/2007 OR.OR-01510/381/07 2007.08.20 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
382/2007 OR.OR-01510/382/07 2007.08.20 w sprawie: powołania Zespołu ds. ewaluacji Miejskiego Programu Przeciwdziałnia Narkomanii Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  
383/2007 OR.OR-01510/383/07 2007.08.20 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za  I półrocze 2007 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury Skarbnik Miasta  
384/2007 OR.OR-01510/384/07 2007.08.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Szejbal nauczyciela kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 5  w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
385/2007 OR.OR-01510/385/07 2007.08.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Moj-Gizy nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 8  w Siemianowicach Śląskich  Wydział Edukacji   
386/2007 OR.OR-01510/386/07 2007.08.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Polechońskiej  nauczyciela kształcenia zintegorowanego  w Szkole Podstawowej nr 6  w Siemianowicach Śląskich  Wydział Edukacji   
387/2007 OR.OR-01510/387/07 2007.08.22 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kseni Hadryan  nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"  w Siemianowicach Śląskich Wydział Edukacji   
388/2007 OR.OR-01510/388/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kilińskiego zabudowanego garażem nr 8 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
389/2007 OR.OR-01510/389/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Michałkowickiej zabudowanego garażem nr 49 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
390/2007 OR.OR-01510/390/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 341 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
391/2007 OR.OR-01510/391/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Hutniczej 18 zabudowanego garażem na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
392/2007 OR.OR-01510/392/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. M. Dąbrowskiej zabudowanego garażem nr 67 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
393/2007 OR.OR-01510/393/07 2007.08.27 w sprawie: przeznaczenia do oddania we użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Watoły oznaczonej jako działka 3804/184 o powierzchni 453 m2 Wydział Gospodarki Mieniem  
394/2007 OR.OR-01510/394/07 2007.08.27 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu kapitalnego i modernizacji dachów w budynkach przy ul. Kościelnej 8, Jagiellońskiej 1 i Pl. Wolności 2 w Siemianowicach Śląskich oraz naprawy elewacji budynku przy ul. Kościelnej 8 Referat Rewitalizacji Miasta i Remontów Budynków Komunalnych  
395/2007 OR.OR-01510/395/07 2007.08.27 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
396/2007 OR.OR-01510/396/07 2007.08.28 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia częściowo zmienione Zarządzeniem nr 401/2007 z 03.09.2007 r.
397/2007 OR.OR-01510/397/07 2007.08.28 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
398/2007 OR.OR-01510/398/07 2007.08.30 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Podinspektor Referatu Obsługi Programów Pomocowych  
399/2007 OR.OR-01510/399/07 2007.08.31 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
400/2007 OR.OR-01510/400/07 2007.08.31 w sprawie: powołania samodzielnego Referatu ds. Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta  
401/2007 OR.OR-01510/401/07 2007.09.03 w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia Nr 396/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
402/2007 OR.OR-01510/402/07 2007.09.03 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 1, obejmującej zabudowaną działkę nr 2840/94 o pow. 3458 m² w użyczenie Wydział Gospodarki Mieniem   
403/2007 OR.OR-01510/403/07 2007.09.03 w sprawie: rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ul. Duracza, oznaczonej jako działka 3878/282 o pow. 107 m² Wydział Gospodarki Mieniem   
404/2007 OR.OR-01510/404/07 2007.09.03 w sprawie: nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie działki 40/1 o pow. 2009 m² położonej przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Jana Bauera Wydział Gospodarki Mieniem   
405/2007 OR.OR-01510/405/07 2007.09.03 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 75/2007 z dnia 16.01.2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Węglowej, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerami geodezyjnymi 3861/182, 3862/182, 3863/182, 3864/282, 3865/282, 3867/282, 3868/282, 3869/282, 3870/282, o łącznej pow. 8687 m2w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3866/182 o pow. 1116 m2na współwłasność osobom, które nabędą prawo własności działek sprzedawanych w drodze przetargu Wydział Gospodarki Mieniem   
406/2007 OR.OR-01510/406/07 2007.09.03 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Komisja Likwidacyjna  
407/2007 OR.OR-01510/407/07 2007.09.10 w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania organizacyjno-technicznych warunków przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Sekretarz Miasta  
408/2007 OR.OR-01510/408/07 2007.09.11 w sprawie: rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru byłej Kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich Wydział Architektury i Urbanistyki  
409/2007 OR.OR-01510/409/07 2007.09.11 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w 2007 r. Wydział Organizacyjny  uchylone zarządzeniem nr 427/2007 z 27.09.2007
410/2007 OR.OR-01510/410/07 2007.09.11 w sprawie: wprowadzenia procedury przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych do Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie oraz wydawania rzeczy osobom uprawnionym do ich odbioru Wydział Organizacyjny uchylone zarządzeniem nr 3452/2023 z 8.02.2023 r.
411/2007 OR.OR-01510/411/07 2007.09.11 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 622/27 o pow. 115 m2 położonej przy ul. Orzeszkowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem   
412/2007 OR.OR-01510/412/07 2007.09.11 w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sekretarz Miasta  
413/2007 OR.OR-01510/413/07 2007.09.14 w sprawie : zmiany Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie Sekretarz Miasta  
414/2007 OR.OR-01510/414/07 2007.09.17 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich Wydział Organizacyjny  
415/2007 OR.OR-01510/415/07 2007.09.17 w sprawie : utworzenia Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta  
416/2007 OR.OR-01510/416/07 2007.09.17 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Węglowej, będącego własnością Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonego numerem geodezyjnym 3868/182 o pow. 933 m 2 w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób które są właścicielami działek przyległych  wraz z bezprzetargową sprzedażą 1/9 części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3866/182 o pow. 1116 m 2 Wydział Gospodarki Mieniem  
417/2007 OR.OR-01510/417/07 2007.09.17 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Sekretarz Miasta uchylone
418/2007 OR.OR-01510/418/07 2007.09.21 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
419/2007 OR.OR-01510/419/07 2007.09.21 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
420/2007 OR.OR-01510/420/07 2007.09.24 w sprawie: powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego w Siemianowicach Śląskich" Wydział Gospodarki Komunalnej  
421/2007 OR.OR-01510/421/07 2007.09.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu mieszkań w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej  
422/2007 OR.OR-01510/422/07 2007.09.24 w sprawie: przyjęcia regulaminu stosowania ulg w opłatach czynszowych z tytułu wykonania prac modernizacyjnych lub remontowych w lokalu użytkowym będącym własnością miasta Siemianowice Śląskie lub w jego przymusowym zarządzie Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 608/2008 07.01.2008
423/2007 OR.OR-01510/423/07 2007.09.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej  
424/2007 OR.OR-01510/424/07 2007.09.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Wydział Gospodarki Komunalnej  
425/2007 OR.OR-01510/425/07 2007.09.26 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie  Skarbnik Miasta uchylone zarządzeniem nr 1115/2009 z 09.02.2009
426/2007 OR.OR-01510/426/07 2007.09.27 w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Sekretarz Miasta  
427/2007 OR.OR-01510/427/07 2007.09.27 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w 2007 r. Wydział Organizacyjny   
428/2007 OR.OR-01510/428/07 2007.09.27 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
429/2007 OR.OR-01510/429/07 2007.09.27 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
430/2007 OR.OR-01510/430/07 007.09.27 w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 326/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta  
431/2007 OR.OR-01510/431/07 2007.09.27 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2007 roku Skarbnik Miasta częściowo zmienione zarządzeniem nr 482/2007 z 30.10.2007
432/2007 OR.OR-01510/432/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
433/2007 OR.OR-01510/433/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Świerczewskiego w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
434/2007 OR.OR-01510/434/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
435/2007 OR.OR-01510/435/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
436/2007 OR.OR-01510/436/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
437/2007 OR.OR-01510/437/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
438/2007 OR.OR-01510/438/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
439/2007 OR.OR-01510/439/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
440/2007 OR.OR-01510/440/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
441/2007 OR.OR-01510/441/07 2007.09.28 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Niepodległości Wydział Gospodarki Mieniem   
442/2007 OR.OR-01510/442/07 2007.09.28 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Niepodległości Wydział Gospodarki Mieniem   
443/2007 OR.OR-01510/443/07 2007.09.28 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Wróblewskiego  Wydział Gospodarki Mieniem  częciowo zmienione zarządzeniem nr 1043/2009 z 05.01.2009
444/2007 OR.OR-01510/444/07 2007.09.28 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Zgrzebnioka  Wydział Gospodarki Mieniem   
445/2007 OR.OR-01510/445/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Hutniczej w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
446/2007 OR.OR-01510/446/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
447/2007 OR.OR-01510/447/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wróblewskiego w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
448/2007 OR.OR-01510/448/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wróblewskiego w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
449/2007 OR.OR-01510/449/07 2007.09.28 w sprawie: rozwiązania z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Zgrzebnioka w Siemianowicach Śląskich  Wydział Gospodarki Mieniem   
450/2007 OR.OR-01510/450/07 2007.10.02 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa" Wydział Inwestycji Miejskich   
451/2007 OR.OR-01510/451/07 2007.10.02 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
452/2007 OR.OR-01510/452/07 2007.10.02 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Obsługi Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
453/2007 OR.OR-01510/453/07 2007.10.02 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
454/2007 OR.OR-01510/454/07 2007.10.02 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich Referat Informatyki   
455/2007 OR.OR-01510/455/07 2007.10.08 w sprawie: wydatkowania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w II półroczu 2007 r.
Z treści załącznika do zarządzenia Nr 455/2007 usunięto listę osób zakwalifkowanych do otrzymania dofinansowania (w całości) na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. i art.20 ust.1 ppkt 1 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
Wydział Ochrony Środowiska  
456/2007 OR.OR-01510/456/07 2007.10.08 w sprawie: zmiany treści Zarządzenia nr 373/2007 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 8 sierpnia 2007 r. dotyczącego powołąnia Sądu Konkursowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji pn. "Rewitalizacja kwartału miasta Siemianowice Śląskiew rejonie Placu Wolności - rynek miasta" Wydział Gospodarki Lokalowej  
457/2007 OR.OR-01510/457/07 2007.10.08 w sprawie: stosowania ulg w opłatach czynszowych z tytułu wykonania wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie przez najemców w lokalach mieszkalnych będących własnością lub w tak zwanym przymusowym zarządzie Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej częściowo zmienione zarządzeniem nr 527/2007 z 26.11.2007
458/2007 OR.OR-01510/458/07 2007.10.10 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
459/2007 OR.OR-01510/459/07 2007.10.11 w sprawie: odwołania ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Siemianowicach Śląskich powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Sekretarz Miasta  
460/2007 OR.OR-01510/460/07 2007.10.19 w sprawie: odwołania ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Siemianowicach Śląskich powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Sekretarz Miasta  
461/2007 OR.OR-01510/461/07 2007.10.24 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Siemianowice Śląskie". Wydział Gospodarki Lokalowej  
462/2007 OR.OR-01510/462/07 2007.10.24 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzupełniającego, na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynkach Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Lokalowej  
463/2007 OR.OR-01510/463/07 2007.10.24 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Siennej 1a w Siemianowicach Śląskich wynajmowany przez Panią Irenę Bednarek Wydział Gospodarki Lokalowej  
464/2007 OR.OR-01510/464/07 2007.10.24 w sprawie: zmiany podstawy prawnej w zarządzeniach Prezydenta miasta Wydział Gospodarki Lokalowej  
465/2007 OR.OR-01510/465/07 2007.10.24 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości czynszowych za lokal użytkowy przy ul. Świerczewskiego 22 w Siemianowicach Śląskie najemcy Panu Sławomirowi Helik Chorzów Wydział Gospodarki Lokalowej  
466/2007 OR.OR-01510/466/07 2007.10.24 w sprawie: przyznania Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
467/2007 OR.OR-01510/467/07 2007.10.24 w sprawie: przyznania Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Pszczelniczej 10 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
468/2007 OR.OR-01510/468/07 2007.10.24 w sprawie: przyznania Pani Annie Potrawa P.P.U.H Hollywood Style ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Powstańców 24 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
469/2007 OR.OR-01510/469/07 2007.10.24 w sprawie: przyznania NZOZ "Multi-Med." Hołda, Pająk Sp. p-lekarze ulgi w opłatach czynszowych z tytułu remontu lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 1 w Siemianowicach Śląskich Wydział Gospodarki Lokalowej  
470/2007 OR.OR-01510/470/07 2007.10.24 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Świerczewskiego 11 zabudowanego garażem nr 8 Wydział Gospodarki Lokalowej zmienione zarządzeniem nr 924/2008 z 24.09.2008
471/2007 OR.OR-01510/471/07 2007.10.24 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Świerczewskiego 11 zabudowanego garażem nr 19 Wydział Gospodarki Mieniem zmienione zarządzeniem nr 925/2008 z 24.09.2008
472/2007 OR.OR-01510/472/07 2007.10.24 w sprawie: przeznaczenia działki 791/10 położonej przy ul. Stara Szosa, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem  
473/2007 OR.OR-01510/473/07 2007.10.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Komuny Paryskiej Wydział Gospodarki Mieniem  
474/2007 OR.OR-01510/474/07 2007.10.24 w sprawie: nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Siemianowice Śląskie działki nr 115 o pow. 2020 m², położonej przy ul. Wiejskiej, stanowiącej współwłasność osób fizycznych Wydział Gospodarki Mieniem  
475/2007 OR.OR-01510/475/07 2007.10.24 w sprawie: pierwokupu w stosunku do nieruchomości położnych w Siemianowicach Śląskich przy Al. Sportowców i ul. Hutniczej Wydział Gospodarki Mieniem  
476/2007 OR.OR-01510/476/07 2007.10.24 w sprawie: rejestracji i przyjmowania interesantów w sprawach skarg, wniosków i interwencji w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Organizacyjny  
477/2007 OR.OR-01510/477/07 2007.10.25 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - inspektor w Referacie Obsługi Programów pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  
478/2007 OR.OR-01510/478/07 2007.10.25 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia; Wydział Gospodarki Lokalowej  
479/2007 OR.OR-01510/479/07 2007.10.29 w sprawie: częściowej zmiany zarządzenia nr 1662/2006 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie Skarbnik Miasta  
480/2007 OR.OR-01510/480/07 2007.10.30 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
481/2007 OR.OR-01510/481/07 2007.10.30 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2007 rok i układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Skarbnik Miasta  
482/2007 OR.OR-01510/482/07 2007.10.30 w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Nr 431/2007 z dnia 27.09.2007 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2007 r. Skarbnik Miasta  
483/2007 OR.OR-01510/483/07 2007.10.31 w sprawie: umorzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko Panu Stefaniak Piotr Referat Polityki Informacyjnej i Promocji Miasta; Skarbnik Miasta  
484/2007 OR.OR-01510/484/07 2007.10.31 w sprawie: utworzenia Referatu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia; Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia uchylone zarządzeniem nr 1539/2010 z dn. 10.02.2010 r.
485/2007 OR.OR-01510/485/07 2007.10.31 w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego w sprawie udzielania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2008 podmiotom realizującym zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
486/2007 OR.OR-01510/486/07 2007.10.31 w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
487/2007 OR.OR-01510/487/07 2007.10.31 w sprawie: zatwierdzenia skorygowanego planu finansowego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na rok 2007 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  
488/2007 OR.OR-01510/488/07 2007.11.05 w sprawie: przeznaczenia nieruchomości oznaczonej jako działka 442/21 o powierzchni 1112 m2 położonej w rejonie ul. Żwirowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Wydział Gospodarki Mieniem  
489/2007 OR.OR-01510/489/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Wyzwolenia zabudowanego garażem nr 124 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
490/2007 OR.OR-01510/490/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Kapicy-Kopalnianej zabudowanego garażem nr 49 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
491/2007 OR.OR-01510/491/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Sikorskiego zabudowanego garażem nr 35 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
492/2007 OR.OR-01510/492/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Rutkowskiego zabudowanego garażem nr 79 na rzecz jego najemcy Wydział Gospodarki Mieniem  
493/2007 OR.OR-01510/493/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia działki 3741/222 położonej przy ul. Staszica, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Wydział Gospodarki Mieniem  
494/2007 OR.OR-01510/494/07 2007.11.06 w sprawie: przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Przyjaźni, oznaczonej jako działka 1049/324 o powierzchni 403 m² Wydział Gospodarki Mieniem  
495/2007 OR.OR-01510/495/07 2007.11.06 w sprawie: wprowadzenia Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Mieniem  
496/2007 OR.OR-01510/496/07 2007.11.06 w sprawie: wprowadzenia dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Mieniem uchylone zarządzeniem nr 2693/2017 z dn. 24.10.2017
497/2007 OR.OR-01510/497/07 2007.11.06 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót remontowych zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie Wydział Gospodarki Mieniem  
498/2007 OR.OR-01510/498/07 2007.11.06 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia; Sekretarz Miasta  
499/2007 OR.OR-01510/499/07 2007.11.06 w sprawie: zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich Referat Spraw Osobowych i Szkolenia; Sekretarz Miasta  
500/2007 OR.OR-01510/500/07 2007.11.07 w sprawie: powołania Zespołu Rekrutacyjnego do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Referat Spraw Osobowych i Szkolenia  


1 - 500   |    501 - 1000   |    1001 - 1500   |    1501 - 2000